Analizy i badania

Kolejny cel dla wzrostu PKB w Chinach będzie mniej ambitny

<p style="text-align: justify;">W tym tygodniu odbędzie się V Plenum XVIII Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, podczas którego ustalone zostaną główne cele rządu dla Chin na lata 2016-2020. Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane o PKB z Chin sygnalizują, iż cel dla wzrostu gospodarczego na poziomie ok. 7,0% zostanie prawdopodobnie osiągnięty w tym roku. Jednocześnie wskazują one z dużym prawdopodobieństwem, że cel na kolejne lata zostanie ustalony na niższym poziomie.</p>

>

Zgodnie z ubiegłotygodniowymi danymi, roczna dynamika PKB w Chinach spadła do 6,9% w III kw. wobec 7,0% w II kw. Kwartalne tempo wzrostu PKB w II kw. zostało zrewidowane w górę z 1,7% do 1,8% i pozostało na tym poziomie w III kw. W efekcie zanualizowane tempo wzrostu gospodarczego w III kw. wyniosło 7,4%, wyraźnie powyżej celu na poziomie „ok. 7,0%”. W ubiegłym tygodniu Ludowy Bank Chin obniżył benchmarkowe stopy procentowe (depozytow? i kredytow?) o 25 bp oraz stopę rezerw obowi?zkowych o 50 pb. Bior?c pod uwagę, iż gospodarka rozwijała się w tempie 7,0% r/r w I poł. br. można oczekiwać, że rz?dowy cel dla wzrostu gospodarczego zostanie osi?gnięty również w całym roku bez potrzeby dalszego łagodzenia polityki monetarnej oraz fiskalnej.

Struktura wzrostu PKB w III kw. przedstawia mało optymistyczny obraz chińskiej gospodarki. Wskazuje ona bowiem, że zapowiadane w ostatnich miesi?cach przez rz?d d?żenie do zmniejszenia nierównowag w gospodarce nie jest realizowane. Uzyskanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w III kw. było bowiem efektem przede wszystkim ekspansji fiskalnej zrealizowanej w formie zwiększenia kontrybucji inwestycji i spożycia publicznych do wzrostu PKB. Interwencja ze strony rz?du skompensowała silne spowolnienie konsumpcji prywatnej oraz zmniejszenie wkładu eksportu netto do wzrostu PKB.

Silny spadek dynamiki konsumpcji prywatnej wynikał częściowo z ostatniego załamania na chińskiej giełdzie. Pęknięcie bańki spekulacyjnej skutkowało zmniejszeniem się maj?tku gospodarstw domowych, co miało negatywne przełożenie na konsumpcję (tzw. efekt maj?tkowy). Nasz? ocenę wspiera spadek dynamiki spożycia prywatnego per capita z 8,2% r/r w II kw. do 5,6% w III kw., który miał miejsce pomimo jednoczesnego przyspieszenia realnego dochodu rozporz?dzalnego gospodarstw domowych z 7,1% r/r w II kw. do 7,9% w III kw.

Uważamy, że na dłuższ? metę utrzymywanie tak wysokiego jak w ostatnich latach tempa wzrostu gospodarczego, opartego w dominuj?cym stopniu o zwiększanie inwestycji finansowanych rosn?cym zadłużeniem, jest niemożliwe. Utrzymanie niezmienionego modelu wzrostu gospodarczego stanowi zagrożenie dla stabilności finansowej kraju. Jednym z sygnałów świadcz?cych o narastaj?cych nierównowagach jest silne zwiększenie (o 6,7 pkt. proc.) ł?cznego zadłużenia sektora prywatnego i lokalnych samorz?dów w relacji do PKB z 192,5% w II kw. do 199,2% w III kw. Odsetek kredytów zagrożonych w bankach komercyjnych znajduje się obecnie na niskim poziomie (1,5%), jednak ich wolumen dynamicznie się zwiększa (57% r/r w II kw.).

