Podsumowanie wydarzeń  •  Komitety  •  Izba

Kodeks spółek handlowych - spotkanie z autorami projektu nowelizacji

Firmy zrzeszone w CCIFP spotkały się z autorami nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych, by omówić proponowane zmiany i postulaty zgłaszane przez Izbę.

We wtorek, 13 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli CCIFP z Przewodniczącym Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego pracującego przy Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego prof. dr hab. Andrzej Szumański oraz dyrektorem Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Filipem Ostrowskim. Tematem rozmowy był projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Podczas spotkania mieliśmy okazję zapoznać się z najnowszą wersją projektu ustawy. Profesor Szumański oraz dyrektor Ostrowski odnieśli się do postulatów, które CCIFP przekazała w procesie konsultacji publicznych projektu w dniu 18 września br. W nowym projekcie uwzględniono uwagi CCIFP, które dotyczyły m.in.:

  1. odejścia od dotychczasowego podziału na spółki kontrolowane w 75% oraz spółki poniżej tego progu i uzależnienia od tego możliwości odmowy wykonywania wiążących poleceń na zasadach określonych w projekcie na rzecz zupełnie nowej regulacji zakładającej podział na spółki jednoosobowe oraz pozostałe spółki, zaś w przypadku pozostałych spółek, wprowadzenie obowiązku odmowy wykonania wiążących poleceń w sytuacji braku rekompensaty szkody spółce zależnej przez spółkę dominującą w dwuletniej perspektywie;
  2. rozszerzenia odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółki zależnej oraz wspólników spółki zależnej;
  3. zaadresowania problematyki reżimu właściwego dla spółek publicznych do przypadku kontroli spółki dominującej przez spółkę zależną, której akcje dopuszczone są do obrotu;
  4. wprowadzenia możliwości podejmowania decyzji w interesie grupy spółek również przez prokurenta oraz wyłączenia od odpowiedzialności prokurenta za wykonywania wiążących poleceń analogicznie do członków zarządu;
  5. zaadresowania problematyki nieformalnych poleceń.

Dyskusje nad nową wersją projektu koncentrowały się m.in. wokół zmienionych zasad przystąpienia spółki do grupy spółek, możliwości wyjścia ze spółki zależnej wspólników mniejszościowych, kwestii nieformalnych poleceń, czy wyłączenia decydentów od odpowiedzialności za wykonywanie wiążących poleceń.

W procesie przygotowania postulatów CCIFP jest wspierana przez kancelarię Kochański & Partners.

PEŁNE STANOWISKO I POLSTULATY CCIFP >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!