Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Kolejne kwartały przyniosą spadek ceny skupu drobiu

W ostatnich miesiącach obserwowany jest spadek ceny skupu drobiu, choć pozostaje ona nadal na wysokim na tle historycznym poziomie. W kierunku obniżenia ceny oddziałuje stopniowa odbudowa podaży drobiu, po tym jak została ona istotnie ograniczona przez straty w bazie produkcyjnej spowodowane przez wysoce zjadliwą grypę ptaków (por. AGROmapa z 24.09.2021). Warto jednak zwrócić uwagę, że zarówno wylęgi kurcząt jak i produkcja mięsa drobiowego nie powróciły jeszcze do długookresowego trendu. Czynnikami ograniczającym spadek ceny skupu drobiu są natomiast stopniowa odbudowa popytu na mięso drobiowe ze strony kanału HoReCa, a także rosnąca presja kosztowa wśród producentów drobiu. Uważamy, że kolejne miesiące przyniosą dalszy wzrost podaży drobiu na krajowym rynku, co będzie sprzyjało kształtowaniu się cen skupu drobiu w trendzie spadkowym. Głównymi czynnikami ryzyka dla takiego scenariusza jest dalszy przebieg pandemii oraz ptasia grypa w Polsce.

W okresie I-IX 2021 r. wartość polskiego eksportu drobiu (mięsa, przetworów oraz drobiu żywego) zwiększyła się o 10,4% r/r wobec spadku o 7,1% w analogicznym okresie 2020 r. Tym samym wartość polskiego eksportu drobiu przekroczyła już poziom z analogicznego okresu sprzed pandemii. Cena skupu drobiu wyniosła w październiku 4,25 zł/kg (+22,1% r/r), co przy obecnych cenach pasz dla drobiu wskazuje na poprawę opłacalności produkcji w ujęciu rocznym. Uwzględniając sytuację na światowym i krajowym rynku drobiu prognozujemy, że cena skupu drobiu na koniec 2021 r. wyniesie ok. 3,90 zł/kg oraz ok. 3,80 zł/kg na koniec 2022 r.

W ostatnich miesiącach obserwowany był wzrost cen skupu jaj, czemu sprzyjała ograniczona produkcja przy jednoczesnym stopniowym ożywieniu popytu widocznym szczególnie w kanale HoReCa. W kierunku wzrostu cen skupu jaj oddziałuje również rosnąca presja kosztowa wśród ich producentów. Uważamy, że kolejne kwartały przyniosą lekką korektę cen wraz ze stopniowym wzrostem podaży jaj na krajowym rynku (patrz powyżej).

W okresie I-IX 2021 r. wartość polskiego eksportu jaj obniżyła się o 16,2% r/r wobec spadku o 8,1% w analogicznym okresie 2020 r. Cena skupu jaj klasy M w październiku wyniosła 37,63 zł/100 sztuk (+29,1% r/r). Przy obecnych cenach pasz wskazuje to na poprawę opłacalności produkcji jaj w ujęciu rocznym. Uwzględniając perspektywy sytuacji na unijnym oraz krajowym rynku jaj prognozujemy, że cena skupu jaj klasy M na koniec 2021 r. wyniesie ok. 38 zł/100 sztuk oraz ok. 36 zł/100 sztuk na koniec 2022 r. Głównymi czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza cen drobiu oraz jaj jest dalszy przebieg pandemii, a także ewentualne pojawienie się nowych ognisk ptasiej grypy.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!