Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Kolejny zaskakujący spadek zatrudnienia

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się do 0,5% r/r w marcu wobec 0,8% w lutym, kształtując się wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (0,7%). W porównaniu z lutym zatrudnienie zmniejszyło się w marcu o 9,5 tys. osób., co było najsilniejszym odnotowanym w marcu spadkiem od 2020 r. Najsilniejszy spadek zatrudnienia w ujęciu rocznym miał miejsce w działach „budownictwo” (-1,7% r/r zarówno w marcu jak i lutym) oraz „przetwórstwo przemysłowe” (-0,8% r/r w marcu wobec -0,6% w lutym). Pogłębiający się spadek zatrudnienia w przetwórstwie i budownictwie wskazuje w naszej ocenie na nasilające się procesy restrukturyzacyjne w tych branżach, które w sposób szczególny zostały dotknięte przez spowolnienie wzrostu gospodarczego, w tym wyhamowanie aktywności w budownictwie, oraz zwiększenie cen surowców energetycznych. Mimo to podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą wspomnianym wyżej procesom restrukturyzacyjnym nie będzie towarzyszyć gwałtowny spadek zatrudnienia. Wsparciem dla takiego scenariusza są napływające dane o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i usługach, a także dane z rynku pracy, wskazujące na niską liczbę osób zadeklarowanych przez firmy do zwolnienia oraz wysoki na tle historycznym odsetek wakatów. Oczekujemy, że zatrudnienie w przedsiębiorstwach zacznie wyraźnie rosnąć w II poł. br. wraz z ożywieniem globalnej i krajowej koniunktury.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!