Analizy i badania

Jedna piąta budżetów IT w polskich firmach przeznaczana jest na innowacje

<p style="text-align: justify;"><strong>Dla 55 proc. dyrektorów IT w Polsce najważniejszym priorytetem jest wzrost ich organizacji. Na świecie z kolei priorytetem numer jeden jest wydajność. Zapytani o to, jakie technologie będą miały największy wpływ na rozwój biznesu w ciągu najbliższych dwóch lat, CIO wskazali rozwiązania analityczne. Jak wynika z najnowszej edycji raportu firmy doradczej Deloitte <a href="http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/wyniki-badania-cio-survey-2015.html" target="_blank">„Globalne badanie CIO 2015. Kształtowanie dziedzictwa”</a>, w Polsce połowa, a na świecie dwie trzecie budżetów IT firm jest wydawanych na bieżącą działalność. W polskich spółkach jedna piąta jest przeznaczana na rozwój innowacyjności.</strong></p>

>

W tegorocznej edycji badania uczestniczyło ponad 1200 liderów IT (CIO, dyrektorzy i menedżerowie IT) z 43 krajów Europy (w tym z Polski), obu Ameryk, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i Australii.

CIO pytani byli między innymi o priorytety biznesowe. Menedżerowie odpowiedzialni za IT - na całym świecie - niemal jednomyślnie wskazali pięć głównych celów: wydajność (48 proc.), innowacje (45 proc.), koszty (45 proc.), klienci (45 proc.) oraz wzrost (44 proc.). Wyniki te wskazuj?, że liderzy biznesowi oczekuj? od CIO nie tylko wsparcia w realizacji podstawowych priorytetów biznesowych skoncentrowanych na osi?ganiu zysków, ale również zapewnienia realizacji, a nawet wykreowania inicjatyw wspieraj?cych zwiększanie przychodów. Wielu ankietowanych wskazywało na konieczność ci?głego manewrowania pomiędzy konieczności? wspierania wzrostu, wydajności? biznesow?, a redukcj? kosztów. „W Polsce najbardziej istotnym priorytetem biznesowym jest wzrost, który wskazało aż 55 proc. badanych. Może się to wi?zać z ekspansj? organizacji, w których pracuj?, na nowych rynkach. Drugim najważniejszym priorytetem w Polsce s? klienci, o których wspomniało 52 proc. ankietowanych, a  trzecim - wydajność oraz innowacje, z 42 proc. wskazań” - mówi Stanisław Bochnak, Dyrektor Grupy Technology Integration, Dział Konsultingu Deloitte.

Spośród dwunastu umiejętności charakteryzuj?cych przywództwo, ankietowani CIO zdecydowanie wyróżnili sześć cech, które powinni posiadać liderzy IT. S? to: umiejętność wpływania na interesariuszy wewnętrznych, umiejętności komunikacyjne, zrozumienie strategicznych priorytetów biznesowych, zarz?dzanie talentami, kształtowanie wizji i  przywództwo oraz umiejętność przewodzenia w złożonym, szybko zmieniaj?cym się środowisku. W  tym obszarze nie ma znacz?cych różnic pomiędzy dyrektorami IT w Polsce a ich kolegami ze świata. Dotycz? one jedynie kolejności poszczególnych kompetencji. Podobnie jak w wynikach globalnych na pierwszych miejscach polskiej listy znajduj? się: umiejętność wpływania na interesariuszy wewnętrznych (77 proc.), zdolności komunikacyjne i interpersonalne (74 proc.) oraz zrozumienie strategicznych priorytetów organizacji (71 proc.). Różnice w wynikach dotycz? umiejętności zarz?dzania talentami, która w badaniu globalnym znalazła się na czwartej pozycji na liście (52 proc.), podczas gdy polscy CIO umieścili j? dopiero na szóstym miejscu (39 proc. wskazań).

Dziewięciu na dziesięciu badanych przyznało, że brakuje im przynajmniej jednej z kluczowych kompetencji. Najczęściej wskazywali na braki w zakresie umiejętności wpływania na interesariuszy wewnętrznych, zarz?dzania talentami oraz umiejętności kształtowania wizji rozwoju technologii i  przywództwa. Jedynie 55 proc. CIO z Polski uznało umiejętność utrzymywania relacji i wpływania na wewnętrznych interesariuszy za swoj? mocn? stronę. Ponadto w porównaniu z odpowiedziami CIO z  całego świata, polscy menedżerowie niżej ocenili swoje kompetencje w obszarach umiejętności zarz?dzania talentami (jedynie 35 proc. CIO uznało j? za swoj? mocn? stronę), umiejętności współpracy z  zewnętrznymi partnerami i dostawcami (29 proc.) oraz zdolności do realizacji złożonych programów i  projektów technologicznych (23 proc.).

