Analizy i badania

Kiedy przyspieszą inwestycje ?

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS dwa tygodnie temu nominalne krajowe inwestycje przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób zmniejszyły się w II kw. o 1,5% r/r wobec wzrostu o 1,2% w I kw.</p>

>

Zmniejszenie ich dynamiki wynikało głównie z niższego wkładu inwestycji w energetyce (o 2,6 pkt. proc.), co było konsekwencj? oddziaływania efektów wysokiej bazy sprzed roku zwi?zanych m.in. z budow? dwóch bloków w Elektrowni Opole oraz kompleksow? modernizacj? elektrowni w Bełchatowie. Wkłady pozostałych kategorii do tempa wzrostu inwestycji pozostały relatywnie stabilne – w usługach i górnictwie zmniejszyły się one o 0,1 pkt. proc., w budownictwie wzrósł on o 0,4 pkt. proc., a w przetwórstwie spadł o 0,2 pkt. proc. Na szczególn? uwagę zasługuje tempo wzrostu w przetwórstwie, które pomimo nieznacznego spadku w II kw. nadal utrzymuje się na umiarkowanie wysokim poziomie (5,7% r/r wobec 6,0% w I kw.). Bior?c pod uwagę strukturę nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw oceniamy, że spadek ich dynamiki w II kw. (wynikaj?cy głównie z oddziaływania efektów statystycznych) nie jest sygnałem negatywnych tendencji w kolejnych kwartałach.

Oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach bariera w postaci wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych będzie głównym czynnikiem skłaniaj?cym firmy do zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Zgodnie danymi GUS, odsezonowane wykorzystanie mocy wytwórczych w przetwórstwie wyniosło w III kw. 80,0% wobec 80,1% w II kw. (poziom najwyższy od II kw. 2008 r.). W II kw. firmy 50+ zwiększyły nakłady na środki transportu, podczas gdy inwestycje w budynki, maszyny, urz?dzenia techniczne i narzędzia uległy zmniejszeniu w ujęciu rocznym. Oznacza to, że przedsiębiorstwa obecnie dokonuj? głównie modernizacji przestarzałych środków trwałych, a w ograniczonym stopniu inwestuj? one w zwiększenie mocy produkcyjnych. Uważamy, że w kolejnych kwartałach tendencja ta ulegnie odwróceniu. Oprócz wysokiego stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych, wśród innych elementów kształtuj?cych korzystny klimat inwestycyjny można wymienić również dobre perspektywy popytu, historycznie niskie stopy procentowe, napływ środków unijnych w ramach nowej perspektywy unijnej, nadpłynność przedsiębiorstw umożliwiaj?cych finansowanie projektów ze środków własnych, jak również sygnalizowan? w badaniach koniunktury zmniejszaj?c? się niepewność odczuwan? przez przedsiębiorców dotycz?c? otoczenia gospodarczego.

W kolejnych kwartałach oczekujemy znacz?cego ożywienia inwestycji publicznych i wzrostu nakładów na środki trwałe w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez sektor publiczny, które będzie zwi?zane z coraz większym wykorzystaniem środków unijnych. W warunkach utrzymuj?cego się wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych, zwiększenie tych inwestycji powinno przyczynić się do wzrostu nakładów na środki trwałe realizowanych przez przedsiębiorstwa prywatne, w szczególności przez te powi?zane z cyklem w inwestycjach publicznych. Nasz? ocenę wspieraj? wyniki badań koniunktury NBP (Szybki monitoring, lipiec 2017), które wskazuj? na stopniowy wzrost aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Firmy deklaruj? przyspieszenie tempa wzrostu inwestycji w III kw. Przedsiębiorstwa podniosły również – w porównaniu do poprzedniej edycji badania – prognozy wzrostu całorocznych wydatków na inwestycje.

Czynnikiem ryzyka w dół dla naszej prognozy wzrostu inwestycji przedsiębiorstw s? rosn?ce trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, które oddziaływaj? w kierunku ograniczenia nakładów na środki trwałe. Zgodnie z badaniami koniunktury GUS, w III kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego raportuj?cych ww. trudności był najwyższy w historii badań. Sierpniowe wyniki badań koniunktury w przetwórstwie (PMI) wskazywały na opóźnienia w realizacji zamówień ze względu na braki w personelu. Wzrost zaległości produkcyjnych został odnotowany po raz pierwszy od lutego 2015 r. Negatywny wpływ sytuacji na rynku pracy na tempo wzrostu inwestycji wspieraj? również wyniki sierpniowej ankiety Work Service. Zgodnie z wynikiem tego badania, z uwagi na braki kadrowe 32,6% ankietowanych firm nie może zawierać nowych kontraktów, a 12,8% przedsiębiorców decyduje się z tego powodu na ograniczenie albo całkowit? rezygnację z inwestycji.

Niższa od naszych oczekiwań realizacja dynamiki inwestycji przedsiębiorstw 50+ w II kw. oraz trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników oddziałuj? w kierunku obniżenia naszej prognozy dynamiki inwestycji przedsiębiorstw w 2017 r. (6,2% r/r wobec -4,6% w 2016 r.), a tym samym prognozy tempa wzrostu inwestycji ogółem (5,4% w 2017 r. wobec -7,9% w 2016 r.). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny zawieraj?cy zrewidowane ścieżki inwestycji przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!