Analizy i badania

Już wkrótce większość firm odczuje skutki mechanizmu podzielonej płatności VAT

<p style="text-align: justify;" lang="pl-PL" align="justify">Do wejścia w życie mechanizmu podzielonej płatności VAT (MPP) pozostał niecały miesiąc. Mimo, że system jest dobrowolny, to zdecydowana większość przedsiębiorców odczuje jego skutki – wynika z raportu „Podzielona płatność VAT – jak modelować płynność finansową w firmie”, przygotowanego przez ekspertów podatkowych i ds. modelowania finansowego z Crido Taxand.</p>

>

  • Nawet, gdy sam podatnik nie będzie zainteresowany korzystaniem z MPP, może zostać do tego zmuszony, aby zabezpieczyć swoj? płynność finansow?.
  • Wpływ MPP odczuj? nie tylko branże szczególnie narażone na karuzele VAT, ale i szereg innych podmiotów.
  • MPP zaangażuje nie tylko działy księgowości, ale też prawne czy zakupów.
  • Dotknie on szczególnie dostawców o słabej pozycji negocjacyjnej.
  • Wymusi gotowość do kontroli skarbowej na tych podmiotach, które dla zachowania płynności będ? zmuszone występować do US po zwrot VAT.  

Raport ekspertów Crido Taxand pokazuje wpływ nowego mechanizmu MPP na firmy w różnych sytuacjach biznesowych, np. podmiotów planuj?cych wydatki inwestycyjne czy maj?cych słab? pozycję negocjacyjn? w stosunku do swoich dostawców. Przedstawia on różne scenariusze oddziaływania MPP na płynność finansow? firmy względem 8 kluczowych czynników. S? wśród nich m.in.: siła przetargowa wobec dostawców/odbiorców, sezonowość zakupów i sprzedaży, skala ponoszonych nakładów inwestycyjnych czy udział rozliczeń walutowych.  

Jak działa mechanizm podzielonej płatności VAT?

Źródło: Raport Crido Taxand „Podzielona płatność VAT – jak modelować płynność finansow? w firmie”

MPP wprowadza nowy sposób rozliczeń płatności w walucie polskiej z dostawcami i odbiorcami usług. Od 1 lipca br. do standardowego rachunku banki otworz? każdemu przedsiębiorcy osobne konto VAT. Jeżeli kontrahent zdecyduje się na realizację płatności za pośrednictwem przelewu bankowego z wykorzystaniem MPP, część wynagrodzenia odpowiadaj?ca kwocie VAT trafi na konto VAT. Co istotne, właściciel rachunku VAT będzie miał ograniczony dostęp do zgromadzonych na nim środków, które będ? mogły zostać przelane na rachunek VAT kontrahenta lub do urzędu skarbowego – w celu uregulowania zobowi?zania podatkowego w VAT. Każde inne uwolnienie środków z rachunku VAT będzie możliwe wył?cznie za zgod? organu podatkowego i po upływie określonego czasu potrzebnego na ewentualn? weryfikację zasadności zwrotu.  

Wprowadzenie MPP oznacza nowe wyzwanie dla firm zwi?zane z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych na potrzeby bież?cej działalności. Jeśli zacznie brakować gotówki na koncie bież?cym a na koncie VAT zacznie kumulować się nadwyżka, podatnik będzie musiał wyst?pić do urzędu skarbowego o „uwolnienie” środków z konta VAT. Jednak składanie takich wniosków powinno pójść w parze ze stał? gotowości? do kontroli podatkowej. St?d niezwykle istotne jest wcześniejsze przygotowanie się do nowych warunków funkcjonowania– mówi Roman Namysłowski, partner zarz?dzaj?cy, szef zespołu VAT w Crido Taxand.  

Zmiany wprowadzenia MPP odczuje cała firma  

Pomimo tego, że MPP jest dobrowolne, w szybkim tempie może dotkn?ć wiele firm. Bior?c pod uwagę ograniczon? swobodę przekazywania środków z rachunku VAT na rachunek bież?cy, zablokowanie przedsiębiorcom kwoty VAT w „kaskadowy” sposób wymusi korzystanie przez nich z MPP, gdyż w interesie firm nie będzie przecież kumulowanie nadwyżek na tych rachunkach, tylko ich dalsze wykorzystanie. Dlatego też wielu przedsiębiorcom – jeśli nie podejm? odpowiednich środków zaradczych – ograniczony zostanie dostęp do bież?cych środków obrotowych– wyjaśnia Roman Namysłowski.  

Słabi jeszcze słabsi  

Jak pokazuj? analizy ekspertów Crido Taxand,problem płynności finansowej dotknie w szczególny sposób przedsiębiorców o słabej pozycji negocjacyjnej. Podmioty, które otrzymaj? duż? część płatności z wykorzystaniem MPP, a jednocześnie zostan? skutecznie przekonane przez swoich dostawców do tradycyjnych przelewów, musz? przygotować się na cykliczne wnioski do urzędu skarbowego o „uwolnienie” pieniędzy na rachunek standardowy. W takiej sytuacji mog? znaleźć m.in. dostawcy podmiotów prawa publicznego, np. szpitali czy spółek skarbu państwa.

Wyzwanie nie tylko dla księgowych

Wielu przedsiębiorców zakłada, że nowe zasady będ? oznaczać jedynie nowe obowi?zki dla działów księgowości. Jednak wejście w życie nowych przepisów będzie miało też konsekwencje dla działów zakupów czy prawnych, które będ? zaangażowane w ustalanie nowych warunków współpracy i płatności z dostawcami czy odbiorcami.

Trzeba mieć na uwadze, że wprowadzenie MPP to nie tylko problem księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe spółek. W przygotowanie firmy do stosowania MPP powinni się zaangażować członkowie zarz?du, kontrolerzy finansowi, prawnicy, a także osoby ustalaj?ce warunki handlowe z dostawcami i nabywcami. Warto też wcześniej przeprowadzić indywidualne symulacje wpływu MPP na biznes. Tylko takie kompleksowe podejście do tematu pozwoli odpowiednio ograniczyć ewentualne negatywne skutki wejścia MPP w życie – podsumowuje Roman Namysłowski

Pełna wersja raportu wraz z metodologi? jego przygotowania oraz szczegółowymi wnioskami jest dostępna do pobrania na podatkiwbiznesie.pl.

***  

O CRIDO - Zapewniamy przedsiębiorcom wsparcie podatkowe, prawne, transakcyjne i biznesowe. Pomagamy rozwijać innowacyjn? działalność, w tym pozyskuj?c finansowanie ze środków publicznych i innych dostępnych źródeł. Zaangażowanie i praca naszego zespołu zostały wielokrotnie docenione. Zajmujemy najwyższe pozycje w rankingach doradców podatkowych oraz firm wspieraj?cych działalność B+R i innowacje. Więcej informacji na: crido.pl,podatkiwbiznesie.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!