Analizy i badania

Kiedy warto wziąć leasing, a kiedy pożyczkę?

<p style="text-align: justify;">Prowadząc firmę należy liczyć się ze sporymi kosztami zakupu środków trwałych niezbędnych w prowadzeniu działalności. Jeżeli nie dysponujemy wystarczającymi środkami własnymi, warto rozważyć skorzystanie z finansowania zewnętrznego – leasingu czy pożyczki. W przypadku leasingu dla przedsiębiorcy bardzo istotne mogą okazać się spore korzyści podatkowe, natomiast pożyczka z pewnością jest dobrym rozwiązaniem dla podmiotów starających się o dotacje unijne. Każda z tych propozycji ma swoje wady i zalety, dlatego wybór jednej z nich powinien być poprzedzony uważną analizą.</p>

>

-  Z usług instytucji finansowych mog? korzystać firmy o różnym profilu i różnej skali działania. Oferta skierowana do klienta jest silnie zindywidualizowana i decyzja o tym, czy leasing czy pożyczka, ostatecznie będzie zależeć od potrzeb działalności oraz innych dodatkowych czynników takich jak wysokość wpłaty własnej, wartość i okres całej inwestycji czy rodzaj finansowania. Warto jednak zwrócić uwagę na korzyść podstawow? – dzięki finansowaniu zewnętrznemu, przy wyborze potrzebnego sprzętu, możemy skupić się na jego jakości, a nieograniczonym budżecie. Nawet w sytuacji, gdy posiadamy środki własne, wzięcie pożyczki czy zawarcie umowy leasingowej, może okazać się korzystniejsze  – mówi  Marcin Stasiak, Kierownik ds. Produktów i Rozwoju Rynków w EFL.  

Leasing …

Leasing to uniwersalna forma finansowania inwestycji w oparciu o umowę, na podstawie której w pełni dysponujemy przedmiotem leasingowanym bez jego zakupu na własność. Istotn? korzyści? takiego rozwi?zania jest to, że czynsze leasingowe, które płaci leasingobiorca, mog? pochodzić z przychodów, które korzystaj?cy uzyskuje dzięki wykorzystaniu danego środka trwałego. Zatem leasingowany sprzęt zarabia sam na siebie.

Leasing niesie ze sob? wiele zalet, a wśród nich:

  • Niższe podatki:  wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje leasingu – operacyjny oraz finansowy, a każdy z nich proponuje nieco odmienne korzyści. W przypadku leasingu finansowego korzystaj?cy wpisuje do swoich aktywów leasingowany przedmiot i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu, który zmniejsza podstawę opodatkowania, będ? odpisy amortyzacyjne, część odsetkowa raty leasingowej oraz codzienne koszty użytkowania. W przypadku leasingu operacyjnego to leasingodawca jest odpowiedzialny za dokonanie odpisów amortyzacyjnych. W zwi?zku z tym kwotę opodatkowania leasingobiorcy zmniejsz? opłata wstępna, całe raty leasingowe (zarówno część podstawowa jak i odsetki), a także opłaty zwi?zane z bież?c? eksploatacj? przedmiotu leasingu. Ponadto, w przypadku leasingu operacyjnego podatek VAT jest naliczany do każdej raty leasingowej, co powoduje że zapłata VAT-u jest rozłożona w czasie.
  • Łatwość uzyskania:  leasingodawcy stawiaj? mniej wymogów, jeżeli chodzi o liczbę i szczegółowość koniecznych dokumentów czy procedur, ze względu na to, że przedmiot leasingu przez cały czas spłaty pozostaje własności? firmy leasingowej.
  • Indywidualne warunki umowy:  każdorazowo, niezależnie czy leasingobiorc? jest jednostka publiczna czy przedsiębiorstwo prywatne, umowa leasingu jest konstruowana indywidualnie, zarówno jeśli chodzi o długość czasu, na jaki zostaje podpisana, rodzaj leasingu, jak i wysokość rat leasingowych.
  • Atrakcyjne usługi dodatkowe:  leasingodawcy współpracuj?c z partnerami, m.in. dilerami, mog? wynegocjować u nich atrakcyjne, często dla indywidualnego klienta niedostępne, rabaty oraz oferuj? cał? gamę usług dodatkowych. Oprócz standardowych OC i AC posiadaj? mocno rozbudowane ubezpieczenia assistance.  

…czy pożyczka?

- Pożyczka może być udzielona zarówno osobom fizycznym, jak i instytucji. Niezmienne jest to, że zawieramy pewien rodzaj umowy, która zobowi?zuje jedn? stronę do przeniesienia na rzecz pożyczkobiorcy określonej ilość pieniędzy lub rzeczy, a bior?cy zobowi?zany jest zwrócić tę sam? ilość pieniędzy lub rzeczy w ustalonym czasie.

Wybieraj?c pożyczkę przede wszystkim dostajemy fundusze na sfinansowanie inwestycji, istnieje jednak więcej korzyści, m.in.  

  • Szybka i sprawna realizacja transakcji: w przypadku złożenia kompletu dokumentów, decyzja może być udzielona w ci?gu 24 h, co pozwala pożyczkobiorcy na szybki zakup pojazdu.  
  • Przedmiot własności? pożyczkobiorcy: w przypadku terminowych spłat, finansuj?cy nie może rościć pretensji do przedmiotu pożyczki, st?d pożyczkobiorca jest tym, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Wyj?tkiem od tej reguły jest zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia całkowitego, na podstawie którego pożyczkobiorca, pomimo wystawionej faktury, zrzeka się własności przedmiotu na rzecz pożyczkodawcy.
  • Otwarta droga do dotacji unijnych:  pożyczka jest dobrym rozwi?zaniem dla osób, które  
    z jednej strony potrzebuj? zewnętrznego wsparcia finansowego, a z drugiej strony staraj? się o dotacje unijne. Jedno nie przeszkadza drugiemu: jeżeli przy pomocy gotówki z pożyczki, dokonamy zakupu środka trwałego, faktura za ten przedmiot jest wystawiana bezpośrednio na pożyczkobiorcę, co daje możliwość ubiegania się o jednorazowy zwrot poniesionych kosztów z UE.

***

Barometr EFL  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 22.06 – 05.07.2018 r .

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 300 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!