Analizy i badania

Koniunktura w strefie euro bije kolejne rekordy

<p style="text-align: justify;">Zagregowany indeks PMI dla strefy euro zwiększył się w grudniu do 58,1 pkt. wobec 57,5 pkt. listopadzie, co jest jego najwyższym poziomem od lutego 2011 r.</p>

>

Zwiększenie zagregowanego indeksu PMI wynikało ze wzrostu jego składowych zarówno dla aktywności biznesowej w usługach, jak również bież?cej produkcji w przetwórstwie. W całym IV kw. 2017 r. średnia wartość zagregowanego wskaźnika PMI dla strefy euro wyniosła 57,2 pkt. wobec 56,0 pkt. w III kw. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalne tempo wzrostu PKB w strefie euro zwiększyło się w IV kw. do 0,7% wobec 0,6% w III kw.

Choć poprawę koniunktury w strefie euro odnotowano zarówno w przetwórstwie jak i w usługach, na uwagę zasługuje narastaj?ca dysproporcja w tempie wzrostu aktywności w tych sektorach. W grudniu indeks PMI dla przetwórstwa w strefie euro osi?gn?ł najwyższy poziom w historii badań. Ożywienie w przetwórstwie strefy euro wspierane jest przez utrzymuj?cy się silny wzrost zamówień krajowych oraz zagranicznych. Obserwowane s? także coraz wyraźniejsze sygnały wskazuj?ce na rosn?ce bariery zwi?zane z niewystarczaj?cymi mocami wytwórczymi. Czas dostaw w przetwórstwie w strefie euro w grudniu był najdłuższy od maja 2000 r., co sygnalizuje, że firmy nie nad?żaj? z realizacj? zamówień. Sprzyja to wzrostowi inwestycji w zwiększanie mocy wytwórczych, w tym zwiększanie zatrudnienia. W efekcie składowa dla zatrudnienia w przetwórstwie w strefie euro w grudniu utrzymała się na rekordowym poziomie z listopada (58,2 pkt.).

Poprawa koniunktury w strefie euro miała szeroki zakres geograficzny. Zagregowany indeks PMI odnotował wzrost w Niemczech (58,9 pkt. w grudniu wobec 57,3 pkt. w listopadzie), Włoszech (56,5 pkt. wobec 56,0 pkt.) oraz w Hiszpanii (55,4 pkt. wobec 55,2 pkt.). Do spadku indeksu doszło we Francji (59,6 pkt. wobec 60,3 pkt.). Mimo to, jego średnia wartość w IV kw. ukształtowała się na najwyższym poziomie od III kw. 2010 r., co stanowi ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? kwartalna dynamika francuskiego PKB w IV kw. nie zmieniła się w porównaniu do III kw. i wyniosła 0,5%.

Z punktu widzenia oceny przyszłej koniunktury w Polsce warto zwrócić szczególn? uwagę na sytuację w niemieckim przetwórstwie. Indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa zwiększył się w grudniu do 63,3 pkt. wobec 62,5 pkt. w listopadzie osi?gaj?c najwyższy poziom w historii badań. Jego wzrost wynikał ze zwiększenia wkładów 4 z 5 jego składowych (dla bież?cej produkcji, nowych zamówień, zapasów pozycji zakupionych oraz czasu dostaw). Przeciwny efekt miało obniżenie wkładu składowej dla zatrudnienia. W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowych dla nowych zamówień (64,2 pkt. w grudniu wobec 63,7 pkt. w listopadzie) oraz nowych zamówień eksportowych (63,2 pkt. wobec 63,0 pkt.)  do najwyższego poziomu od marca 2010 r. Przyspieszenie napływu nowych zamówień pozwala oczekiwać, że wysoki poziom aktywności w niemieckim przetwórstwie utrzyma się w kolejnych miesi?cach.

Wyraźna poprawa koniunktury w przetwórstwie w strefie euro, w szczególności w Niemczech oddziałuje w kierunku zwiększenia popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (tzw. dobra pośrednie). Stanowi to ryzyko w górę dla naszej prognozy zakładaj?cej nieznaczny spadek dynamiki polskiego eksportu w IV kw. (7,5% r/r wobec 7,6% w III kw.). Jednocześnie rosn?cy popyt na wytwarzane w Polsce dobra pośrednie w warunkach wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych sprzyja zwiększaniu nakładów na środki trwałe w polskim przetwórstwie. Jest to spójne z nasz? prognoz? wzrostu dynamiki inwestycji w IV kw. (6,9% r/r wobec 3,3% w III kw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!