W tym tygodniu odbędzie się V Plenum XVIII Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, podczas którego ustalone zostan? cele rz?du dla Chin na lata 2016-2020. Oczekujemy, że rz?d będzie chciał ustalić cel dla wzrostu PKB na jak najwyższym poziomie. Zbyt silne spowolnienie wzrostu gospodarczego doprowadziłoby do zaburzeń na rynku pracy i przyczyniłoby się do silnego wzrostu stopy bezrobocia. Ponadto, poprzedni prezydent Chin H. Jintao zapowiedział w 2010 r., że PKB per capita Chin zostanie podwojony do 2020 r. Realizacja tej obietnicy, zgodnie z któr? konstruowane były poprzednie plany gospodarcze, wymaga utrzymania tempa wzrostu gospodarczego na poziomie 6,5% w latach 2016-2020.

Szacujemy, że potencjalne tempo wzrostu PKB Chin wynosi obecnie ok. 4-5%. Realizacja celu dla wzrostu gospodarczego na znacz?co wyższym poziomie będzie wymagało interwencji ze strony państwa i będzie prowadziło do dalszego narastania nierównowag. Naszym zdaniem nowy cel gospodarczy będzie musiał pogodzić zarysowane powyżej dwie przeciwstawne kwestie (chęć ustalenia jak najwyższego celu przez rz?d oraz ograniczenie narastania nierównowag). Uważamy, że zostanie on obniżony do 6,5% z ryzykiem w dół do 6,0%. Zgodnie z nasz? prognoz? oczekujemy, że wyniesie on jednak 6,5% w 2016 r. a w latach 2017-2020 przeciętnie 6%.

Oczekiwane przez nas w spowolnienie gospodarcze w Chinach nie będzie miało bezpośrednio negatywnego wpływu na sytuację w Polsce. Eksport towarów z Polski do Chin stanowi bowiem tylko 1% całego polskiego eksportu. Dodatkowo na rynek chiński eksportuj? głównie duże firmy, który maj? zdywersyfikowan? strukturę geograficzn? sprzedaży i w razie spadku popytu z Chin mog? one skierować swoje produkty na inne rynki. Nasz? ocenę potwierdza najnowsze badanie koniunktury przedsiębiorstw opracowane przez NBP („Szybki monitoring NBP”, październik 2015 r.). Wyniki ankietowanych przedsiębiorstw, które deklaruj? eksport do Chin nie potwierdzaj? wyst?pienia negatywnych zjawisk w ich otoczeniu. Ponadto, warto zauważyć, że eksporterzy na rynek chiński nie oczekuj? spadku popytu w najbliższym kwartale.

Od bezpośrednich efektów zaburzeń w chińskiej gospodarce, większe znaczenie dla polskich przedsiębiorców będ? mieć efekty pośrednie. Od dynamiki PKB w Chinach zależy bowiem sytuacja gospodarcza głównych partnerów handlowych Polski, przede wszystkim Niemiec. Nasz? ocenę wspieraj? październikowe wyniki badań koniunktury w niemieckim przetwórstwie (PMI). Składowa dotycz?ca nowych zamówień eksportowych obniżyła się bowiem do 51,1 pkt. z 51,5 pkt. we wrześniu. Ankietowane firmy uzasadniały wolniejszy napływ zamówień słabszym popytem z Chin i Rosji. EBC szacuje, że silniejsze od oczekiwań pogorszenie sytuacji w Chinach może ograniczyć roczne tempo wzrostu gospodarczego w strefie euro o 0,1 – 0,2 pkt. proc. Spowolnienie wzrostu PKB w Chinach będzie miało również negatywny wpływ na sytuację gospodarcz? w innych gospodarkach wschodz?cych oraz w USA, a tym samym przyczyni się do spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego. Wpływ spowolnienia może być również potęgowany przez pogarszaj?ce się nastroje na rynkach finansowych. W rezultacie, zarysowane powyżej czynniki stanowi? wsparcie dla naszej prognozy spowolnienia wzrostu gospodarczego z 3,4% r/r w br. do 2,5% w 2016 r.

W powyższej analizie wykorzystano opracowanie D. Kowalczyka, China: against all odds… but at what price?, Emerging Market Focus, 19.10.2015, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!