Kancelaria Hogan Lovells doradzała mBankowi Hipotecznemu S.A. przy ustanowieniu programu emisji hipotecznych listów zastawnych do kwoty 3 miliardów Euro.

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Hogan Lovells doradzała mBankowi Hipotecznemu S.A. przy ustanowieniu programu emisji hipotecznych listów zastawnych do kwoty 3 miliardów Euro. Rolę aranżera dla programu pełni Commerzbank AG, zaś dealerami są Commerzbank AG, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan, Landesbank Baden-Württemberg i Société Générale Corporate &amp; Investment Banking.</p>

>

Program ustanowiony przez mBank Hipoteczny S.A. jest drugim międzynarodowym programem emisji hipotecznych listów zastawnych zrealizowanym przez polski bank hipoteczny.

W dniu 6 lipca 2017 roku Luksemburska Komisja Nadzoru Sektora Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier) zatwierdziła prospekt emisyjny sporz?dzony w zwi?zku z dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg) listów zastawnych emitowanych na podstawie międzynarodowego programu emisji hipotecznych listów zastawnych do maksymalnej kwoty 3 miliardów Euro (lub odpowiednika tej kwoty w innych walutach). Minimalna wartość nominalna jednego listu zastawnego wynosi 100 tysięcy Euro. Agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała programowi rating A (z perspektyw? pozytywn?).

mBank Hipoteczny S.A., obecny na polskim rynku od 1999 roku, jest największym bankiem hipotecznym w Polsce co do wysokości aktywów oraz pierwszym polskim bankiem hipotecznym, który dokonał emisji listów zastawnych. Odgrywa wiod?c? rolę na rynku finansowania nieruchomości oraz emisji listów zastawnych. mBank Hipoteczny S.A. finansuje inwestycje komercyjne na rynku nieruchomości, w tym budynki biurowe, centra i obiekty handlowe, hotele, powierzchnie magazynowe, logistyczne, osiedla mieszkań i domów. W segmencie detalicznym mBank Hipoteczny S.A. udziela kredytów hipotecznych dla osób fizycznych, oferowanych we współpracy z mBankiem S.A. Ofertę kredytow? banku uzupełniaj? analizy rynku i usługi doradcze, adresowane do inwestorów i podmiotów działaj?cych w branży nieruchomości komercyjnych. Listy zastawne emitowane przez mBank Hipoteczny S.A. stanowi? podstawowe źródło refinansowania jego działalności. Ł?czna wartość nominalna wyemitowanych przez mBank Hipoteczny S.A. listów zastawnych, znajduj?cych się obecnie w obrocie wynosi blisko 5,2 mld zł (na dzień 30 czerwca 2017).

Listy zastawne (ang. Covered Bonds) to dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki hipoteczne, zgodnie z ustaw? o listach zastawnych i bankach hipotecznych z 29 sierpnia 1997 r. w oparciu o wierzytelności zabezpieczone hipotek? wpisan? w księdze wieczystej na pierwszym miejscu, przez co uznawane s? za jedne z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych na rynku kapitałowym. W warunkach emisji stanowi?cych podstawę emisji listów zastawnych emitent zobowi?zuje się wobec posiadacza listów zastawnych do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych. Świadczenia takie polegaj? na wypłacie odsetek (jeśli s? przewidziane) i wykupie listów zastawnych w sposób i w terminie określonym w warunkach emisji.

mBankowi Hipotecznemu S.A. jako emitentowi doradzała kancelaria Hogan Lovells. Ze strony warszawskiego biura Hogan Lovells transakcję w zakresie prawa polskiego nadzorował radca prawny Piotr Zawiślak, partner prowadz?cy praktykę rynków kapitałowych, zaś za bież?ce doradztwo prawne odpowiadał prawnik Artur Bilski. W doradztwo z zakresu polskiego prawa podatkowego zaangażowani byli radca prawny Andrzej Dębiec, partner prowadz?cy praktykę prawa podatkowego oraz radca prawny Zbigniew Marczyk, counsel. Za kwestie prawa angielskiego odpowiedzialni byli partner Julian Craughan, counsel Marc Mouton oraz associate Victoria Hewitson z biura Hogan Lovells w Londynie.

  

O Hogan Lovells

Hogan Lovells to kancelaria prawna o globalnym zasięgu oferuj?ca kompleksowe usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego w ponad 45 biurach zlokalizowanych na 6 kontynentach.

Hogan Lovells „firma" odnosi się do międzynarodowej praktyki prawniczej prowadzonej przez Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US  LLP oraz podmiotów z nimi powi?zanych.

W  celu uzyskania dalszych informacji o Hogan Lovells, odwiedź stronę www.hoganlovells.com.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!