Kancelaria Wolf Theiss doradzała BGK przy finansowaniu nabycia akcji Luka Rijeka d.d. przez Otl Logistics

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><a name="_GoBack"></a><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Warszawa, 12 września 2017 – Kancelaria Wolf Theiss doradzała BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) przy finansowaniu OT Logistics w związku z ekspansją zagraniczną spółki na rynku w Chorwacji.</strong></span></p>

>

Kredyt w kwocie 125 mln zł (30 mln EUR) udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego posłuży finansowaniu nabycia akcji Luka Rijeka d.d., operatora największego portu w Chorwacji. W ramach pierwszej transzy na nabycie 11,75% akcji chorwackiej spółki przeznaczone zostanie 46,6 mln zł. Finansowanie ekspansji zagranicznej polskich firm to jedno ze strategicznych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego.

OT Logistics nabył ww. akcje 7 września 2017 roku w drodze transakcji pakietowej zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Zagrzebiu po uprzednim wyborze oferty OT Logistics w przetargu zorganizowanym przez chorwacki rz?d.

„Cieszymy się mog?c być uczestnikami tego pionierskiego w wielu aspektach projektu, który stanowi realizację flagowych zadań BGK wchodz?cego w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)”, podkreślił Stefan Feliniak, radca prawny, który stał na czele zespołu Wolf Theiss doradzaj?cego BGK.

Ron Given, Partner współzarz?dzaj?cy warszawskiego biura Wolf Theiss, dodał: „Korzystaj?c z wieloletniej obecności w regionie CEE/SEE, Wolf Theiss był w stanie zapewnić kompleksow? obsługę prawn? na rzecz Banku w zakresie prawa polskiego i chorwackiego, aktywnie uczestnicz?c w ustaleniu ostatecznej struktury finansowania".

Zespół Wolf Theiss doradzaj?cy BGK tworzyli, wraz ze Stefanem Feliniakiem, prawnicy: Dariusz Harbaty, Piotr Ziółkowski oraz Klaudia D?browska z warszawskiego biura kancelarii oraz Luka Tadić-Čolić, Vedrana Iveković i Lucia Mocibob z biura w Zagrzebiu.

***  

Wolf Theiss

Wolf Theiss jest jedn? z wiod?cych kancelarii prawnych w Europe Środkowej, Wschodniej oraz Południowo–Wschodniej (region CEE/SEE) ukierunkowan? na świadczenie usług z zakresu międzynarodowego prawa handlowego. Opieraj?c się na kompetencjach 340 prawników obecnych w naszych 13 biurach w Albanii, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii oraz na Ukrainie, Wolf Theiss reprezentuje krajowe i międzynarodowe spółki handlowe i przedsiębiorstwa usługowe, jak również banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Ł?cz?c prawo z biznesem, Wolf Theiss tworzy zaawansowane i konstruktywne rozwi?zania w oparciu o prawne, podatkowe oraz biznesowe know-how.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z:  

Marta Albrecht-Niedziałek, MBA

Operations and Marketing Communications Manager  

WOLF THEISS

P. Daszkowski sp.k.
ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, Polska
Tel.: +48 603 910 062
E-Mail: marta.albrecht-niedzialek(@)wolftheiss.com  

www.wolftheiss.com  

OT Logistics

OT Logistics S.A. to polska firma z ponad 70-letnim doświadczeniem. Wraz ze spółkami tworz?cymi Grupę Kapitałow? OT Logistics jest największym operatorem portowym w Polsce i na południowym Bałtyku oraz liderem w transporcie wodnym śródl?dowym, od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Grupa skupia również podmioty wyspecjalizowane w transporcie drogowym, kolejowym, a także spedycji i logistyce. W 2016 r. Grupa wypracowała 712,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 10,0 mln zł. Akcje OT Logistics od 2013 r. s? notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!