Polscy CIO za najbardziej istotne uznali dobre relacje z CEO, dyrektorem finansowym, dyrektorem ds. operacyjnych i liderami biznesowymi. Najlepiej menedżerowie odpowiedzialni za IT ocenili swoje relacje z CFO (ok. 77 proc. respondentów oceniło je jako doskonał? lub bardzo dobr?). Nieco mniej, bo 67 proc. dyrektorów ocenia bardzo dobrze swoje relacje z CEO, a 57 proc. z menedżerami ds. operacyjnych. Bardzo dobrze ocenili również swoj? relację z globalnym lub regionalnym CIO (w przypadkach, gdy istnieje taka pozycja w organizacji).

Zapytani o to, jakie technologie będ? miały największy wpływ na rozwój biznesu w ci?gu najbliższych dwóch lat, CIO zgodnie z oczekiwaniami wskazali na rozwi?zania analityczne (77 proc. na świecie i 73 proc. w Polsce), rozwi?zania business intelligence oraz rozwi?zania digital (75 proc. na świecie i 67 proc. w Polsce). W odróżnieniu jednak od CIO w innych krajach, na trzeciej pozycji listy polscy CIO umieścili rozwi?zania z obszaru cyberbezpieczeństwa/ prywatności danych (67 proc. ankietowanych uznało te rozwi?zania za istotne). Cyberbezpieczeństwo znalazło się na liście przed rozwi?zaniami typu cloud, które zostały docenione przez 53 proc.

Jak co roku, CIO byli pytani, na co przeznaczane s? środki na IT w ich firmach. Jak się okazuje dwie trzecie budżetu IT, a połowa w Polsce, jest wydawane na utrzymanie bież?cej działalności. Jednocześnie na CIO często wywierana jest presja zwiększenia wydatków inwestycyjnych zwi?zanych z wdrażaniem innowacji w biznesie. „Dlatego też tak bardzo ważna jest świadomość tego, że wydatki na innowacje dziś - będ? wi?zały się ze wzrostem wydatków operacyjnych w kolejnych latach.. Na całym świecie 16 proc. bież?cych budżetów jest przeznaczanych na innowacje i  rozwój biznesu. W Polsce wydatki na innowacje stanowi? 19 proc. budżetu IT. W firmach maj?cych siedzibę w naszym kraju wyższe s? także nakłady IT na rozwój biznesu, które stanowi? 32 proc. budżetu technologicznego” – wyjaśnia Andrzej Lachowski,Partner Deloitte i lider zespołu Technology Consulting w Europie Środkowej i Wschodniej.

Analizuj?c wyniki tegorocznego badania odkryto trzy wyróżniaj?ce się wzorce działań, które określaj? sposób, w jaki CIO tworz? wartość swojej firmy oraz w jaki przygotowuj? się na zmiany. S? to:

  • Zaufani Wykonawcy (42 proc. badanych) - dostarczaj? usługi na wymaganym poziomie, skupiaj?c się na kosztach, efektywności operacyjnej i zapewnieniu odpowiedniej wydajności.
  • Inicjatorzy Zmian (22 proc. badanych) - przewodz? inicjatywom ukierunkowanym na wdrożenie transformacji oraz innych zmian w biznesie. Dużo czasu poświęcaj? na wsparcie realizacji strategii biznesowej i wdrożenie nowych technologii.
  • Współtwórcy Biznesu (35 proc.) - spędzaj? większość swojego czasu na kształtowaniu strategii biznesowej i przygotowaniu organizacji do zmian, zapewniaj?c efektywne wdrożenie strategii.

„Nie można powiedzieć, że jeden wzorzec zachowań CIO jest lepszy od innych. Istotne, by wybrać ten, który jest najlepiej dopasowany do potrzeb biznesowych danej firmy. A ponieważ potrzeby biznesowe i  kompetencje osobowe zmieniaj? się, CIO mog? znaleźć się w sytuacji, w której powinni umieć przekształcić swój aktualny wzorzec zachowań. Kluczowa jest więc elastyczność” – podsumowuje Stanisław Bochnak.

Informacje o badaniu/ metodologia:

Badanie „2015 global CIO survey. Creating legacy” przeprowadzone zostało w okresie kwiecień – lipiec 2015 roku. Wielkość firm, z których pochodzili respondenci trzeciej edycji badania Deloitte: najwięcej, bo 27% respondentów reprezentuje firmy z przychodami rocznymi pomiędzy 1,1a 10 miliardów dolarów oraz tyle samo: 27% reprezentuje firmy z przychodami poniżej 500 milionów dolarów. 13% szefów pochodzi z firm generuj?cych przychody w przedziale od 11 do 50 miliardów dolarów, 10% od 501 milionów do 1 mld, 6%: poniżej 50 miliardów dolarów.

Regiony geograficzne objęte analiz?: Europa (40%), Ameryka Południowa (21%), Ameryka Północna (27%), Australia (2%), Afryka i Bliski Wschód (4%) oraz Azja (5%)..

Pełny raport z wynikami i analiz? wyników dla Polski:
www.deloitte.com/pl/badaniecio2015

Globalny raport -„2015 global CIO survey. Creating legacy.” opublikowany przez Deloitte University Press : dupress.com/articles/global-cio-survey

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!