Analizy i badania

Komunikat po posiedzeniu RPP bez istotnych zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "<em>obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”.

 

Podobnie, jak przed miesi?cem Rada podkreśliła, że perspektywy krajowej koniunktury pozostaj? korzystne, jednak w kolejnych kwartałach nast?pi prawdopodobnie stopniowe obniżenie tempa wzrostu PKB. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z któr? "w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego”. Zdaniem Rady tak? ocenę wspieraj? wyniki marcowej projekcji PKB i inflacji.

Marcowa projekcja NBP: inflacja niższa, a wzrost PKB wyższy niż w projekcji listopadowej

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przewidywana w marcowej projekcji NBP ścieżka inflacji w 2019 r. została - w porównaniu z projekcj? listopadow? – zrewidowana znacz?co w dół, co było zwi?zane głównie z niższ? oczekiwan? dynamik? cen nośników energii (efekt uwzględnienia informacji o ustawowym zamrożeniu cen energii w 2019 r.). Zgodnie z projekcj? – przygotowan? przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,2%-2,2% w 2019 r. (wobec 2,6-3,9% w projekcji listopadowej), 1,7%-3,6% w 2020 r. (wobec 1,9-3,9%) oraz 1,3%-3,5% w 2021 r. Oznacza to, że zgodnie z projekcj? inflacja powróci do celu inflacyjnego RPP (2,5%) w 2020 r., a w 2021 r. utrzyma się na poziomie zbliżonym do celu. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w projekcji marcowej utrzymana została spadkowa trajektoria tempa wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,3-4,7 % w 2019 r. (wobec 2,7%-4,4%), 2,7%-4,6% w 2020 r. (2,3-4,2%) oraz 2,4%-4,3% w 2021 r. W projekcji uwzględniono wpływ zapowiedzianego przez rz?d pakietu fiskalnego (por. MAKROmapa z 25.02.2019), co przyczyniło się do wyraźnego podniesienia oczekiwanej dynamiki PKB w latach 2019-2020.

Prezes NBP: pakiet fiskalny nie zwiększa prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński podtrzymał swoj? ocenę dotycz?c? perspektyw stóp procentowych, sygnalizuj?c ich możliw? stabilizację w latach 2019-2020. Jego zdaniem "rysuje się taka sytuacja, że być może do końca kadencji tej Rady nie będzie potrzeby zmiany stóp, ale oczywiście za wcześnie, żeby o tym mówić". W jego ocenie, choć wpływ zapowiedzianego pakietu fiskalnego na dynamikę PKB będzie "znacz?cy”, jego wprowadzenie nie przyczyni się do istotnego zwiększenia inflacji i tym samym wzrostu prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych w tym i w przyszłym roku. Uważa on, że bodziec fiskalny zostanie zrealizowany przy utrzymaniu deficytu budżetowego "w ryzach” i nie będzie on generował "żadnych ryzyk”.

Stopy NBP bez zmian do marca 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego oraz wyniki marcowej projekcji inflacji stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmieni? się do końca 2019 r. Podtrzymujemy nasz? prognozę, zgodnie z któr? ich pierwsza podwyżka (o 25 pb) nast?pi w marcu 2020 r. Dostrzegamy jednak istotne ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp NBP w 2020 r. zwi?zane z utrzymuj?cym się spowolnieniem wzrostu gospodarczego w strefie euro, które może skłonić Europejski Bank Centralny do wydłużenia tzw.  forward guidance  (oczekiwanego horyzontu stabilnych stóp procentowych). Wypowiedzi prezesa NBP s? naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!