Analizy i badania

Jeszcze dwie podwyżki stóp procentowych w USA w 2016 r.

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu miało miejsce posiedzenie FOMC. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej pozostał niezmieniony na poziomie [0,25%; 0,50%].</p>

>

Opublikowane zostały także marcowe projekcje makroekonomiczne członków FED. W porównaniu do grudniowej projekcji prognoza tempa wzrostu gospodarczego w 2016 r. została obniżona do 2,2% wobec 2,4%, a w 2017 r. do 2,1% z 2,2%. Oczekiwana dynamika PKB w 2018 r. i długim okresie pozostała niezmieniona (2,0%). Zgodnie z marcow? projekcj? stopa bezrobocia będzie stopniowo spadać do 4,5% w IV kw. 2018 r., do poziomu o 0,2 pkt. proc. niższego niż w projekcji grudniowej. FED obniżył  jednocześnie oszacowanie naturalnej stopy bezrobocia z 4,9% do 4,8%. Pomimo wzrostu inflacji bazowej w ostatnich miesi?cach, jej prognoza na 2016 r. nie uległa zmianie. Z kolei jej oczekiwana wartość w 2017 r. została obniżona o 0,1 pkt. proc. prawdopodobnie ze względu na prognozowane niższe tempo wzrostu gospodarczego lub pośredni wpływ niższych cen surowców. Podobnie jak w grudniowej projekcji, cel inflacyjny (2,0%) zostanie osi?gnięty w 2018 r.

Bior?c pod uwagę pogorszenie perspektyw światowego wzrostu gospodarczego oraz w USA, niskie ceny surowców oraz podwyższon? zmienność na rynkach finansowych Rezerwa Federalna obniżyła przewidywany poziom stóp procentowych na koniec br. (medianę prognoz członków FED) o 50 pb do 0,875%. Takie oczekiwania członków FED s? spójne z podwyżkami stóp procentowych o ł?cznej skali równej 50 pb w 2016 r. Przedstawiony w projekcji poziom stóp procentowych na koniec 2017 r. został również obniżony o 50 pb, co oznacza utrzymanie takiego samego jak w projekcji grudniowej tempa zacieśniania polityki pieniężnej w przyszłym roku (podwyżka o 100 pb).

W komunikacie FOMC utrzymany został fragment mówi?cy, że na decyzje o skali i czasie podwyżek stóp procentowych będzie wpływała ocena bież?cej i oczekiwanej sytuacji gospodarczej w USA, dokonywana na podstawie szerokiego zakresu danych, dotycz?cych m.in. inflacji, rynku pracy, sytuacji na rynkach finansowych oraz globalnej koniunktury. Zdaniem członków FOMC sytuacja makroekonomiczna będzie zmieniała się w takim tempie, które będzie wymagało jedynie łagodnego zacieśniania polityki pieniężnej w kolejnych kwartałach. Przed posiedzeniem FOMC rynek kontraktów terminowych wyceniał podwyżki stóp procentowych w USA w skali ok. 35 pb w br., a więc mniejszej niż ta, na któr? wskazała projekcja marcowa. Tym samym pewnym zaskoczeniem była reakcja rynków finansowych na jej publikację: dolar osłabił się względem euro, rentowności obligacji amerykańskich obniżyły się (oczekiwania na podwyżki stóp zmniejszyły się) oraz nast?pił wzrost cen aktywów rynków wschodz?cych.

Tak? reakcję rynków może tłumaczyć kilka czynników. Po pierwsze, oczekiwany przez FOMC w długim okresie poziom stóp procentowych został obniżony o 25 pb do 3,25%, co pomimo planowanej normalizacji polityki pieniężnej w tym roku zostało zinterpretowane przez inwestorów jako bardziej łagodn? politykę FED w przyszłości. Po drugie, po raz pierwszy w komunikacie umieszczono explicite informację, że obecne światowe tendencje makroekonomiczne i sytuacja na rynkach finansowych stanowi? ryzyko dla aktywności gospodarczej w USA i polityki pieniężnej FOMC. Po trzecie, wypowiedzi prezes FED na konferencji po posiedzeniu miały gołębi wydźwięk. J. Yellen wskazywała bowiem, że członkowie FED nie s? do końca przekonani, że wzrost inflacji w ostatnich miesi?cach jest trwały i możliwy jest jej spadek w kolejnych kwartałach. Ponadto prezes FED zasygnalizowała, że przedstawiona w projekcji oczekiwana skala podwyżek stóp procentowych nie jest wi?ż?ca i „nie stanowi planu” dla przyszłych decyzji FOMC.

Uważamy, że dalsza poprawa na amerykańskim rynku pracy, oddziałuj?ca w kierunku wzrostu dynamiki płac i inflacji, będzie stanowiła silny argument na rzecz kontynuacji cyklu normalizowania polityki pieniężnej. Dodatkowo negatywny wpływ spadku cen paliw oraz aprecjacji dolara na inflację będzie stopniowo wygasał. W rezultacie, w naszym scenariuszu bazowym w 2016 r. zakładamy dwie podwyżki (w czerwcu i II poł. r.) docelowego przedziału dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej o ł?cznej skali 50 pb – do poziomu [0,75%; 1,00%] na koniec roku.

Obecnie nasze oczekiwania dotycz?ce przyszłej ścieżki stóp procentowych FED kształtuj? się powyżej oczekiwań rynkowych, który przewiduje zacieśnienie polityki monetarnej o 25 pb w 2016 r. Jednocześnie oczekujemy, że EBC i RPP będ? prowadziły łagodn? politykę monetarn? w br. Oznacza to, że w przypadku realizacji naszego scenariusza może dojść do umocnienia dolara względem euro (realizacja transakcji typu carry trade) i złotego (odpływ kapitału portfelowego). Taki scenariusz jest spójny z nasz? kwartaln? prognoz? zakładaj?c? spadek kursu EURUSD do 1,08 na koniec 2016 r. i wzrost USDPLN do 3,98 w analogicznym okresie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!