Analizy i badania

Jedna czwarta menedżerów wątpi w wiarygodność wyników analityki danych

<p style="text-align: justify;"><strong>Zdaniem 92% menedżerów, nieprawidłowe wykorzystanie analityki danych może doprowadzić do znacznej szkody reputacyjnej dla firmy. Jednocześnie zaledwie jedna trzecia z nich przyznała, że w wysokim stopniu ma zaufanie do wyników analiz wykorzystywanych w ich organizacjach. Firmy muszą wziąć odpowiedzialność za wiarygodność danych i wyników analiz przeprowadzanych na ich podstawie oraz wypracować najlepsze praktyki zarządzania danymi.</strong></p>

>

Raport KPMG pt. „Guardians of trust” powstał na podstawie badania przeprowadzonego na blisko 2,2  tys. menedżerów działów biznesowych i IT zatrudnionych w spółkach na całym świecie. Wyrazili oni swoj? opinię na temat głównych wyzwań, jakie stoj? przed ich firmami.  

Rola analityki danych w firmach stale rośnie

Według 92% respondentów nieprawidłowe wykorzystanie analityki danych może spowodować znacz?cy uszczerbek dla reputacji firm. Z kolei 61% CEO, którzy wzięli udział w badaniu „Global CEO Outlook Survey” przyznało, że budowanie zaufania klientów i partnerów biznesowych jest jednym z trzech najważniejszych priorytetów ich firm. W dobie postępuj?cej cyfryzacji, wartość zaufania do biznesu jest nie do przecenienia. Jednak nie chodzi już tylko o zaufanie do marki, lecz także do wyników analizy danych, których wykorzystanie ma wpływać na zwiększenie efektywności biznesu. Tymczasem zaledwie 35% ankietowanych przyznało, że posiada pełne zaufanie do wyników stosowanej analityki danych. 19% menedżerów odpowiedziało, że posiada ograniczone zaufanie, a 6% przyznało, że całkowicie nie ufa wynikom analiz. Respondenci badania KPMG wskazali, że  firmy chc?ce zapewnić wzrost zaufania do wykorzystywanych danych i analiz, powinny skupić się m.in. na: zapewnieniu wzrostu transparentności algorytmów i metodologii, wzmocnieniu wewnętrznych i zewnętrznych mechanizmów zapewniania jakości, nadzorze nad sztuczn? inteligencj? czy rozwoju standardów stosowanych zabezpieczeń.  

Nie ulega żadnej w?tpliwości, że potencjał analityki danych jest ogromny. Zarówno w kontekście ochrony już istniej?cej wartości w firmie, doskonalenia procesów, jak i tworzenia nowej wartości. Analityka danych jest wykorzystywana w przedsiębiorstwach od bardzo wielu lat, teraz jednak, ze  względu na postępuj?c? cyfryzację procesów wewnętrznych i relacji z otoczeniem zewnętrznym, a  także coraz większ? liczbę dostępnych źródeł, wartość jak? można uzyskać z dobrej jakości analiz jest nieporównywalnie większa. Nadal w większości organizacji zasadniczym wyzwaniem pozostaje zapewnienie jakości wyników analiz. Z naszego doświadczenia wynika, że nie chodzi tylko i wył?cznie o algorytmy, ale przede wszystkim o spójne rozumienie przez różnych uczestników procesu, co  oznaczaj? określone kategorie danych, a przez to spójne rozumienie, co oznacza wyliczony na ich podstawie wynik. Często w praktyce okazuje się, że nawet tak oczywiste pojęcia jak „sprzedaż”, „marża” czy „terminowy” wcale nie s? tak jednoznaczne, a ich rozumienie w różnych częściach organizacji jest bardzo odmienne –  mówi  Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. zarz?dzania ryzykiem w KPMG w  Polsce.  

