Analizy i badania

Kolejne dobre dane o sprzedaży detalicznej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w czerwcu w cenach bieżących o 10,3% r/r wobec wzrostu o 7,6% r/r w maju, co było znacząco powyżej konsensusu rynkowego (7,9%) i naszej prognozy (8,2%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych wzrosła w czerwcu do 8,2% r/r wobec 6,1% w maju.</p>

>

Rekordowe zakupy samochodów i mundial podbiły dynamikę sprzedaży

Do zwiększenia realnego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej w największym stopniu przyczynił się wzrost dynamiki sprzedaży w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle i części” (9,8% r/r w czerwcu wobec 3,3% w maju).   Czerwiec jest miesi?cem, w którym zwykle następuje wzrost sprzedaży samochodów w ujęciu miesięcznym. W tym roku wzrost ten wyniósł 11,6% i był, w porównaniu z analogicznym miesi?cem ubiegłych lat, najsilniejszy od 2003 r., a więc od kiedy dostępne s? miesięczne dane o sprzedaży detalicznej w tej kategorii. Do przyspieszenia wzrostu sprzedaży przyczyniło się również zwiększenie jej rocznej dynamiki   w kategorii "meble, RTV, AGD” (z 6,0% r/r w maju do 14,4%), które w naszej ocenie było w znacznym stopniu spowodowane przejściowym wzrostem popytu na sprzęt RTV w zwi?zku z mistrzostwami świata w piłce nożnej. Wykorzystywane przez nas miary sprzedaży bazowej, w tym sprzedaż detaliczna z wył?czeniem samochodów oraz mebli, RTV i AGD, wskazuj? na wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w czerwcu w ujęciu rocznym. Sygnalizuje to, że ożywienie popytu konsumpcyjnego pozostaje silne.

Coraz mniejsza przestrzeń dla poprawy koniunktury konsumenckiej

Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w najbliższych miesi?cach nast?pi łagodne spowolnienie wzrostu sprzedaży w cenach stałych w zwi?zku z oczekiwanym przez nas coraz wolniejszym wzrostem zatrudnienia następuj?cym w warunkach ograniczonej presji płacowej (por. MAKROmapa z 21.05.2018). Wsparciem dla naszego scenariusza s? opublikowane przedwczoraj przez GUS wyniki lipcowego badania koniunktury konsumenckiej. Wskazuj? one na coraz wolniejszy roczny wzrost Wyprzedzaj?cego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej (WWUK), który w lipcu wyniósł 1,1 pkt. r/r wobec 2,2 pkt. w czerwcu, co jest jego najmniejszym rocznym wzrostem od czerwca 2013 r. Bior?c pod uwagę spodziewane tendencje na rynku pracy dalsza znacz?ca poprawa (i tak bardzo dobrych) nastrojów konsumenckich w najbliższych miesi?cach jest naszym zdaniem mało prawdopodobna.

Ryzyko w górę dla naszej prognozy spożycia prywatnego w II poł. 2018 r.

Szacujemy, że w II kw. sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 6,1% r/r wobec 8,1% w I kw. Jest to zgodne z naszym scenariuszem spowolnienia wzrostu spożycia prywatnego w II kw. do 4,5% r/r wobec 4,8% w I kw. W II poł. 2018 r. oczekujemy łagodnego obniżenia dynamiki spożycia prywatnego w zwi?zku z przywołanymi wyżej tendencjami na rynku pracy.   Wyraźnie lepsze od naszych oczekiwań dane o sprzedaży detalicznej w czerwcu wskazuj? jednak, że wzrost popytu konsumpcyjnego w II poł. 2018 r. może być szybszy niż oczekiwaliśmy. Ponadto, opublikowane w II kw. dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej wskazuj? na ryzyko w górę dla naszych prognoz dynamiki eksportu i inwestycji w II kw. i w II poł. br. Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny na lata 2018-2019, uwzględniaj?cy aktualne prognozy sytuacji w otoczeniu gospodarczym Polski, opublikujemy w MAKROmapie w dn. 30.07.2018.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o czerwcowej sprzedaży detalicznej s? naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!