Analizy i badania

Komunikat po posiedzeniu RPP bez istotnych zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "<em>obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

 

Podobnie, jak przed miesi?cem Rada podkreśliła, że perspektywy krajowej koniunktury pozostaj? korzystne, jednak w kolejnych kwartałach nast?pi prawdopodobnie stopniowe obniżenie tempa wzrostu PKB. W ocenie Rady "według aktualnych prognoz w najbliższych miesi?cach roczne tempo wzrostu cen zwiększy się, jednak – ze względu na niższy niż w III kw. ub. r. poziom cen ropy naftowej oraz zamrożenie cen energii elektrycznej – skala tego wzrostu będzie mniejsza niż oczekiwano w listopadowej projekcji”. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z któr? "w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego.”

Stopy procentowe bez zmian jednak nie do końca kadencji RPP?

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński stwierdził, że na razie nie zanosi się na żadn? zmianę stóp procentowych. Zapytany o to, czy podtrzymuje on swój wyrażony przed miesi?cem pogl?d, że stopy NBP mog? pozostać stabilne do końca kadencji RPP (pocz?tek 2022 r.), odpowiedział, że"w tym roku stopy mog? pozostać bez zmian, w przyszłym prawdopodobnie też”.  Jako główny czynnik ryzyka dla wysokości stóp procentowych w dłuższym okresie prezes wskazał na otoczenie zewnętrzne Polski. A. Glapiński powrócił zatem ze swoim stanowiskiem dotycz?cym horyzontu stabilnych stóp procentowych do pogl?du wyrażanego przed styczniowym posiedzeniem RPP. Podobne nastawienie przedstawiła obecna na konferencji G. Ancyparowicz –"nie jest wykluczone, że stopy będ? utrzymywane na obecnym poziomie do końca tego roku i w jakiejś mierze w roku przyszłym”.

Prezes NBP stwierdził, że tempo wzrostu PKB w br. ukształtuje się najprawdopodobniej na poziomie wyższym niż w listopadowej projekcji NBP (3,6%) i wyniesie ponad 4%, a inflacja osi?gnie poziom  "koło 2%, poniżej 2%”. Więcej szczegółów dotycz?cych oczekiwań RPP dotycz?cych perspektyw sytuacji gospodarczej w Polsce poznamy w marcu wraz z publikacj? najnowszej projekcji inflacji.

Stopy NBP bez zmian do marca 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmieni? się do końca 2019 r., a ich pierwsza podwyżka (o 25 pb) nast?pi w marcu 2020 r. Wypowiedzi prezesa NBP s? naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!