Problemy z przypisaniem odpowiedzialności za analitykę danych w organizacjach  

Pomimo tego, że menedżerowie maj? świadomość rosn?cej odpowiedzialności za analitykę danych, to  wci?ż brakuje klarownego przypisania odpowiedzialności za ten obszar w strukturze organizacyjnej. Wg 19% respondentów, taka rola spoczywa na dyrektorze ds. informatyki. Z kolei w  13% organizacji odpowiedzialność za obszar analityki danych przypisana jest dyrektorowi ds.  danych, a w blisko co dziesi?tej firmie odpowiedzialność spoczywa na programistach. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że zdaniem blisko jednej pi?tej ankietowanych odpowiedzialność za  zapewnienie jakości w obszarze analityki danych powinna spoczywać na zewnętrznych podmiotach: niezależnych audytorach czy ciałach nadzoruj?cych.  

Przypisanie odpowiedzialności za jakość danych oraz za obszar analityki danych rozumiany jako zapewnienie kontroli nad rzetelności? algorytmów, procesem wytwórczym i utrzymaniem środowiska jest niezwykle istotne z perspektywy budowania zaufania do wyników analityki danych. Nie da się budować zaufania do wyników, które pochodz? z „czarnej skrzynki”, za któr? nikt nie chce wzi?ć odpowiedzialności –  mówi  Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. zarz?dzania ryzykiem w KPMG w  Polsce.

Coraz więcej decyzji biznesowych podejmowanych jest na podstawie analizy danych. Powoduje to  jednak dyskusję, kto powinien być odpowiedzialny za skutki złej decyzji biznesowej podjętej na  podstawie dostępnych danych. Ponad sześciu na dziesięciu respondentów uznało, że  odpowiedzialność powinna zostać przeniesiona na dostawcę usług lub osoby odpowiedzialne za  technologie w firmach. Analogicznie, w przypadku wskazania odpowiedzialnego za potencjalny wypadek spowodowany przez w pełni autonomiczny samochód, 62% respondentów uznało, że  winnym kolizji jest de facto twórca oprogramowania. Na producenta auta oraz osobę będ?c? w  samochodzie, która mogła zapobiec wypadkowi, wskazało 54% ankietowanych.  

Pełna wersja raportu dostępna na stronie  kpmg.pl  

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG International powstał na podstawie badania przeprowadzone wśród 2 190 menedżerów zatrudnionych w  działach biznesowych i IT, którzy s? odpowiedzialni za wdrażanie strategii analityki danych. W badaniu wzięły udział firmy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Indii, Niemiec, Francji, Chin, Republiki Południowej Afryki, Brazylii i  Australii. Badanie przeprowadzono w lipcu 2017 roku.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511  308

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych s? Spółki wchodz?ce w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki maj? sw? siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A). W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail:  DPO@kpmg.pl  lub adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych – DPO, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), który jest dla Pana/Pani   osob? kontaktow? w kwestiach zwi?zanych z danymi osobowymi. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, tj. (stron internetowych wydawnictw, stopek redakcyjnych itp.) lub bezpośrednio od Pana/Pani z prośb? o wysyłanie informacji przeznaczonych dla dziennikarzy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będ? upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych. Usprawiedliwionym interesem administratora danych jest nawi?zanie z Panem/Pani? kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych.

Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane w zakresie: dane identyfikuj?ce osobę, służbowe dane adresowe i teleadresowe. Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane do czasu wniesienia ż?dania usunięcia danych. W przypadku wniesienia ż?dania usunięcia danych, Pana/Pani dane zostan? bezpowrotnie usunięte.

Ma Pan/Pani prawo ż?dania dostępu do dotycz?cych Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani   danych osobowych w sposób   naruszaj?cy przepisy RODO.   Informujemy, że Państwa dane osobowe będ? profilowane, lecz decyzje dotycz?ce Państwa osoby nie będ? podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

Informujemy ponadto, że Spółki wchodz?ce w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotycz?ce wypełnienia obowi?zków wynikaj?cych z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowi?zków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!