Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Komunikat po posiedzeniu bez istotnych zmian

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 25pb (stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%). Taka skala łagodzenia polityki pieniężnej była zgodna z konsensusem rynkowym i była jednocześnie mniejsza od naszej prognozy (50pb). 

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu nie uległa znaczącym zmianom w stosunku do dokumentu opublikowanego we wrześniu. Rada, podobnie jak przed miesiącem, odnotowała osłabienie koniunktury światowej, jak również utrzymującą się niepewność dotyczącą perspektyw aktywności w największych gospodarkach. RPP zwróciła również uwagę na spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym w Polsce, który zdaniem Rady potwierdza wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej, co wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej będzie oddziaływać w kierunku dalszego spadku inflacji w kolejnych kwartałach. Rada odnotowała również (podobnie jak przed miesiącem) obniżenie oczekiwań inflacyjnych oddziałujące, w ocenie Rady, w kierunku zwiększenia restrykcyjności polityki pieniężnej.

Z komunikatu został natomiast usunięty fragment mówiący o „szybszym powrocie inflacji do celu inflacyjnego NBP” dzięki mniejszej od wcześniejszych oczekiwań presji popytowej. Został on zastąpiony sformułowaniem podkreślającym „utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce, a także ograniczenie presji inflacyjnej w warunkach osłabionej koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki”. Korekta ta nie zmienia jednak istotnie wydźwięku komunikatu.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!