Koniunktura w polskim przetwórstwie ponownie zaskoczyła

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym (PMI) zwiększył się w marcu do 53,8 pkt. wobec 52,8 pkt. w lutym, co było znacząco powyżej naszej prognozy (52,1 pkt.) i konsensusu rynkowego (52,6 pkt.). Poprawa nastrojów miała szeroki zakres -- wynikała z wzrostu czterech z pięciu jego składowych (dotyczących zatrudnienia, bieżącej produkcji, nowych zamówień i zapasów materiałów).</p>

>

Do poprawy wskaźnika PMI w największym stopniu (o 0,5 pkt.) przyczynił się wzrost składowej dotycz?cej zatrudnienia do najwyższego poziomu od marca 2015 r. (55,2 pkt. wobec 52,9 pkt. w lutym). Tym samym znalazła się ona już 32 miesi?c z rzędu powyżej granicy 50 pkt., oddzielaj?cej wzrost od spadku zatrudnienia. Był to najdłuższy, nieprzerwany okres zwiększenia zatrudnienia w historii badań. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w marcu (2,5% r/r – bez zmian w stosunku do listopada).  

Drugim głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu indeksu PMI (o 0,4 pkt.) był wyższy subindeks dotycz?cy bież?cej produkcji (56,0 pkt. wobec 54,6 pkt. w lutym). Zwiększenie się tempa produkcji było wynikiem szybszego napływu nowych zamówień – zarówno zagranicznych, jak i krajowych. W świetle wyników badań koniunktury za granic?, szybszy wzrost zamówień eksportowych był spowodowany zarówno wyższym popytem ze strefy euro, jak i krajów spoza obszaru wspólnej waluty (zgodnie z opublikowanymi dziś danymi, Chiny odnotowały siln? poprawę nastrojów w marcu). Z kolei przyspieszenie wzrostu zamówień ogółem z 53,8 pkt. do 54,3 pkt. (najwyższy poziom od lipca 2015 r.) sygnalizuje utrzymuj?cy się szybki wzrost popytu krajowego mimo spodziewanego przez nas wyhamowania inwestycji publicznych i przedsiębiorstw w I kw. br. Pomimo zwiększenia subindeksu dotycz?cego bież?cej produkcji, negatywny wpływ efektu dni roboczych oraz wysokiej bazy sprzed roku będzie oddziaływał w kierunku ograniczenia wzrostu produkcji przemysłowej w marcu, co jest spójne z nasz? prognoz? jej dynamiki (3,0% r/r wobec 6,7% w lutym).  

Przyspieszenie tempa wzrostu bież?cej produkcji i nowych zamówień oraz jednoczesne zwiększenie zapasów materiałów i aktywności zakupowej przy spadku zapasów wyrobów gotowych jest sygnałem optymistycznych nastrojów firm co do przyszłego poziomu koniunktury. Stanowi to ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I poł. br. (3,1% r/r wobec 3,9% w IV kw. ub. r.). Podtrzymujemy nasz? ocenę, że głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce będzie pogorszenie koniunktury w strefie euro, w szczególności w Niemczech. Dzisiejsza publikacja indeksu PMI stanowi jednocześnie ryzyko w górę dla naszego scenariusza stóp procentowych RPP (obniżka o 50 pb w lipcu br.).  

Dzisiejsza publikacja jest w naszej ocenie lekko pozytywna dla kursu złotego i negatywna dla cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!