COVID-19  •  Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Jak silne będzie postpandemiczne ożywienie w krajach CE-3?

Poniżej przedstawiamy w skróconej formie nasz scenariusz makroekonomiczny na lata 2020- 2022 dla krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej – Czech, Węgier i Rumunii (dalej: kraje EŚW-3).

Średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego w krajach EŚW-3 kształtują się podobnie jak w Polsce (por. MAKROmapa z 7.12.2020). Z uwagi na drugą falę pandemii COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez rządy tych krajów w IV kw. br. zaobserwujemy spadek aktywności gospodarczej w porównaniu do III kw. W rezultacie prognozujemy, że w średniorocznie dynamika PKB wyniesie w 2020 r.: -6,5% w Czechach, -5,3% w Rumunii i -5,7% na Węgrzech.

Uważamy, ze podobnie jak w Polsce, druga fala pandemii w intensywnej postaci potrwa w gospodarkach EŚW-3 do przełomu I i II kw. 2021. Następnie z uwagi na oddziaływanie efektów niskiej bazy tempo wzrostu gospodarczego będzie wyraźnie dodatnie. Oczekujemy znaczącego wzrostu dynamiki inwestycji firm w II poł. 2021 r. ze względu na konieczność odnowienia przez nie majątku oraz efekty niskiej bazy. W przyszłym roku konsumpcja również przyspieszy finansowana przez „wymuszone” oszczędności w br., związane z brakiem dostępności niektórych usług i mniejszą aktywnością zakupową w warunkach pandemii. Wzrost gospodarczy będzie również wspierany przez eksport w warunkach oczekiwanego przez nas ożywienia w handlu światowym. Począwszy od II poł. 2021 r. ważnym czynnikiem wsparcia dla wzrostu PKB będzie realizacja projektów inwestycyjnych w ramach unijnego funduszu odbudowy (por. MAKROmapa z 19.10.2020). Rozpoczęcie kolejnej wieloletniej perspektywy unijnej 2021-2027 również będzie czynnikiem oddziałującym w kierunku wyższego wzrostu PKB. Prognozujemy, że średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego w 2021 r. wyniesie 3,6% r/r w Czechach, 4,2% w Rumunii i 4,1% na Węgrzech. Ożywienie gospodarcze będzie również kontynuowane w kolejnym roku, co przyczyni się osiągnięcia tempa wzrostu PKB na poziomie ok. 4,5% r/r w we wszystkich krajach EŚW-3 (por. tabela powyżej). Oczekujemy, że zacieśnienie fiskalne realizowane w tych krajach, związane m.in. z wygasaniem pakietów pomocowych, będzie czynnikiem ograniczającym wzrost gospodarczy w latach 2021-2022.

W ostatnich miesiącach inflacja w krajach EŚW-3 stopniowo obniżała się z uwagi na wygasanie szoków cenowych związanych z pandemią. Uważamy, że w horyzoncie kilku kwartałów inflacja w regionie będzie kształtowała się w pobliżu celów inflacyjnych banków centralnych (por. tabela). Potencjał do wzrostu inflacji będzie ograniczany przez efekty wysokiej bazy, niską presję płacową oraz niską inflację w strefie euro.

W przypadku polityki pieniężnej nie zmaterializował się nasz scenariusz, w którym Narodowy Bank Czech (CNB) i Narodowy Bank Rumunii (NBR) złagodzą politykę pieniężną w IV kw. w odpowiedzi na drugą falę pandemii COVID-19. Wspomniane banki centralne wstrzymały się przed dalszymi obniżkami stóp procentowych i zasygnalizowały, że odpowiedzią na bieżący kryzys będzie utrzymywanie stóp procentowych na niskim poziomie przed dłuższy czas. Obecnie banki centralne wszystkich krajów EŚW-3 prowadzą politykę wait-and-see, monitorując wpływ pandemii COVID-19 na warunki makroekonomiczne. Uważamy, że w warunkach stopniowo wygasającej liczby nowych zachorowań banki centralne utrzymają niezmieniony poziom stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Oczekujemy, że w odpowiedzi na wyraźne ożywienie wzrostu gospodarczego cykl zacieśnienia polityki pieniężnej rozpocznie się we wszystkich krajach regionu w 2022 r.

Uważamy, że w najbliższych miesiącach wsparciem dla walut regionu EŚW-3 będzie uruchomienie pakietu fiskalnego w USA, luzowanie polityki pieniężnej przez EBC oraz wyceniane w większym stopniu przez rynki ożywienie wzrostu gospodarczego. W kolejnych kwartałach prognozowane przez nas postępujące ożywienie gospodarcze w regionie i na świecie, jak również oczekiwane zaostrzenie polityki pieniężnej przez krajowe banki centralne będą oddziaływać w kierunku umocnienia korony czeskiej, leja rumuńskiego i forinta węgierskiego. 

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!