Analizy i badania

Kluczowe trendy na rynku nowych technologii w perspektywie najbliższych 3 lat

<p style="text-align: justify;"><strong>W perspektywie najbliższych 3 lat dominującym trendem technologicznym na całym świecie będzie wykorzystanie chmur obliczeniowych, w szczególności w połączeniu z platformami i aplikacjami mobilnymi. Systematycznie rośnie też rola internetu rzeczy (ang. <em>Internet of Things</em>), analizy danych (ang. <em>Big Data</em>) i inżynierii biomedycznej wraz „cyfrowymi” rozwiązaniami zdrowotnymi. W Europie natomiast największe znaczenie ma rozwój druku 3D.</strong></p>

>

Technologie cyfrowe głównym nośnikiem zmian biznesowych

Jak wynika z globalnego badania KPMG, przeprowadzonego wśród ponad 800 liderów technologii i biznesu, nadal największe znaczenie maj? chmury obliczeniowe i rozwi?zania mobilne zarówno dla indywidualnych konsumentów, jak i dla biznesu. Jednak ich przewaga nad pozostałymi nowymi technologiami zmniejszyła się kolejny rok z rzędu. Kluczow? rolę chmur obliczeniowych wskazało 14% respondentów, natomiast znaczenie platform i aplikacji mobilnych, jako technologii przełomowych dla przemysłu, konsumentów i tworzenia nowych modeli biznesowych wskazywało 9% respondentów. Istotne znaczenie maj? też takie rozwi?zania technologiczne, jak internet rzeczy (9%), analizy danych (9%), inżynieria biomedyczna wraz z cyfrowymi rozwi?zaniami medycznymi, druk 3D (7%) oraz rozwi?zania zwi?zane z cyberbezpieczeństwem, czyli poprawiaj?ce bezpieczeństwo danych w świecie cyfrowym (6%).

Blisko połowa Polaków korzysta z mobilnego internetu i poświęca coraz więcej czasu na interakcje w świecie cyfrowym. Polscy konsumenci chętnie korzystaj? z aplikacji i rozwi?zań do przechowywania własnych danych (e-maile, zdjęcia, kalendarz, muzyka itp.), umieszczonych w chmurach obliczeniowych. Wci?ż w bardzo ograniczonym stopniu możliwości chmur obliczeniowych wykorzystuj? przedsiębiorcy i administracja publiczna - ? ? mówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Europa specjalizuje się w druku 3D

Zdaniem menedżerów, którzy wzięli udział w badaniu KPMG, spośród wszystkich technologii cyfrowych w Europie największe znaczenie ma druk 3D (12% wskazań). Drukarki trójwymiarowe, bazuj?ce na możliwości przestrzennego wydruku przedmiotów za pomoc? bardzo cienkich warstw różnych materiałów (np. polimerów, papieru, plastiku, metali, żywic czy gumy), s? postrzegane w Europie jako narzędzia do bardzo szybkiej produkcji prototypów oraz urz?dzeń w bardzo małych seriach, a także do natychmiastowego „odtworzenia“ specjalizowanych części.

Stale rosn?ca popularność druku 3Dto dobra wiadomość dla Polski. Zaawansowane drukarki trójwymiarowe to jeden z  obszarów technologii, w którym innowacyjność polskich przedsiębiorców jest dostrzegana także poza granicami naszego kraju – komentuje Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Rozwi?zania dla inteligentnego domu w centrum zainteresowania konsumentów

Jak wynika z badania KPMG, największe korzyści dla konsumentów w zakresie nowych technologii wynikaj? z wprowadzenia rozwi?zań inteligentnego domu (np. sterowanie urz?dzeniami AGD, domowym centrum rozrywki, systemem alarmowym, optymalizacj? wykorzystania energii elektrycznej itp.). Ważne s? również możliwości wykorzystania w czasie rzeczywistym „inteligentnie“ przetworzonych danych (np. informacji nt. własnego zdrowia). Respondenci wskazuj? także na poprawę produktywności konsumentów dzięki wykorzystaniu takich rozwi?zań, jak mobilne aplikacje, internet rzeczy czy inteligentnych urz?dzeń lub czujników umieszczonych w ubraniach (ang. wearables).

Jako główn? barierę do szybszego przyjmowania nowych rozwi?zań technologicznych respondenci wskazuj? aspekt bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Konsumentów zniechęcaj? też niezrozumiałe mechanizmy opłat za nowoczesne usługi cyfrowe, problemy z  integracj? technologii od różnych dostawców, a także niedostatki infrastruktury technicznej umożliwiaj?cej dostęp do tych usług.

Wygoda konsumencka jest głównym czynnikiem sprzyjaj?cym wykorzystaniu wszystkich nowinek technologicznych. Rozwi?zania, które nie daj? człowiekowi żadnych korzyści szybko wypadaj? z  rynku. Cyfrowi konsumenci s? coraz lepiej wyedukowani i nie dziwi fakt, że 22% respondentów wskazuje na bezpieczeństwo danych jako główn? barierę dla szybkiej akceptacji rozwi?zań takich jak internet rzeczy czy technologie M2Mmówi Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Cyfrowa transformacja biznesowa zmienia najszybciej branże nowoczesnych technologii, sprzedaży detalicznej, telekomunikacji i energetyki

Jednym z  kluczowych wyzwań, przed którym stoj? obecnie managerowie z  różnych branż, jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak ich biznes zmieni się w wyniku postępuj?cej rewolucji cyfrowej. Respondenci z  całego świata jednoznacznie wskazuj? (24% odpowiedzi), że w ci?gu najbliższych 3 lat sam sektor nowoczesnych technologii będzie podmiotem największych zmian. Kolejnymi branżami, które ulegn? gruntownym zmianom na skutek cyfrowej transformacji s?: branża sprzedaży detalicznej (11% wskazań), sektor telekomunikacyjny (10%) i energetyka (9%).

Od kilkunastu lat mamy do czynienia z błyskawiczn? dewaluacj? tradycyjnych modeli biznesowych i powstawaniem zupełnie nowych pomysłów biznesowych opartych na wykorzystaniu innowacji technologicznych. Znakomit? ilustracj? tego trendu s? zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w zakresie dystrybucji muzyki i innych treści multimedialnych. Polscy menedżerowie musz? poważnie potraktować wyzwania cyfrowego świata i rozpocz?ć skoordynowane działania transformacyjne, aby lepiej przystosować firmy do skutecznego działania na dynamicznie zmieniaj?cym się rynkupodsumowuje Jerzy Kalinowski, partner, szef grupy doradczej w sektorze nowych technologii, telekomunikacji i mediów w KPMG w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

***

O RAPORCIE:

Badanie KPMG International pt. „The Changing Landscape of Disruptive Technologies. Innovation Convergence Unlocks New Paradigms”, przeprowadzono na przełomie sierpnia i września 2015 roku metod? wywiadów internetowych na próbie 832 liderów technologii z 17 krajów, w tym z krajów europejskich (Wielka Brytania, Holandia, Niemcy Słowacja). Największ? część respondentów stanowili prezesi i członkowie zarz?dów (87%). Ponad połowę (64%) stanowiły duże i średnie przedsiębiorstwa, 27% respondentów stanowili właściciele start-up’ów, a 9% inwestorzy z funduszy typu venture capital. Badanie przestawia światowe trendy na rynku nowych technologii w perspektywie kolejnych 3 lat.

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i  doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stroniewww.kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Monika Muracka, e-mail: mmuracka@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 15 lub 734 160  177

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland i @Kalinowski_KPMG

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!