Aktualności firm stowarzyszonych

Konferencja Innowacyjna Europa już w październiku

<p style="text-align: justify;"><strong>W dniach 27</strong><strong>‐</strong><strong>28 października 2015 w Gdańsku odbędzie się konferencja <em>Innowacyjna Europa</em> organizowana przez założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji (KPI). Konferencja będzie zarówno miejscem debaty o przyszłości innowacji, jak i podsumowaniem sześciu miesięcy prac Koalicji. Uczestnicy konferencji przedstawią ocenę  bieżącej sytuacji, propozycje zmian oraz perspektywy rozwoju sektora innowacji w Polsce i w Europie.</strong></p>

>

W programie tegorocznej konferencji znalazły się panele dyskusyjne, warsztaty, prezentacje i prelekcje. Wśród zaproszonych na konferencję gości s? zagraniczni i polscy prelegenci zajmuj?cy się tematem innowacji, a także przedstawiciele całego polskiego ekosystemu innowacji: przedsiębiorcy, naukowcy oraz politycy.

Konferencję zainauguruje sesja poświęcona wyzwaniom legislacyjnym dla ekosystemu innowacji. Kolejne panele dotyczyć będ? m.in. narzędzi, które wspieraj? powstawanie innowacji i ich finansowania. W pierwszym dniu swoje prelekcje wygłosz? także zaproszeni goście, m.in. międzynarodowej sławy brytyjski lekarz i naukowiec prof. Richard Fr?ckowiak, autor komputerowej mapy mózgu nominowany do Nagrody Europejskiego Wynalazcy prof. Wiesław Nowiński oraz amerykański specjalista transferu technologii Louis Berneman. Drugi dzień konferencji to przede wszystkim praktyczne warsztaty i inspiruj?ce wykłady, a także prezentacje polskich naukowców i start-upów o ich międzynarodowych sukcesach. Podczas konferencji zaprezentowane zostan? również wyniki prac grup roboczych Koalicji, w tym raporty dotycz?ce wybranych obszarów.

Koalicja, której założycielami s? m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Pomorsk? Specjaln? Strefę Ekonomiczn?, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland oraz Wardyński i Wspólnicy została powołana w kwietniu br. Celem jej działania jest stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce.

KPI na pocz?tku działalności powołała cztery grupy robocze, których celem jest wypracowanie proinnowacyjnych rozwi?zań na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki. Tematy objęte pracami KPI to:

  • Komercjalizacja badań i formy inwestowania w projekty o podwyższonym ryzyku
  • System podatkowy a proces innowacji
  • Regulacje prawne
  • Współpraca nauki z biznesem

Konferencja Innowacyjna Europa

27-28 października 2015

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny znajduj? się na stronie internetowej wydarzenia pod adresem www.ie2015.pl

Więcej informacji o KPI: www.koalicjadlainnowacji.pl
Twitter: @innowacjePL

Kontakt dla mediów:

Michał Gołębiewski
Innowacyjna Europa 2015
Tel. 519  504  245
media@ie2015.pl

Organizator: Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
Partnerzy strategiczni: GrupaEnerga, Intel, Polpharma, T-Mobile
Partnerzy instytucjonalni: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urz?d Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Partnerzy/Sponsorzy: GrupaLOTOS, Miasto Gdańsk, Res Publica, Samsung, Startup Poland, PwC, Wardyński i Wspólnicy

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!