Analizy i badania

Koniec świąt – słabsza sprzedaż

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w styczniu o 0,9% r/r wobec 4,9% w grudniu, co było poniżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (2,9%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w styczniu o 3,1% r/r wobec 7,0% w grudniu. Głównym źródłem niższego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej było zmniejszenie dynamiki w kategorii "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (1,4% r/r w styczniu wobec 33,5% w grudniu). Wzrost ten wynikał naszym zdaniem z ust?pienia efektu wyższych niż w 2014 r. wydatków świ?tecznych, który podbił dynamikę sprzedaży detalicznej w grudniu ub. r. (por. MAKROpuls z 21.01.2016). Drugim czynnikiem ograniczaj?cym wzrost sprzedaży detalicznej był spadek jej dynamiki w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle, części” z 19,7% r/r w grudniu do 4,6% w styczniu, co w naszej ocenie miało zwi?zek z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Dane o styczniowej sprzedaży detalicznej stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika konsumpcji prywatnej zmniejszy się do 3,0% r/r w I kw. wobec 3,1% w IV kw. ub. r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!