Analizy i badania

Koniunktura w przetwórstwie dobrym prognostykiem dla inwestycji

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł do 52,2 pkt. we wrześniu z 51,5 pkt. w sierpniu, kształtując się powyżej naszej prognozy (51,9 pkt.) i konsensusu rynkowego (52,0 pkt.).</p>

>

Odnotowana we wrześniu poprawa koniunktury w polskim przetwórstwie była głównie wynikiem zmian składowych dotycz?cych czasu dostaw, nowych zamówień i bież?cej produkcji. Ł?cznie oddziaływały one w kierunku wzrostu indeksu PMI o 1,4 pkt.

W strukturze wrześniowego wskaźnika PMI na szczególn? uwagę zasługuje spadek składowej dla czasu dostaw, która osi?gnęła 5,5-roczny rekord. Wydłużenie czasu dostaw sygnalizuje silny wzrost popytu w polskim przetwórstwie przemysłowym, który coraz trudniej zaspokoić przy obecnych mocach wytwórczych. Dane o wrześniowym PMI s? zatem dobrym prognostykiem dla inwestycji w przetwórstwie przemysłowym i – szerzej – w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. br. W konsekwencji, stanowi? one wsparcie dla naszego scenariusza wzrostu dynamiki nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w II poł. 2016 r. (por. MAKROmapa z 19.09.2016).

Wyniki wrześniowego badania PMI wskazuj? również na wyraźne przyspieszenie wzrostu nowych zamówień, w tym zamówień eksportowych. Co ciekawe, składowa dla nowych zamówień ogółem ukształtowała się na poziomie przewyższaj?cym składow? dla nowych zamówień w eksporcie po raz pierwszy od lutego 2016 r., co wskazuje na relatywnie silny wpływ popytu krajowego na aktywność w polskim przetwórstwie. Naszym zdaniem może to świadczyć o ożywieniu aktywności w budownictwie, co byłoby zgodne z wrześniowymi wynikami badań GUS dotycz?cych koniunktury w tym sektorze (koniunkturę w budownictwie omówimy szerzej w kolejnej MAKROmapie). W wyniku wyraźnego zwiększenia zamówień indeks dla bież?cej produkcji wzrósł do poziomu najwyższego od marca 2016 r., sygnalizuj?c umiarkowanie szybki wzrost produkcji w polskim przetwórstwie. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy nieodsezonowanej dynamiki produkcji przemysłowej we wrześniu (2,8% r/r wobec 7,4% r/r w sierpniu), która po oczyszczeniu z wpływu efektu dni roboczych ukształtuje się na poziomie nieznacznie niższym od odnotowanego w sierpniu (5,1% r/r).

Wartość wskaźnika PMI w III kw. (51,3 pkt.) ukształtowała się na nieznacznie niższym poziomie niż w II kw. (51,6 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane stanowi? wsparcie dla naszej prognozy wzrostu PKB w III kw. (2,8% r/r wobec 3,1% w II kw.). Warto podkreślić, że wrześniowe badanie PMI wskazuje na utrzymuj?cy się wzrost zamówień eksportowych w przetwórstwie przemysłowym strefy euro i Niemiec (wg wstępnych wyników we wrześniu składowa PMI dla nowych zamówień eksportowych w Niemczech ukształtowała na poziomie najwyższym od 32 miesięcy). Pozwala to oczekiwać, że dobra koniunktura w polskim przetwórstwie utrzyma się również w IV kw., co jest spójne z nasz? prognoz? przewiduj?c? nieznaczne przyspieszenie wzrostu PKB w tym okresie (do 2,9% r/r).

Dzisiejsze dane o wrześniowym PMI s? lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!