Już 56% Polaków rozlicza się z fiskusem przez internet

<p style="text-align: justify;"><strong>Już ponad połowa Polaków złoży swoje zeznanie podatkowe PIT za 2017 rok przez internet. Jest to wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Z elektronicznego wniosku o przygotowanie zeznania rocznego przez fiskusa (PIT-WZ) zamierza skorzystać zaledwie 5% podatników. Zdecydowana większość Polaków jest świadoma, że PIT stanowi źródło dochodów samorządu, na terenie którego się rozliczają. Zaledwie 6% ankietowanych podatników rozlicza się poza miejscem zamieszkania. Rośnie liczba osób, które przekazują 1 procent swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – w tym roku OPP wsparło lub zamierza wesprzeć 82% respondentów. Ponad połowa podatników rozlicza się ze współmałżonkiem. Wypełnienie deklaracji podatkowej nie jest czasochłonne, 68% Polaków nie zajmuje to więcej niż 30 minut – wynika z najnowszego raportu KPMG.</strong></p>

>

Coraz więcej osób płaci podatek PIT w miejscu zamieszkania

8 na 10 podatników jest świadomych, że podatek wykazywany w zeznaniach rocznych PIT stanowi źródło dochodów budżetowych jednostek samorz?du terytorialnego, na terenie którego dokonuj? rozliczania swojego zeznania podatkowego. Aż 94% osób składa zeznania roczne PIT w miejscu swojego zamieszkania – 83% rozlicza się w miejscu zamieszkania, które jednocześnie jest miejscem zameldowania, a 11% respondentów zadeklarowało, że rozlicza się w miejscu zamieszkania, ale nie jest tam zameldowanych. W miejscu samego zameldowania rozliczy się zaledwie 6% Polaków. Świadomość, że podatek PIT stanowi źródło dochodów samorz?dów rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Zaledwie 40% podatników z podstawowym wykształceniem vs. 88% osób z wykształceniem wyższym zdaje sobie sprawę, że podatek PIT stanowi źródło dochodów budżetowych JST.

Jak pokazuje nasze badanie, z roku na rok rośnie liczba podatników, którzy składaj? swoje zeznanie podatkowe PIT we właściwym dla nich urzędzie skarbowym tj. w urzędzie odpowiednim co do ich miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Na uwagę zasługuje również bardzo duży odsetek osób, świadomych, że podatek wykazywany w zeznaniach rocznych PIT stanowi źródło dochodów budżetowych jednostek samorz?du terytorialnego, w miejscu w którym dokonuj? oni rozliczenia. Niew?tpliwie taki wynik jest efektem prowadzonych na szerok? skale kampanii i akcji informacyjnych przez poszczególne miasta, które staraj? się zachęcić podatników do rozliczania się w miejscu ich zamieszkania, co może przełożyć się na realny wzrost dochodów danej jednostki samorz?du terytorialnego  – mówi  Andrzej Marczak, partner i szef zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.  

Rośnie liczba podatników wypełniaj?cych PIT samodzielnie

Blisko sześciu na dziesięciu podatników uważa, że roczne rozliczenie z urzędem skarbowym jest bardzo łatwe lub raczej łatwe. Trudności z wypełnieniem zeznania PIT zgłasza jedynie 11% Polaków. O 5 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłoroczn? edycj? badania wzrosła liczba podatników, którzy samodzielnie wypełniaj? swój PIT (43% wskazań). Pomimo deklarowanego braku trudności w rozliczeniu PIT, aż 46% osób zleca w całości uzupełnienie deklaracji PIT komuś innemu. Najczęściej jest to ktoś z rodziny, księgowy lub znajoma osoba.

