Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Jednosilnikowy wzrost gospodarczy w strefie euro

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zmniejszył się w maju do 54,9 pkt. wobec 55,8 pkt. w kwietniu, kształtując się poniżej oczekiwań rynku (55,3 pkt.). Zmniejszenie zagregowanego indeksu PMI wynikało ze zmniejszenia składowej dla aktywności biznesowej w usługach, podczas gdy składowa dla bieżącej produkcji w przetwórstwie zwiększyła się nieznacznie. Spadek zagregowanych indeksów PMI miał szeroki zakres geograficzny. Poprawę koniunktury odnotowano tylko w Niemczech, podczas gdy we Francji i pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem zarejestrowano pogorszenie nastrojów. Pomimo spadku zagregowanego indeksu PMI w maju, należy zwrócić uwagę, że jego przeciętna wartość w strefie euro ukształtowała się w okresie kwiecień-maj wyżej niż w I kw. (55,3 pkt. wobec 54,2 pkt.). Zgodnie z szacunkami firmy Markit, realizującej badanie PMI, takie wartości wskazują na wzrost gospodarczy w strefie euro na poziomie 0,6% kw/kw w II kw. wobec 0,3% w I kw. Stanowi to lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu PKB w II kw. wynoszącej 0,4% kw/kw.

Pomimo prawdopodobnego przyspieszenia wzrostu PKB w strefie euro w II kw. sygnalizowanego przez badania PMI, należy zwrócić uwagę, że wzrost gospodarczy ma obecnie nierównomierny charakter. Jest on bowiem skoncentrowany głównie w obszarze sektora usług, podczas gdy tempo wzrostu aktywności w przetwórstwie jest dużo niższe. Składowa dotycząca bieżącej produkcji w przetwórstwie kształtuje się tylko nieznacznie powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku w ujęciu miesięcznym (51,2 pkt. w maju wobec 50,7 pkt. w kwietniu). Przeciętna wartość tego wskaźnika w okresie kwiecień-maj ukształtowała się najniżej od czasów pierwszej fali pandemii COVID-19 wiosną 2020 r

Głównym czynnikiem ograniczającym aktywność w przetwórstwie są niedobory półproduktów, komponentów i surowców. Wojna w Ukrainie oraz restrykcje wprowadzone w Chinach (por. MAKROmapa z 23.05.2023) przyczyniły się do nasilenia zakłóceń w łańcuchach dostaw. Bezpośrednimi efektami narastających barier podażowych w przetwórstwie strefy euro były wydłużenie czasu dostaw oraz dynamiczny wzrost cen środków produkcji, jak również wyrobów końcowych. Warto zwrócić uwagę, że co najmniej 83,9% firm przetwórczych zasygnalizowało wzrost cen środków produkcji w maju, a co najmniej 76% wzrost cen wyrobów gotowych. Warto jednocześnie zwrócić uwagę, że bariery podażowe nie są jedynym źródłem spowolnienia w przetwórstwie. Odpowiada za to również niższy popyt. Nowe zamówienia ogółem dla przetwórstwa strefy euro zmniejszyły się w ujęciu miesiąc do miesiąca po raz pierwszy od czerwca 2020 r. Firmy z niektórych branż zwracały uwagę, że ich klienci obecnie ostrożnie decydują się na nowe zakupy (z uwagi na niepewność i/lub chcąc przeczekać obecną sytuację) oraz wskazywały, że widoczne jest przesunięcie popytu gospodarstw domowych od produktów w stronę usług, co prowadzi do spadku produkcji w wybranych kategoriach przetwórstwa. W rezultacie z uwagi na osłabienie popytu mamy do czynienia z dużo wolniejszym narastaniem zaległości produkcyjnych niż w poprzednich miesiącach (najwolniej od sierpnia 2020 r.).

Sytuacja w usługach wygląda natomiast znacząco lepiej niż w przypadku przetwórstwa. Zgodnie z raportem PMI, firmy usługowe raportowały wzrost popytu w związku z wygasaniem fali pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron koronawirusa oraz luzowaniem obostrzeń rządowych. Branżami, które zaobserwowały szczególny wzrost aktywności to turystyka, kultura i rekreacja. Zgodnie z raportem był to również efekt organizacji imprez publicznych, targów handlowych i innych przedsięwzięć, które zostały wcześniej wstrzymane z uwagi na sytuację epidemiczną. Wsparciem dla aktywności w usługach była również realizacja odłożonego popytu przez gospodarstwa domowe. Silny popyt na usługi przyczynił się do szybszego narastania zaległości w obsłudze zleceń. Przedsiębiorstwa usługowe zwiększały w maju zatrudnienie w najszybszym tempie od lipca 2007 r., aby zminimalizować problemy związane z barierami podażowymi.

Perspektywy dla sektora usług wyglądają jednak nieco bardziej pesymistycznie. Firmy zwracały uwagę, że rosnące koszty usług oraz wygasanie odłożonego popytu mogą przyczynić się do zmniejszenia tempa wzrostu aktywności biznesowej w usługach. Z kolei przedsiębiorstwa przetwórcze wymieniały nasilenie barier podażowych oraz niepewność związaną z dalszym przebiegiem wojny w Ukrainie jako główne czynniki zagrożenia. W rezultacie indeksy dla produkcji oczekiwanej w horyzoncie 12 miesięcy obniżyły się w maju zarówno dla przetwórstwa, jak i dla usług, a tym samym również indeks oczekiwanej produkcji dla całej gospodarki zmniejszył się w maju. Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane sygnalizują, że po dosyć dobrym II kw. można oczekiwać spowolnienia wzrostu PKB w strefie euro w średnim okresie. Taka tendencja stanowi wsparcie dla naszej prognozy spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce w kolejnych kwartałach (por. tabela kwartalna). Nasz zrewidowany scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w kolejnej MAKROmapie po zapoznaniu się ze szczegółowymi danymi o strukturze wzrostu PKB w I kw., których publikacja zaplanowana jest na wtorek (patrz powyżej).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!