Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria White & Case doradzała Synthos S.A.

<p style="text-align: justify;" align="center"><strong>Kancelaria White &amp; Case doradzała Synthos S.A. przy emisji obligacji typu senior notes o łącznej wartości 350 milionów euro. </strong></p>

>

Warszawa 26 listopada 2014 r. White & Case P. Pietkiewicz M. Studniarek i  Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. będ?ca części? międzynarodowej firmy prawniczej White & Case LLP doradzała Synthos S.A., jednemu z największych producentów surowców chemicznych w Europie („Synthos”), w zwi?zku z pozyskaniem finansowania na rynkach międzynarodowych poprzez emisję obligacji typu senior notes o ł?cznej wartości nominalnej 350 milionów EUR, wyemitowanych przez Synthos Finance AB (publ), z siedzib? w Sztokholmie w Szwecji, spółkę w 100% zależn? od Synthos S.A., będ?c? spółk? specjalnego przeznaczenia.

Emisja obligacji nast?piła w ramach oferty prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów instytucjonalnych w oparciu o Regulację S oraz Regulację 144A na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933. Do umowy dotycz?cej warunków emisji obligacji ma zastosowanie prawo obowi?zuj?ce w stanie Nowy Jork, USA. Obligacje s? niezabezpieczone i posiadaj? stałe oprocentowanie w wysokości 4.000% w skali roku z terminem zapadalności w 2021 r. Obligacje zostały dopuszczone do notowań na rynku oficjalnych notowań Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz do obrotu na rynku Global Exchange Market.

Nasze doradztwo obejmowało kompleksowe doradztwo prawne zwi?zane z pozyskaniem finansowania zarówno w zakresie prawa polskiego, jak i szwedzkiego, czeskiego oraz amerykańskiego.

„W ostatnim roku aktywnie doradzaliśmy przy wszystkich zrealizowanych programach emisji obligacji typu high-yield, które emitowały polskie spółki. Wśród naszych projektów możemy wymienić emisje obligacji przez P4 (operator Play), TVN S.A. czy PZU S.A. Oprócz tego pracowaliśmy nad dwiema innymi emisjami, które nie doszły niestety do skutku.   Wyznacza to jasno nasz? renomę wśród firm prawniczych doradzaj?cych w emisjach instrumentów dłużnych” – powiedział mec. Andrzej Sutkowski, partner w kancelarii White & Case koordynuj?cy pracę nad emisj? obligacji przez Synthos.

Realizacja tego wymagaj?cego projektu wymagała stworzenia kilku zespołów prawników White & Case, zarówno z praktyki rynków kapitałowych jak i bankowości i finansów, którzy równolegle działali w kilku naszych biurach.

Zespołem White & Case w biurze w Warszawie kierowali Partnerzy: Marcin Studniarek i Andrzej Sutkowski, a członkami zespołu byli: w zakresie rynków kapitałowych - Bartosz Smardzewski oraz Monika Dużyńska, w zakresie bankowości i finansowania - Tomasz Ostrowski (partner lokalny), Aneta Urban oraz Sylwia Opiatowska.

Kluczowymi członkami zespołu w biurze w Londynie byli: Rob Mathews, Jill Concannon, Annie Serafim, Jennifer Reiss, w biurze w Sztokholmie: Carl Hugo Parment, Michael Bark-Jones, Petter Alberts, Emil Bjorkhem; w biurze w Pradze: Eva Svobodova, David Ilczyszyn, Ondrej Barton; oraz w biurze w Nowym Jorku: John Donovan i Gregory Little.

Wśród banków zaangażowanych w ten proces znalazły się: BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Banco Santander S.A., ING Bank N.V., London Branch, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. i UniCredit Bank AG.

Synthos S.A.

Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz trzecim europejskim producentem polistyrenu do spieniania. Firma dostarcza zaawansowane technologicznie produkty najwyższej jakości. Synthos S.A. jest firm? powstał? na bazie Firmy Chemicznej Dwory S.A. i Kaucuk a.s. Synthos S.A.   zarz?dza dwoma spółkami produkcyjnymi – Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczon? odpowiedzialności? spółka jawna (dawniej Synthos Dwory 7 spółka z ograniczon? odpowiedzialności? S.K.A) z siedzib? w Oświęcimiu oraz Synthos Kralupy a.s. z siedzib? w Kralupach (Republika Czeska). Od 20 grudnia 2004 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

White & Case

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 38 biur zlokalizowanych w 26 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i nasz? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i  lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i  polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a  także, gdy reprezentujemy ich w  postępowaniach s?dowych i arbitrażowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!