Analizy i badania

Koniec roku przyniósł silne ożywienie w przetwórstwie

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł do 54,3 pkt. w grudniu z 51,9 pkt. w listopadzie, kształtując się wyraźnie powyżej naszej prognozy (52,4 pkt.) i konsensusu rynkowego (52,2 pkt.).</p>

>

Jednocześnie indeks ukształtował się na najwyższym poziomie od lipca 2015 r. Wzrost wskaźnika wynikał z wyższych wkładów wszystkich jego składowych (dla bież?cej produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia, czasu dostaw oraz zapasów pozycji zakupionych), co wskazuje na szeroki zakres ożywienia w polskim przetwórstwie.

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje silny wzrost składowej dla bież?cej produkcji (56,9 pkt. w grudniu wobec 52,9 pkt. w listopadzie). Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy dynamiki produkcji przemysłowej w grudniu (3,0% r/r wobec 3,3% w listopadzie), która kształtuje się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (0,9%).

Warto również zwrócić uwagę na silny wzrost składowej dla zamówień ogółem (54,1 pkt. w grudniu wobec 51,7 pkt. w listopadzie), któremu towarzyszyło znacz?ce zwiększenie zamówień zagranicznych (53,0 pkt. wobec 49,7 pkt.). Jest to jednocześnie pierwszy wzrost zamówień zagranicznych w ujęciu miesięcznym od września 2016 r. Ożywienie popytu zagranicznego było wcześniej sygnalizowane przez grudniowy indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa wskazuj?cy na silny wzrost składowych dla bież?cej produkcji oraz nowych zamówień (por. MAKROmapa z 19.12.2016).

Na uwagę zasługuje również silny wzrost składowej dla zatrudnienia (55,4 pkt. w grudniu wobec 53,9 pkt. w listopadzie), która ukształtowała się na najwyższym poziomie od marca 2015 r. Uważamy, że rynek pracy znajduje się blisko stanu równowagi. Oczekujemy, że dynamika zatrudnienia poza rolnictwem będzie się stopniowo obniżać i w IV kw. 2017 r. osi?gnie poziom 0,1% r/r. Wyhamowanie poprawy sytuacji na rynku pracy będzie wynikać w znacznym stopniu z trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników (por. MAKROmapa z 12.12.2016).

Silny wzrost odnotował również wskaźnik cen wyrobów gotowych (66,2 pkt. w grudniu wobec 57,5 pkt. w listopadzie), kształtuj?c się na najwyższym poziomie od kwietnia 2011 r. Zgodnie z komunikatem Markit odzwierciedla on silne zwiększenie kosztów zwi?zane z wyższymi cenami surowców oraz osłabienia złotego.

Wartość indeksu PMI w IV kw. ukształtowała się powyżej poziomu z III kw. (52,1 pkt. wobec 51,3 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane stanowi? ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika polskiego PKB w IV kw. zmniejszy się do 1,7% r/r wobec 2,5% w III kw.

Dzisiejsze dane o grudniowym indeksie PMI s? lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!