Karetka, piaskarka, wóz strażacki mogą jeździć w leasingu

<p style="text-align: justify;">Zdecydowana większość leasingowanych pojazdów na polskich drogach to samochody osobowe, dostawcze, ciężarówki, najczęściej zakupione przez firmy. Eksperci EFL zwracają jednak uwagę, że od kilku lat mamy do czynienia ze wzrostem zainteresowania leasingiem pojazdów specjalnych wśród jednostek administracji publicznej. W ten sposób finansowane są wozy strażackie, karetki pogotowia, piaskarki, radiowozy policyjne czy pługi śnieżne.</p>

>

- Karetkę, piaskarkę czy bankowóz może kupić właściwie każda firma w Polsce i najczęściej w takim przypadku korzysta z leasingu. Jednak rosn?ca popularność leasingu pojazdów specjalnych wi?że się głównie z coraz większ? świadomości? korzyści płyn?cych z tej formy finansowania wśród jednostek polskiej administracji publicznej. Państwowa straż pożarna, publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy miejskie zakłady komunalne najczęściej potrzebuj? specjalistycznego sprzętu o bardzo wysokiej wartości, , a wyłożenie jednorazowo gotówki z budżetu jednostki na takie inwestycje najczęściej nie jest możliwe. Dzięki leasingowi maj? możliwość dysponowania bardzo kosztownym pojazdem, przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej  – mówi  Marcin Stasiak Kierownik ds. Produktów i Rozwoju Rynków  

Od karetki do pługu śnieżnego

Struktura przedmiotów leasingowanych przez jednostki sektora publicznego jest zdominowana przez środki transportu, które s? niezbędne do realizacji nałożonych na niego obowi?zków. Do takich pojazdów należ? m.in.: pojazdy używane przez pogotowie ratunkowe, straż pożarn? czy policję. To też środki transportu takie jak piaskarki, polewaczko-zmywarki, czy śmieciarki wykorzystywane przez służby miejskie. Leasingowane s? również pojazdy przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych, jak pługi śnieżne czy dźwigi samochodowe.

Leasing po drodze z administracj?

Popularność leasingu aut specjalnych to pochodna rosn?cej świadomości korzyści i zalet tego instrumentu finansowego. Po pierwsze, łatwość uzyskania finansowania. Jednostki administracji publicznej doceniaj? to rozwi?zanie za mniejsz? liczbę formalności i dokumentów koniecznych do przygotowania niż w przypadku procedury kredytowej. Wszystko dlatego, że zabezpieczeniem dla firmy leasingowej jest własność finansowanego pojazdu. Drugim czynnikiem wyboru jest stały koszt rozłożony w czasie, w przewidywalny sposób buduj?cy obraz budżetu wydatków. I po trzecie, w przypadku leasingu, „z głowy” podmiotu publicznego zdejmowane s? czynności dodatkowe zwi?zane czynnościami takimi jak ubezpieczenie czy rejestracja pojazdu, w czym wyręczy go leasingodawca.

Przebudowa pojazdu

Leasingobiorca może wzi?ć w leasing gotowy pojazd specjalny, ale może również wyleasingować samochód pod zabudowę, a następnie zabudować go w innej firmie rekomendowanej przez producenta i akceptowalnej przez leasingodawcę. W takim przypadku, warto pamiętać, że klient, aby mógł przerobić samochód na własne potrzeby, musi wcześniej uzyskać zgodę spółki leasingowej. -  W przypadku dokonania przeróbek w pojeździe w czasie trwania umowy leasingowej bez wcześniejszego uzyskania zgody właściciela (Leasingodawcy), Klient musi liczyć się z konsekwencjam określonymi w umowie. Oprócz utraty gwarancji producenta pojazdu, należy spodziewać się konsekwencji finansowych, a w ostateczności nawet przedterminowego zakończenia umowy  – dodaje  ekspert EFL.

Umowa leasingowa stanowi istotę procesu przyznawania finansowania. Dlatego każdy leasingobiorca, niezależnie, czy jest to prywatna firma czy jednostka administracji publicznej, powinien zapoznać się dokładnie z treści? ogólnych warunków umowy (OWUL). Znajduj? się tam wszystkie zapisy dotycz?ce m.in. kar umownych, warunków wcześniejszego rozwi?zania umowy czy zmian dokonywanych w finansowanym środku trwałym.

***

Barometr EFL  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 22.06 – 05.07.2018 r.

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 25 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  pięciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  trzykrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 265 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!