Analizy i badania

Kiedy przyspieszą inwestycje gospodarstw domowych?

<p style="text-align: justify;">W ub. r. oprócz spadku inwestycji sektora publicznego oraz przedsiębiorstw (por. MAKROmapa z 06.02.2017) odnotowano również zmniejszenie nakładów na środki trwałe realizowanych przez gospodarstwa domowe. Zgodnie z danymi Eurostatu zmniejszyły się one nominalnie w I-III kw. 2016 r. o 3,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r., co oddziaływało w kierunku spadku dynamiki inwestycji ogółem o 0,9 pkt. proc.</p>

>

Nakłady na środki trwałe gospodarstw domowych to przede wszystkim wydatki poniesione na zakup nieruchomości. GUS szacuje je m.in. na podstawie wartości kosztów budowy poniesionych w analogicznym okresie przez inwestorów buduj?cych budynki mieszkalne z przeznaczeniem do sprzedaży. W rezultacie dynamika nakładów brutto na środki trwałe gospodarstw domowych charakteryzuje się duż? współzmienności? z tempem wzrostu sprzedaży produkcji budowlano-montażowej w kategorii „wznoszenie budynków” (por. wykres). W IV kw. ub. r. dynamika produkcji w tym segmencie nie zmieniła się w porównaniu do III kw. i wyniosła  16,7% r/r, a w styczniu br. zwiększyła się do 4,6% r/r. Bior?c pod uwagę przedstawione powyżej zasady metodologiczne GUS, uważamy, że dynamika inwestycji gospodarstw domowych osi?gnęła lokalne minimum na przełomie lat 2016 i 2017. W celu oceny perspektyw dla inwestycji gospodarstw domowych w kolejnych kwartałach należy przeanalizować tendencje w budownictwie mieszkaniowym.

Wg danych REAS, w 2016 r. liczba transakcji sprzedaży mieszkań dla sześciu rynków (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź) wyniosła ł?cznie ok. 62 tys. lokali i była wyższa o 20% niż w dotychczas najlepszym pod względem liczby zawartych transakcji 2015 r. Główn? przyczyn? wysokiej sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym w tych miastach jest popyt inwestycyjny – część zamożniejszych Polaków przeznacza wolne środki pieniężne na zakup lokali w celu ich wynajmu osobom trzecim. Zgodnie z obliczeniami NBP opłacalność wynajmu mieszkania obecnie wielokrotnie przekracza rentowność depozytów bankowych oraz obligacji skarbowych. NBP szacuje, że udział zakupów gotówkowych mieszkań w powyższych sześciu miastach wyniósł ok. 60-65% w okresie IIII kw. 2016 r. Bior?c pod uwagę postępuj?c? poprawę na rynku pracy i wypłaty w ramach programu Rodzina 500+ przyczyniaj?ce się do zwiększenia dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych oraz silny wzrost inflacji w ostatnich miesi?cach oddziałuj?cy w kierunku ograniczenia realnego zwrotu z depozytów bankowych uważamy, że popyt inwestycyjny w najbliższych kwartałach może ulec nasileniu. W kierunku poprawy sytuacji w budownictwie mieszkaniowym i ożywienia wzrostu inwestycji gospodarstw domowych w 2017 r. będ? oddziaływać również zakupy mieszkań finansowane kredytami z dopłat? w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. Na koniec stycznia podpisano umowy o dofinansowanie w wysokości 712,3 mln zł (95,5% limitu środków przeznaczonego na 2017 r.). Wsparcie dla budownictwa mieszkaniowego będzie stanowiło również rozpoczęcie projektów w ramach programu „Mieszkanie+”. Program ten w krótkim okresie będzie jednak w dużej mierze neutralny dla inwestycji gospodarstw domowych – przewiduje on bowiem budowę mieszkań pod wynajem ze stopniowym dochodzeniem do własności. Zgodnie z obliczeniami REAS – przy założeniu tempa sprzedaży z ostatniego roku – czas niezbędny do wyprzedaży obecnej oferty mieszkań wynosi obecnie ok. 3,4 kwartałów (najkrócej od 2007 r.). Uważamy, że wysoki popyt na rynku mieszkaniowym w porównaniu do dostępnego zasobu lokali skłoni deweloperów do dalszego zwiększenia liczby budowanych mieszkań, co będzie miało pozytywny wpływ na dynamikę inwestycji gospodarstw domowych w statystyce rachunków narodowych.

Oczekiwane przez nas w horyzoncie kilku miesięcy ożywienie w inwestycjach gospodarstw domowych jest już częściowo widoczne w danych o rozpoczętych budowach mieszkań. W styczniu br. wzrosły one bowiem o 55,6% r/r wobec 1,0% w IV kw. ub. r. Historycznie, dane o rozpoczętych budowach mieszkań z ok. półrocznym wyprzedzeniem sygnalizowały zmiany zachodz?ce w dynamice nakładów na środki trwałe gospodarstw domowych. Bior?c pod uwagę duż? skalę przyrostu tego wskaźnika i jego wyprzedzaj?cy charakter, jak również  zarysowane powyżej czynniki popytowo-podażowe oczekujemy, że dynamika inwestycji gospodarstw domowych w br. zwiększy się znacz?co w porównaniu do 2016 r. W efekcie prognozujemy, że dynamika inwestycji ogółem zwiększy się do 5,3% r/r w 2017 r. wobec -5,5% r/r w 2016 r., a w rezultacie tempo wzrostu gospodarczego w ujęciu rocznym wyraźnie przyspieszy w tym roku i w IV kw. przekroczy poziom 4,0 proc.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!