Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria White & Case doradzała Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. przy nabyciu kopalni „Knurów-Szczygłowice"

<p style="text-align: justify;">White &amp; Case P. Pietkiewicz M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k. doradzała Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. („JSW”), w transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kompanii Węglowej S.A. obejmującej Kopalnię Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice”. Wartość transakcji wyniosła 1,49 miliarda złotych.</p>

>

Doradztwo kancelarii obejmowało kompleksowe doradztwo transakcyjne oraz doradztwo prawne zwi?zane z pozyskaniem finansowania zewnętrznego w drodze prywatnych emisji zabezpieczonych obligacji w ramach Programu Emisji w dwóch transzach w kwocie 700 milionów złotych oraz 163.75 milionów USD.

Cykliczność właściwa dla rynku węgla i koksu oraz wahania cen w skali globalnej to czynniki istotnie oddziałuj?ce na rentowność zakładów górniczych. Dlatego wszelkie działania ukierunkowane na obniżenie kosztów wydobycia i produkcji oraz poszerzenie bazy surowcowej, s? istotnymi czynnikami kształtuj?cymi przewagi konkurencyjne spółek wydobywczych. Zespół kancelarii White & Case, którym miałem przyjemność kierować, zmierzył się z niezwykle złożonym projektem, umacniaj?c kompetencje naszej kancelarii na polu doradztwa prawnego dla spółek węglowych. Jest to dla nas duża przyjemność i prestiż, mog?c po raz kolejny wspierać JSW S.A. w realizacji jej strategicznych celów”. – powiedział Marcin Studniarek, Partner nadzoruj?cy prace zespołu White & Case.

JSW jest największym producentem węgla koksowego i znacz?cym producentem koksu w Unii Europejskiej. W 2013 r. wydobycie w kopalniach JSW wyniosło 9,8 miliona ton węgla koksowego (w tym 7,8 miliona ton węgla koksowego) oraz 3,8 miliona ton węgla do celów energetycznych. Przed sfinalizowaniem transakcji nabycia kopalni „Knurów-Szczygłowice” zasoby bilansowe 5 kopalni JSW wynosiły ok. 2,2 miliarda ton węgla, w tym ok. 0,6 miliarda ton zasobów operatywnych węgla.

Kopalnia Węgla Kamiennego „Knurów-Szczygłowice” jest zakładem górniczym, którego zdolności produkcyjne wynosz? 3,8 miliona ton węgla rocznie w tym około 40% węgla koksowego. Zasoby bilansowe kopalni wynosz? 1,26 miliarda ton, a zasoby operatywne 375,1 miliona ton, w tym 119,7 miliona ton objętych aktualnie obowi?zuj?cymi koncesjami.

Zespołem White & Case kierował Partner: Marcin Studniarek, a członkami zespołu byli Aneta Hajska i Tomasz Ostrowski (Partnerzy lokalni), Jakub Gubański i Grzegorz Jukiel (counsel) oraz Aneta Urban, Rafał Kamiński i Magdalena Zmysłowska (Associates).

White & Case LLP jest wiod?c? globaln? firm? prawnicz?, świadcz?c? usługi za pośrednictwem 39 biur zlokalizowanych w 26 krajach. Jako jedna z pierwszych amerykańskich kancelarii prawnych, która swym zasięgiem objęła główne centra biznesowe świata, zapewnia doradztwo i reprezentuje klientów praktycznie w każdej dziedzinie prawa. Klienci ceni? sobie zarówno nasz? globaln? sieć jak i nasz? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego i lokalnego w każdym z regionów, w którym działamy i polegaj? na naszych kompetencjach przy złożonych transakcjach transgranicznych, a także, gdy reprezentujemy ich w postępowaniach s?dowych i arbitrażowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!