Analizy i badania

Koniec boomu inwestycyjnego w przedsiębiorstwach jest już blisko

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS w III kw. nastąpiło wyraźne przyspieszenie nominalnych inwestycji w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 osób (do 16,5% r/r z 9,6% w II kw.). Z uwagi na fakt, iż minionych latach dynamika inwestycji w dużych firmach była dobrym wyznacznikiem tempa wzrostu inwestycji przedsiębiorstw ogółem (współczynnik korelacji liniowej równy 83%) oczekujemy, że również one przyspieszyły w III kw.</p>

>

Wzrost dynamiki nominalnych inwestycji przedsiębiorstw 50+ w III kw. miał szeroki zakres sektorowy. Wyższy wkład nakładów inwestycyjnych do dynamiki inwestycji odnotowano w usługach (3,4 pp. w III kw. wobec 0,1 pp. w II kw.), przetwórstwie (7,4 pp. wobec 5,4 pp.), budownictwie (2,1 pp. wobec 0,4 pp.) oraz w kategorii „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczn?, gaz, parę wodn? i gor?c? wodę” (głównie inwestycje w energetyce; 4,4 pp. wobec 3,1pp.). Spadek inwestycji pogłębił się natomiast w górnictwie (z -2,6% r/r w II kw. do -12,5% w III kw.), co skutkowało obniżeniem wkładu tej kategorii do dynamiki inwestycji przedsiębiorstw 50+ o 0,5 pp.

W naszej ocenie, w ostatnich kwartałach głównym bodźcem dla szybkiego wzrostu inwestycji był wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym, który w III kw. wyniósł 78,2% (dane odsezonowane). Wraz ze wzrostem stopnia wykorzystania mocy wytwórczych przedsiębiorstwa zamierzaj?c zwiększać produkcję staj? przed konieczności? zwiększania nakładów na środki trwałe. Na podstawie naszego kwartalnego modelu prognostycznego szacujemy, że przy wzroście stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych o 1 pp. następuje zwiększenie dynamiki inwestycji przedsiębiorstw o 0,86 pp. W IV kw. stopień wykorzystania mocy produkcyjnych wzrósł do 78,2%, kształtuj?c się na drugim, po I kw. br., najwyższym poziomie w historii badań.

W naszej ocenie obecny cykl inwestycyjny przedsiębiorstw dobiega już końca. Firmy głównie dokańczaj? rozpoczęte inwestycje maj?ce na celu zwiększenie mocy produkcyjnych i już tylko w ograniczonym stopniu decyduj? się na rozpoczęcie nowych projektów. Uważamy, że wci?ż wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych ulegnie zmniejszeniu w kolejnych kwartałach, co będzie efektem pełnego zakończenia przedsięwzięć inwestycyjnych. Na tak? tendencję wskazuj? również październikowe badania koniunktury w przetwórstwie – PMI (por. MAKROmapa z 02.11.2015). Pomimo wyższego tempa wzrostu zamówień zaległości produkcyjne przedsiębiorstw spadły ósmy miesi?c z rzędu, w szybszym tempie niż we wrześniu. Systematycznie malej?ce opóźnienia w produkcji wskazuj?, iż firmy w coraz mniejszym stopniu zmagaj? się z problemem niewystarczaj?cych mocy produkcyjnych i nie musz? zwiększać istotnie zwiększać nakładów na środki trwałe. Wyhamowanie cyklu inwestycyjnego sygnalizuj? również badania koniunktury GUS, zgodnie z którymi przedsiębiorstwa w przetwórstwie planuj? zmniejszyć inwestycje o 2,8% w stosunku do poziomu z br. Firmy oceniaj? względn? zmianę inwestycji w następnym roku najbardziej pesymistycznie od 2011 r.

Nasz? ocenę wspieraj? również badania koniunktury przedsiębiorstw przeprowadzane przez NBP („Szybki monitoring”, październik br.). Prognozy respondentów dotycz?ce zmian wielkości nakładów planowanych w perspektywie kwartalnej uległy obniżeniu. Wskaźnik prognoz pozostał dodatni, ale jego spadek sygnalizuje spowolnienie tempa wzrostu inwestycji w badanej próbie w IV kw. br. Ponadto w próbie pojawiła się przewaga liczebna inwestorów planuj?cych dokonać znacz?cej redukcji inwestycji. Spadek skłonności do podejmowania nowych inwestycji i obniżenie prognoz wielkości nakładów obserwowany jest we wszystkich grupach w klasyfikacji niezależnie od wielkości zatrudnienia, w tym także w podgrupie największych przedsiębiorstw (2000+ pracowników).

Zarysowane powyżej czynniki stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza zakładaj?cego spowolnienie dynamiki inwestycji ogółem (w tym przedsiębiorstw) w IV kw. br. W 2016 r. dynamika nakładów na środki trwałe dalej obniży się ze względu na przewidywane przez nas zakończenie cyklu inwestycyjnego w przedsiębiorstwach, zmniejszon? absorbcję środków unijnych pomiędzy dwoma perspektywami finansowymi oddziałuj?c? w kierunku spadku inwestycji publicznych oraz efekty wysokiej bazy z br. (szczególnie w energetyce). Nasz? zrewidowan? prognozę kwartaln? przedstawimy w kolejnej MAKROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!