Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Kolejna zaskakująco wysoka podwyżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 3,50% do 4,50%. Skala podwyżki stóp o 100 pb była wyższa od naszej prognozy (50 pb), zgodnej z konsensusem rynkowym. Tym samym, podobnie jak w marcu br. (por. MAKROpuls z 8.03.2022), korekta stóp była większa niż oczekiwano. W komunikacie po posiedzeniu Rada odnotowała, że agresja zbrojna Rosji przeciw Ukrainie, stanowiąca istotny czynnik niepewności, przyczyniła się do pogorszenia nastrojów podmiotów gospodarczych. Rada podtrzymała jednocześnie optymistyczną ocenę sformułowaną po posiedzeniu w marcu, zgodnie z którą ze względu na niewielki udział eksportu do Rosji i Ukrainy w polskim eksporcie można oczekiwać korzystnej krajowej koniunktury w najbliższych kwartałach.

Inflacja wyższa niż zakładano w marcowej projekcji inflacji

Treść komunikatu nie zawiera wyjaśnienia przyczyn wyraźnie wyższej od oczekiwań podwyżki stóp procentowych. Naszym zdaniem główną przyczyną relatywnie silnego zaostrzenia polityki pieniężnej był odnotowany w marcu znaczący wzrost inflacji, która zgodnie ze wstępnym szacunkiem ukształtowała się na poziomie 10,9% r/r wobec 8,5% w lutym (por. MAKROmapa z 4.04.2022). W konsekwencji, biorąc pod uwagę dalszy oczekiwany wzrost dynamiki cen w najbliższych miesiącach, inflacja w II kw. br. ukształtuje się najprawdopodobniej na poziomie znacząco wyższym od oczekiwanego w marcowej projekcji NBP (10,3%). Rada uznała zapewne, że mimo tego, iż przyspieszenie wzrostu cen ma głównie przyczyny podażowe (znaczący wzrost dynamiki cen nośników energii i żywności) związane w znacznym stopniu z wojną w Ukrainie, szybki wzrost inflacji i towarzyszące mu ryzyko zwiększenia oczekiwań inflacyjnych wymaga relatywnie silnego dostosowania polityki pieniężnej. Więcej światła na przyczyny dzisiejszej zaskakująco wysokiej podwyżki stóp procentowych rzuci zapewne jutrzejsza konferencja prezesa NBP.

Koniec cyklu podwyżek stóp coraz bliżej

Rada zadeklarowała, że „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę”. Jednocześnie, podobnie jak w marcu, Rada podkreśliła, że podwyżka stóp procentowych ograniczy ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Naszym zdaniem, taka treść komunikatu wskazuje, że w najbliższych miesiącach cykl zaostrzenia polityki pieniężnej będzie kontynuowany. Uważamy również, że dzisiejsza, znacznie większa od oczekiwań podwyżka stóp, sygnalizuje lekkie ryzyko w górę dla docelowego poziomu stopy referencyjnej NBP, który zgodnie z naszą najnowszą prognozą wynosi 5,50% (por. MAKROmapa z 4.04.2022). Nasz scenariusz zakłada, że Rada, chcąc ograniczyć wahania aktywności gospodarczej, będzie preferowała wariant, w którym łączna skala kolejnych podwyżek stopy referencyjnej NBP nie będzie znacząca, ale docelowy poziom tej stopy utrzyma się przez dłuższy czas (zgodnie z naszą prognozą co najmniej do końca 2023 r.). Scenariusz alternatywny, w którym silniejszemu zaostrzeniu polityki pieniężnej w 2022 r. towarzyszą obniżki stóp procentowych w 2023 r., jest naszym zdaniem mniej prawdopodobny.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem lekko pozytywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!