Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Jakie będą konsekwencje luźnej polityki fiskalnej w 2024 r.?

Cztery tygodnie temu zaprezentowany został projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Założona kwota dochodów budżetu państwa wynosi 683,6 mld zł, a wydatki zostały ustalone na poziomie 848,3 mld zł. Tym samym planowany deficyt budżetu państwa na 2024 r. wyniósł 164,8 mld zł. Poniżej analizujemy czynniki wpływające na koszt finansowania potrzeb pożyczkowych w 2024 r.

Potrzeby pożyczkowe brutto budżetu państwa to kwota, która jest niezbędna do sfinansowania deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich, rozchodów budżetu państwa (m.in. spłata pożyczek i kredytów) oraz wykupu obligacji wyemitowanych wpoprzednich latach, które zapadają w danym roku. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej potrzeby pożyczkowe brutto budżetu państwa wyniosą 420,6 mld zł w 2024 r. W relacji do PKB wyniosą one 11,2% i będą najwyższe od 2010 r.

Jednocześnie należy pamiętać, że potrzeby pożyczkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych (sektor general government) nie ograniczają się do omawianych wyżej potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (tzw. budżetu centralnego). Oprócz tego konieczne jest również zapewnienie finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zobowiązań zaciąganych przez fundusze w Banku Gospodarstwa Krajowego zaliczane do tego sektora. Wśród nich można wymienić m.in. Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Funduszu Pomocy i Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Konkretne potrzeby pożyczkowe tych jednostek nie zostały jeszcze upublicznione. Można je jednak oszacować na podstawie zmiany różnicy pomiędzy długiem instytucji rządowych i samorządowych a państwowym długiem publicznym. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej przekazanej do sejmu zadłużenie pozostałych instytucji zaliczanych do sektora general government zwiększy się o 71,3 mld zł pomiędzy 2023 r. i 2024 r. Ta kwota to przybliżona wartość tzw. potrzeb pożyczkowych netto, czyli potrzeb pożyczkowych brutto po wyłączeniu wykupu obligacji zapadających w 2024 r. Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez BGK, w przyszłym roku zapadają obligacje wyemitowane przez tę instytucję w wysokości 1,3 mld zł. Z kolei na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego (z marca br.) można założyć, że wykup obligacji w tym sektorze wyniesie 10,0 mld zł. A więc potrzeby pożyczkowe brutto jednostek poza budżetem centralnym wyniosą 82,6 mld zł w 2024 r. Tym samym szacujemy, że łączne potrzeby pożyczkowe netto sektora general government (łącznie budżet centralny, JST i fundusze BGK) wyniosą 296,7 mld zł (7,9% PKB) w 2024 r., a potrzeby pożyczkowe brutto będą równe 491,9 mld zł (13,1% PKB). Skala potrzeb pożyczkowych w 2024 r. będzie zatem znacząca, co będzie oddziaływało w kierunku wzrostu rentowności polskich obligacji.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!