Wyniki raportu dowodz?, że rozliczenia podatkowe w zakresie PIT postrzegane s? przez duż? część podatników jako łatwe lub bardzo łatwe. Wynika to zapewne z wielu czynników. Podatnicy dobrze znaj? zasady rozliczeń, bowiem już od ponad 25 lat obowi?zuje ustawa PIT. Uzyskuj? dochody z jednego źródła i nie korzystaj? z wielu odliczeń, co upraszcza przygotowanie rozliczenia. Ponadto często korzystaj? z programów komputerowych i składaj? zeznania przez internet. To wszystko powoduje, że odczucia dotycz?ce składania zeznań podatkowych ulegaj? z roku na rok poprawie  – mówiGrzegorz Grochowina menadżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Ponad połowa podatników rozliczaj?cych się przez internet wybiera system e-deklaracje

W 2018 roku liczba osób deklaruj?cych złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2017 rok przez internet wzrosła o 6 punktów procentowych w porównaniu do poprzedniego roku i osi?gnęła rekordow? wartość 56%. Rozliczaj?c się przez internet, 6 na 10 osób korzysta z systemu e-deklaracje, który jest udostępniony przez Ministerstwo Finansów. Od zeszłego roku (tj. odnośnie zeznania podatkowego za 2016 rok) podatnicy mog? korzystać z nowego sposobu rozliczenia się przez internet. Podatnicy składaj?c wniosek PIT-WZ wnosz? o sporz?dzenie zeznania podatkowego przez urz?d skarbowy, który przygotowane zeznania podatkowe udostępnia do akceptacji lub odrzucenia zainteresowanym podatnikom na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. W ten sposób z fiskusem rozliczy się jedynie 5% podatników. Wstępnie wypełnione przez urz?d skarbowy zeznanie podatkowe (tzw. PFR, ang.  pre-filled tax return), które podatnicy ewentualnie uzupełniaj? o ulgi i odliczenia czy dane do przekazania 1 procent podatku, wybrało 7% osób.

Blisko 40% Polaków korzysta z ulg podatkowych

Z badania KPMG w Polsce wynika, że w zeznaniu podatkowym PIT za 2017 rok 39% podatników skorzysta z dostępnych ulg podatkowych. Jest to wzrost o  2  punkty procentowe w porównaniu z ubiegłoroczn? edycj? badania. Podobnie jak w poprzednich latach, Polacy zdecydowanie najczęściej korzystaj? z ulgi na dzieci (67% spośród podatników korzystaj?cych z ulg). Ulgę prorodzinn? statystycznie częściej rozliczaj? kobiety (72%) niż mężczyźni (59%). Mężczyźni z kolei częściej od kobiet deklaruj? korzystanie z ulgi na internet (20% vs. 7%). 16% podatników odliczyło b?dź odliczy w swoim zeznaniu wydatki na cele rehabilitacyjne. Jedynie 5% skorzysta z odliczenia dostępnego  w ramach ulgi z tytułu darowizn.

Rekordowe 82% podatników przekaże 1 procent podatku na rzecz OPP

W tym roku 82% Polaków maj?cych obowi?zek rozliczania się z urzędem skarbowym zadeklarowało, że przekazało lub przekaże 1 procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Oznacza to wzrost o 3 punkty procentowe r/r. Chęć przekazywania 1 procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego rośnie wraz z uzyskiwanym dochodem podatnika. Jednocześnie aż 98% Polaków zdaje sobie sprawę, że przekazywanie 1 procenta podatku na rzecz wybranych OPP nie stanowi dodatkowego obci?żenia podatkowego. Takiej świadomości nie maj? najczęściej osoby najmłodsze, do 24. roku życia.

Blisko 7 na 10 respondentów przekazuj?cych swój 1 procent przyznało, że dokonuje wyboru organizacji pożytku publicznego w oparciu o sugestię lub prośbę znajomych i rodziny. W dalszej kolejności OPP wybierane s? losowo (18% wskazań) lub na podstawie informacji z mediów (14%).

Raport w wersji elektronicznej, można pobrać ze strony  kpmg.pl.

***  

O BADANIU:

Badanie KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2017” zostało przeprowadzone metod? wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby maj?ce obowi?zek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2017. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 21-28.03.2018 roku. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczaj? swój podatek dochodowy za 2017 rok.

O KPMG:                        

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511  308  
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl,tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  

Nie przegap żadnej  aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!