Analizy i badania

Jak rozliczyć zeznanie podatkowe w Niemczech

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Wiosna to czas składania rocznych zeznań podatkowych również dla osób, które z ramienia polskich agencji zatrudnienia zostały oddelegowane do pracy w Niemczech. Jakie są zasady przygotowywania rozliczeń podatkowych w tym kraju? O wypełnieniu jakich obowiązków pracownik powinien pamiętać?</strong></span></span></p>

>

Delegowanie pracowników do wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej to temat, który budzi coraz większe zainteresowanie zarówno wśród Polaków poszukuj?cych pracy za granic?, jak i zagranicznych przedsiębiorców. Jak pokazuje najnowszy raport Komisji Europejskiej, w 2015 roku Polska oddelegowała do pracy za granicę aż 463 174 pracowników.Więcej na temat...1 Niezmiennie od kilku lat jesteśmy liderem w Unii Europejskiej pod względem wielkości delegowania. Natomiast krajem, który w 2015 roku przyj?ł największ? ilość pracowników, czyli 418 908 osób, były Niemcy. Przyjmuje się, że spośród wszystkich państw na świecie, nasi zachodni s?siedzi maj? najbardziej skomplikowan? procedurę przygotowania zeznań podatkowych. Wynika to ze złożoności niektórych aktów prawnych oraz deklaracji. Ekspert CPC Consulting wyjaśnia, jakie zasady przygotowania zeznań podatkowych obowi?zuj? osoby, które pracowały w Niemczech.  

Zasady rozliczania podatków na terenie Niemiec  

Zarówno firmy deleguj?ce pracowników, jak i sami pracownicy zobowi?zani s? do przestrzegania przepisów w zakresie zatrudnienia, obowi?zuj?cych na terenie kraju przyjmuj?cego, czyli kraju, w którym dana osoba ma wykonywać pracę. Pracownik zatrudniony przez polsk? agencję zatrudnienia, który wyjeżdża do pracy za granicę musi wiedzieć, że od pierwszego dnia pracy agencja ta ma obowi?zek opodatkować jego wynagrodzenie na terenie kraju przyjmuj?cego. W przypadku Niemiec, składki na podatek odprowadzane s? z wynagrodzenia pracownika do niemieckiego urzędu skarbowego, czyli Finanzamtu. Jeśli kontrakt, a tym samym długość wykonywanej pracy przekroczy 183 dni, pracownik zobowi?zany jest do rozliczenia się z podatku na terenie Niemiec.  

Rozliczenie podatkowe powinno być złożone w urzędzie skarbowym w Niemczech najpóźniej do 31 maja każdego kolejnego roku występuj?cego po roku rozliczeniowym. Zgodnie z niemieck? ordynacj? podatkow?, osoba na stałe zameldowana w Polsce musi wskazać na terenie Niemiec swojego reprezentanta podatkowego, który nie tylko przygotuje dla podatnika zeznanie podatkowe, ale również będzie odpowiadać przed urzędem skarbowym za jego jakość. Reprezentantem podatkowym może być osoba fizyczna, zameldowana na stałe na terenie Niemiec. Może to być znajomy, znajoma lub członek rodziny, który na podstawie upoważnienia, wykona na rzecz podatnika rozliczenie podatku. Warto podkreślić, że reprezentant podatkowy musi znać obowi?zuj?ce w Niemczech zasady rozliczania, które s? dosyć skomplikowane. Z tego względu, osoby, które pracowały w Niemczech często wol? powierzyć przeprowadzenie rozliczenia certyfikowanym biurom rachunkowym lub podatkowym, które również mog? być reprezentantem podatkowym. Biuro podatkowe działaj?c na podstawie upoważnienia odpowiada za skompletowanie potrzebnych dokumentów, rozliczenie podatku jak również korespondencj? z urzędem skarbowym. W Polsce także działa wiele biur podatkowych, które specjalizuj? się w rozliczeniu podatku na terenie Niemiec oraz prowadzeniu pełnej korespondencji z niemieckim urzędem skarbowym. Przed podjęciem współpracy z biurem podatkowym warto upewnić się, że jest to biuro certyfikowane, z uprawnieniami oraz wiedz? i doświadczeniem w przygotowywaniu zeznań podatkowych na terenie Niemiec.  

CPC Consulting na bież?co informuje pracowników, których oddelegowuje do pracy w Niemczech, o obowi?zkach, które powinni wypełniać w zwi?zku z wykonywaniem pracy na terenie Niemiec. Dotyczy to również obowi?zku rozliczania podatków. Zawsze pozostajemy do dyspozycji pracownika, jeżeli poprosi nas o wsparcie w znalezieniu wiarygodnego biura podatkowego, zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec – mówi Agnieszka Nocuń, Key Account Manager w CPC Consulting.  

Jeśli pracownik nie rozliczył się jeszcze z podatku odprowadzonego na terenie Niemiec, ma na to czas do 4 lat wstecz. Oznacza to że, jeżeli pracował w Niemczech w 2015 roku i w 2017 roku przypomniał sobie, że nie złożył jeszcze zeznania podatkowego, to wci?ż może wypełnić ten obowi?zek, ponieważ nie minęły 4 lata. Niezłożenie zeznania podatkowego w terminie wi?że się z konieczności? zapłacenia wysokich kar finansowych, nałożonych przez niemiecki urz?d skarbowy na podatnika. Ich nieopłacenie natomiast, może uniemożliwić pracownikowi wykonywanie dalszej pracy na terenie Niemiec.  

Jak prawidłowo się rozliczyć?  

