Analizy i badania

Konferencja po posiedzeniu RPP może podwyższyć zmienność cen długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich wzrosły do poziomu 1,796 (wzrost o 3pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,446 (wzrost o 16pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,901 (wzrost o 16pb).</p>

>

W poniedziałek i wtorek odnotowano wzrost rentowności polskich obligacji na całej długość krzywej dochodowości. Był on zwi?zany z wyprzedaż? na światowym rynku finansowym spowodowan? załamaniem na chińskich giełdach. Od środy do pi?tku mieliśmy do czynienia ze względn? stabilizacj? cen polskich obligacji. W pi?tek odnotowano spadek rentowności polskiego długu, widoczny szczególnie na krótkim końcu krzywej, będ?cy efektem obniżenia globalnej awersji do ryzyka. Wsparcie dla takiej oceny stanowi zmniejszenie spreadu pomiędzy polskim, a niemieckimi i amerykańskimi obligacjami.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? pi?tkowe dane nt. wzrostu zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Oczekujemy, iż okaże się on wyższy od konsensusu rynkowego, co może oddziaływać w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji. Spadek cen polskiego długu mog? spowodować również pozostałe dane z USA (indeksy ISM w przetwórstwie i poza przetwórstwem, raport ADP). Podwyższona zmienność cen polskich obligacji może wyst?pić podczas środowej konferencji po posiedzeniu RPP. Oczekiwany przez nas gołębi wydźwięk czwartkowej konferencji po posiedzeniu EBC może być lekko pozytywny dla cen polskiego długu. Wtorkowa publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa, w przypadku realizacji naszej niższej od konsensusu rynkowego prognozy, może oddziaływać w kierunku spadku rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!