Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Koniec unijnego dopalacza w budownictwie

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w styczniu do -6,1% r/r wobec 14,0% w grudniu, kształtując się wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego (8,1%) i naszej prognozy (3,0%). 

Warto zwrócić uwagę, że silny spadek dynamiki produkcji budowlano-montażowej nastąpił pomimo oddziaływania efektu statystycznego w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w grudniu 2023 r. liczba dni roboczych była o 2 dni niższa niż w grudniu 2022 r., podczas gdy w styczniu br. liczba ta była taka sama jak w styczniu 2023 r.). W największym stopniu do zmniejszenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy grudniem i styczniem (o 12,8 pkt. proc.) przyczyniła się jej niższa dynamika w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (-10,5% r/r w styczniu wobec 19,2% w grudniu). Spadek dynamiki w tej kategorii wynikał z wygaśnięcia wpływu dążenia jednostek sektora finansów publicznych do wykorzystania i rozliczenia środków unijnych dostępnych w ramach poprzedniej wieloletniej perspektywy finansowej UE 2014-2020 przed końcem 2023 r. Obniżona absorbcja środków unijnych będzie stanowiła czynnik ograniczający ożywienie w budownictwie również w najbliższych miesiącach.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!