Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Taylorwessing e|n|w|c obchodzi jubileusz

<p style="text-align: justify;">13 listopada 2014 w Hotelu Polonia Palace odbył się uroczysty jubileusz Kancelarii TaylorWessing e|n|w|c. W gronie honorowych gości znalazł się Ambasador Austrii, radca handlowy Ambasady Austrii, przedstawiciele UK Trade &amp; Investment Ambasady Brytyjskiej, przedstawiciele międzynarodowych izb przemysłowo-handlowych, partnerzy z europejskich biur Kancelarii TaylorWessing, klienci, partnerzy biznesowi oraz współpracownicy.</p>

>

10 lat sukcesów

Gości powitała Dr Ewelina Stobiecka, Partner Zarz?dzaj?cy TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie podsumowuj?c 10 lat działalności Kancelarii na polskim rynku, podziękowała klientom oraz zespołowi, który przyczynił się do międzynarodowego sukcesu firmy.

„Kancelaria TaylorWessing e|n|w|c w Polsce powstała w 2004 roku, w tym samym czasie, w którym Polska przyst?piła do Unii Europejskiej. Przez ostatnie 10 lat mieliśmy okazję obserwować dynamiczny rozwój gospodarki w Polsce,   byliśmy świadkami rozwoju i sukcesów wielu lokalnych i międzynarodowych firm. Właśnie te zmiany oraz determinacja TaylorWessing e|n|w|c w Polsce do stałego rozwoju   pozwoliły na pozytywny rozwój“, mówi z okazji jubileuszu Dr Ewelina Stobiecka, Partner Zarz?dzaj?cy TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie.

Krótk? przemowę wygłosił również Partner Zarz?dzaj?cy z Wiednia Dr Georg Walderdorff podkreślaj?c jak ważny jest udział TaylorWessing e|n|w|c w sieci Taylor Wessing jako Centrum Kompetencji CEE/SEE.

Gość specjalny, dwukrotny Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz autor wielu nowelizacji otoczenia prawnego biznesu, Pan Maciej Bobrowicz, opowiedział o najważniejszych zmianach, jakie zaszły w Polsce podczas ostatnich 10 lat.

Ostatnie dziesięciolecie to także zmiany otoczenia prawnego zmierzaj?ce do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Warto wspomnieć chociażby istotne nowelizacje KPC w zakresie postępowania arbitrażowego i mediacji z roku 2005 czy też z roku 2012 maj?ca na celu przyśpieszenie postepowań gospodarczych czy nowelizacje prawa gospodarczego i handlowego z roku 2009 wprowadzaj?ce ułatwienia dla przedsiębiorców rozpoczynaj?cych działalność w Polsce.

Innym istotnym wydarzeniem legislacyjnym zbliżaj?cym przepisy polskie do ustawodawstwa europejskiego była nowelizacja ustawy o prawie własności przemysłowej, w tym uregulowanie procedury przez Urzędem Patentowym w zakresie uznawania w Polsce skutków międzynarodowej rejestracji znaków towarowych z roku 2007 oraz nowelizacja prawa pracy w zakresie dostosowania prawa polskiego do norm unijnych w zakresie przepisów antydyskryminacyjnych z roku 2008.

Te i inne przykłady jak zmieniała się Polska i jej otoczenie prawne dla biznesu było doskonałym tłem dla prezentacji dynamicznego rozmowie kancelarii w TaylorWessing w Polsce.

Podczas części oficjalnej, zaprezentowany został również krótki film opowiadaj?cy o historii Kancelarii w Polsce.

Dobre perspektywy na przyszłość

„W porównaniu do innych krajów europejskich, kryzys gospodarczy z ostatnich lat, nie miał aż tak negatywnego wpływu na polsk? gospodarkę i na 2015 rok przewiduje się 3% wzrost gospodarczy. Wiele projektów sieciowych Taylor Wessing jest kierowanych i konsultowanych z naszym warszawskim biurem. Jestem pewien, że kolejne 10 lat będzie również bardzo udane!” komentuje Dr Walderdorff, Partner Zarz?dzaj?cy TaylorWessing e|n|w|c w Wiedniu.

Sieć Taylor Wessing nieustannie się rozwija. W tym roku otwarte zostały dwa nowe biura w Stanach Zjednoczonych: w Palo Alto i Nowym Jorku. Obecnie kancelaria posiada 26 biur na całym świecie, w których pracuje ponad 1100 prawników, w tym ponad 360 partnerów.

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? prawn? oferuj?c? doradztwo prawne przedsiębiorstwom działaj?cym w najbardziej dynamicznych branżach na świecie. Z determinacj? doradzamy klientom, pomagaj?c im osi?gn?ć sukces poprzez innowacyjne spojrzenie na ich biznes.

Skoncentrowanie naszych działań na branżach przyszłości pozwoliło nam rozwin?ć najlepsze na rynku doświadczenie w następuj?cych dziedzinach:

  • Technology, Media and Communications
  • Life Sciences
  • Private Wealth
  • Energy

W Taylor Wessing jesteśmy dumni z naszej reputacji, jako firmy myśl?cej przyszłościowo. Wspieramy klientów, gdziekolwiek chc? robić interesy.   Nasze 26 biur na całym świecie ł?cz? w sobie najlepsz? lokaln? wiedzę handlow?, branżow? i kulturow? z międzynarodowym doświadczeniem w celu zapewnienia pro aktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!