Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Gide doradzała przy transakcji nabycia pakietu kontrolnego Banku Pekao

<p style="text-align: justify;" lang="fr-FR" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Zespół kancelarii Gide kompleksowo wspierał Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) w aspektach prawnych zamkniętej 7 czerwca br. historycznej transakcji nabycia przez PFR i Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. (PZU) pakietu ok. 32,8% akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) od  UniCredit S.p.A. (UniCredit).</strong></span></span></p>

>

7 czerwca br. została sfinalizowana transakcja nabycia przez PFR i PZU ok. 32,8% akcji Banku Pekao za ł?czn? kwotę 10,6 mld złotych po tym, jak 4 maja br. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na realizację transakcji w wykonaniu umowy nabycia akcji zawartej w  grudniu 2016 r. W wyniku realizacji transakcji PZU stał się właścicielem 52,49 mln (ok. 20%), a PFR 33,6 mln (ok. 12,8%) akcji Banku Pekao. Jest to jedna z  największych i najistotniejszych transakcji przeprowadzonych w ostatnich latach w polskim sektorze finansowym.

W toku prac nad tym projektem prawnicy kancelarii Gide doradzali PFR m.in. podczas negocjowania umowy nabycia akcji Banku Pekao od UniCredit oraz pozostałej dokumentacji zwi?zanej z transakcj?, w tym porozumienia akcjonariuszy ustalaj?cego zasady współpracy PFR i PZU po nabyciu akcji Banku Pekao, oraz umowy konsorcjum określaj?cej warunki i zasady przeprowadzenia przez PFR i PZU transakcji nabycia akcji Banku Pekao.

Ponadto w ramach transakcji prawnicy kancelarii Gide doradzali PFR podczas negocjowania umowy pożyczki udzielonej PFR przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w celu częściowego sfinansowania zakupu akcji Banku Pekao oraz dokumentacji powi?zanej z umow? pożyczki.

Po stronie kancelarii Gide w pracach nad projektem uczestniczyli:

  • w zakresie negocjowania umowy sprzedaży akcji, porozumienia akcjonariuszy oraz umowy konsorcjum: partnerzy Dariusz Tokarczuk i  Mateusz Chmielewski oraz adwokat Dorota Jenerowicz,
  • w zakresie negocjowania umowy pożyczki oraz powi?zanej dokumentacji: partner Paweł Grześkowiak oraz radcy prawni Marta Karmińska oraz Paweł Wasiel.

PFR (Polski Fundusz Rozwoju S.A.) to grupa finansowa należ?ca do Skarbu Państwa oferuj?ca instrumenty służ?ce rozwojowi przedsiębiorstw, samorz?dów oraz osób prywatnych, inwestuj?ca w  zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. W ramach opisywanej transakcji celem PFR, jako długoterminowego strategicznego partnera finansowego, jest wspieranie PZU w realizacji strategii stworzenia silnej polskiej grupy bankowej o dużym potencjale wzrostu.

PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.) to największe polskie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. W wyniku transakcji przejęcia Banku Pekao grupa PZU stała się największ? grup? finansow? w Europie Środkowo-Wschodniej, wiod?c? zarówno w  sektorze ubezpieczeniowym, bankowym, jak i zarz?dzaniu aktywami.

Bank Pekao (Bank Polska Kasa Opieki S.A.) to jedna z największych i  najstarszych polskich instytucji finansowych. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie.

GIDE LOYRETTE NOUEL

Metropolitan, Pl. Piłsudskiego 1 - 00-078 Warszawa - Polska | tel. +48 22 344 00 00 - fax +48 22 344 00 01 | poland@gide.com - gide.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!