Podstaw? do dokonania właściwego rozliczenia jest uzyskanie od pracodawcy, czyli w tym przypadku agencji zatrudnienia, dwóch dokumentów. Pierwszym z nich jest Lohnsteuerbescheinigung, który podsumowuje okres zatrudnienia pracownika, wysokość wynagrodzenia brutto oraz wysokość odprowadzonych podatków. Drugi dokument to zaświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne. Należy również pamiętać, że zaraz po przyjeździe do Niemiec pracownik powinien obowi?zkowo zameldować się w odpowiednim dla swojego miejsca zakwaterowania Urzędzie Miasta/Urzędzie Gminy. W ten sposób Finanzamt odnotowuje dzień, od którego dany pracownik przebywa i pracuje na terenie Niemiec. Nadaje mu również indywidualny numer podatkowy, czyli Identifikationsnummer, niezbędny do późniejszego rozliczenia się w urzędzie skarbowym. Niezależnie od tego, czy dany pracownik miał już wcześniej nadany Identifikationsnummer, zawsze gdy zmienia miejsce zamieszkania ma obowi?zek zameldować się na nowo w odpowiednim dla swojego miejsca zakwaterowania Urzędzie Miasta lub Gminy oraz wymeldować z poprzedniego miejsca.  

Każda agencja zatrudnienia, która jest świadoma praw i obowi?zków zwi?zanych z pobytem i prac? na terenie Niemiec, powinna być wsparciem dla pracowników również w sprawach, za które bezpośrednio nie odpowiada. CPC Consulting informuje pracowników o dokumentach, które otrzymaj? w ramach podsumowania ich zatrudnienia w danym roku podatkowym, niezbędnych do późniejszego rozliczenia się z podatku na terenie Niemiec – komentuje Agnieszka Nocuń z CPC Consulting.  

Co można odliczyć od podatku?

Prawidłowa dokumentacja zeznania podatkowego składa się z szeregu oświadczeń pracownika dotycz?cych jego indywidualnej sytuacji zawodowej, rodzinnej, podatkowej czy wyznaniowej. Przykładowe oświadczenia mog? dotyczyć stanu rodzinnego podatnika, kosztów przejazdów do miejsca pracy, kosztów zakwaterowania, uzyskanych dochodów w rozliczanym roku podatkowym, kosztów odzieży roboczej, konta bankowego, zameldowania na terenie Niemiec czy zmiany miejsca zatrudnienia. Za skompletowanie oświadczeń dotycz?cych indywidualnej sytuacji podatnika odpowiada sam podatnik lub wyznaczony przez niego reprezentant podatkowy. By uzyskać zwrot podatku, pracownik powinien zadbać o niektóre dokumenty jeszcze w trakcie trwania zatrudnienia i pobytu na terenie Niemiec. W zwi?zku z tym, powinien pamiętać o kompletowaniu paragonów potwierdzaj?cych prowadzenie dwóch gospodarstw domowych, w Polsce i na terenie Niemiec. Mog? to być rachunki za przejazdy do pracy, naprawę samochodu, rozmowy telefoniczne czy wynajem pokoju lub mieszkania. W rozliczeniu podatkowym w Niemczech można również uwzględnić koszty dojazdu do rodziny np. bilet do Polski lub koszt paliwa wyliczany na podstawie liczby przejechanych kilometrów.  

Rozliczenie podatku na terenie Niemiec a obowi?zek złożenia zeznania podatkowego w Polsce  

W ramach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polsk? a Niemcami, praca wykonywana w Niemczech nie podlega przymusowi złożenia zeznania podatkowego w Polsce. Nie trzeba też wykazywać w zeznaniu dochodów uzyskanych z pracy za granic?, jeśli pracownik nie osi?gn?ł w danym roku w Polsce innych dochodów podlegaj?cych opodatkowaniu. W przypadku, w którym pracownik w ci?gu roku generował dochody, zarówno z pracy na terenie Polski, jak i Niemiec, zobowi?zany jest do dokonania rozliczenia podatku na terenie Polski. W owym zeznaniu pracownik rozlicza się z dochodu uzyskanego w Polsce, a dochód uzyskany z pracy za granic? jedynie wykazuje.  

Terminowe rozliczenie się z urzędem skarbowym na terenie Niemiec może być dla pracownika zadaniem bardziej skomplikowanym niż rozliczenie podatku w Polsce. Tym bardziej, jeszcze przed podjęciem pracy na terenie Niemiec, warto rozważyć zatrudnienie w profesjonalnej agencji zatrudnienia. Dzięki jej wsparciu w trakcie całego okresu zatrudnienia pracownik będzie na bież?co informowany o najważniejszych kwestiach, w tym również zwi?zanych z rozliczeniem podatku na terenie Niemiec.

***  

CPC Consulting jest agencj? zatrudnienia, która od 2009 r. deleguje pracowników do Niemiec, Austrii i Norwegii. Spółka świadczy dla zagranicznych klientów usługę transgranicznego delegowania polskich pracowników w ramach pracy tymczasowej i rekrutacji stałych. Dzięki specjalistycznej wiedzy, w tym doskonałej znajomości dyrektyw unijnych i niemieckiej legislacji oraz doświadczeniu we współpracy z zagranicznymi kontrahentami, CPC Consulting gwarantuje szybki dostęp do polskich pracowników oraz zgodność wszystkich działań z przepisami prawa. Od kwietnia 2016 r. spółka należy do Grupy Kapitałowej LeasingTeam, największej w kraju grupy spółek wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad 13 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów.  

Więcej informacji na stronie: www.cpc.net.pl.  

LeasingTeam Group na LinkedIn

Kontakt dla dziennikarzy:

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl  

Więcej na temat...1Źródło: Posting of workers. Report on A1 portable documents issued in 2015, European Commission

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!