Analizy i badania

Kolejny rok ekspansji fiskalnej Chin

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu odbyło się Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych.</p>

>

Jednym z ważniejszych efektów tego spotkania było wyznaczenie celu dla rocznego przyrostu zatrudnienia w Chinach w 2017 r. na poziomie 11 mln etatów wobec 10 mln w 2016 r. Jego podwyższenie w stosunku do 2016 r. jest w znacznym stopniu podyktowane kontynuacj? strategii chińskiego rz?du, której celem jest reforma modelu wzrostu gospodarczego Chin – przesunięcie od inwestycji do konsumpcji jako głównego czynnika wzrostu. Uważamy, że cel dla wzrostu zatrudnienia przedstawiony przez chiński rz?d jest realistyczny (w 2016 r. liczba osób pracuj?cych wzrosła o 13,1 mln), jednak jego osi?gnięcie będzie wymagało utrzymania relatywnie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego.

W rezultacie, cel dla rocznego tempa wzrostu chińskiego PKB w 2017 r. został ustalony na poziomie „ok. 6,5%” wobec celu równego „6,5-7,0%” w 2016 r. Naszym zdaniem potencjalne tempo wzrostu gospodarczego w Chinach wynosi obecnie ok. 4,0-4,5%. Rz?d jest świadomy, że bez wsparcia publicznego osi?gnięcie ambitnych celów, zakładaj?cych tempo wzrostu PKB wyższe od potencjalnego, nie będzie możliwe. Realizacja założonych celów będzie wymagała tym samym rozluźnienia polityki fiskalnej – cel dla deficytu w finansach publicznych został poniesiony do 3,7% PKB w 2017 r. z 3,2% w 2016 r. Należy zwrócić uwagę, że ze względu na oczekiwane przez nas znacz?ce przyspieszenie nominalnego PKB w br. (wynikaj?ce z silnego wzrostu cen) ekspansja fiskalna nie spowoduje zwiększenia długu publicznego w relacji do PKB w 2017 r. Uzależnienie wzrostu PKB Chin w dużym stopniu od interwencji rz?dowych finansowanych zadłużeniem stanowi jednak istotne zagrożenie dla stabilności systemu finansowego i perspektyw wzrostu gospodarczego w średnim i długim okresie.

Uważamy, że duże możliwości interwencji rz?du chińskiego pozwol? na kształtowanie wzrostu gospodarczego zgodnie z założonymi celami. Prognozujemy, że w całym 2017 r. dynamika PKB wyniesie średniorocznie 6,6% wobec 6,7% w 2016 r. Jednocześnie oczekujemy zmiany struktury chińskiego wzrostu gospodarczego – wkład konsumpcji prywatnej będzie przewyższać kontrybucję inwestycji do  wzrostu PKB. Oczekujemy, że wkład spożycia prywatnego ulegnie zwiększeniu z 2,9 pkt. proc. w 2016 r. do 3,2 pkt. proc. w 2017 r. ze względu na szybszy wzrost funduszu płac, rosn?c? skłonność gospodarstw domowych do konsumpcji oraz ułatwiony dostęp do kredytu konsumpcyjnego. Ze względu na znacz?ce interwencje rz?du ł?czny wkład inwestycji (3,1 pkt. proc. w 2017 r. wobec 2,8 pkt. proc. w 2016 r.) oraz spożycia publicznego (1,1 wobec 1,5 pkt. proc.) do wzrostu PKB wci?ż będzie dominuj?cy jednak ulegnie lekkiemu obniżeniu. Wyższa dynamika popytu krajowego, poprzez przyspieszenie importu, będzie oddziaływać w kierunku dalszego spadku wkładu eksportu netto (-0,8 pkt. proc. w 2017 r. wobec -0,5 pkt. proc w 2016 r.). Oczekujemy, że w 2018 r. „miękkie l?dowanie” gospodarki chińskiej będzie kontynuowane – dynamika PKB zmniejszy się do 6,5% (por. wykres).

Chiny s? odbiorc? tylko ok. 1% polskiego eksportu (głównie miedź, maszyny i urz?dzenia oraz żywność). Tym samym, bezpośredni wpływ zwiększenia importu Chin na wzrost gospodarczy w Polsce oceniamy jako niewielki. Zwiększony popyt krajowy w Chinach będzie oddziaływał jednak w kierunku ożywienia w handlu światowym oraz przyspieszenia globalnego tempa wzrostu gospodarczego. W efekcie wyższa dynamika PKB u naszych głównych partnerów handlowych będzie oddziaływała w kierunku szybszego wzrostu gospodarczego w Polsce. Zarysowane powyżej czynniki stanowi? wsparcie dla naszej prognozy przyspieszenia wzrostu PKB z 2,8% r/r w ub. r. do 3,3% w 2017 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!