Analizy i badania

Jak prowadzić e-shop w Polsce – lista kontrolna

<p style="text-align: justify;">Jeśli rozważasz rozszerzenie profilu swojej działalności o sklep internetowy powinieneś przestrzegać wszystkich obowiązujących regulacji prawnych. Szybko rozwijający się obszar e-commerce jest prawnie regulowany na poziomie europejskim jak również przez ustawodawstwa państw członkowskich, w tym Polski. Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę.</p>

>

Formy działalności gospodarczej.  Sklep może prowadzić osoba fizyczna pod warunkiem zarejestrowania swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub spółka prawa handlowego wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru S?dowego.  

Dokumentacja.  Aby sklep internetowy funkcjonował zgodnie z prawem, będziesz potrzebował pełnej dokumentacji. Pamiętaj o takich dokumentach jak: regulamin sklepu, procedura reklamacji, dokumenty zakupu towarów, czy dokumenty dotycz?ce gwarancji towarów.  

Obowi?zek informacyjny.  Zakres uprawnień konsumentów zależy od rzetelnego dopełnienia przez przedsiębiorcę obowi?zków informacyjnych. W szczególności zadbaj o odpowiednie oznakowanie towarów oraz jasn? informację, co do cen produktów oraz praw konsumenta.  

Prawa konsumenta.  Konsument, w zwi?zku z samym faktem zawarcia umowy za pomoc? środków porozumiewania się na odległość, ma dodatkowe prawa, o których powinien być informowany przez operatora sklepu internetowego. Najważniejszym z nich jest prawo do odst?pienia od umowy sprzedaży w ustawowym terminie 14 dni bez podania przyczyn.  

Ochrona danych osobowych Klientów.  Jeśli przetwarzasz dane osobowe swoich klientów, musisz przestrzegać przepisów dotycz?cych ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów RODO. Pamiętaj, że za niespełnianie wymogów RODO może zostać nałożona kara finansowa.  

Kwestie podatkowe.  Jako podatnik powinieneś ze szczególn? uwag? sprawdzić, jakie dokumenty musz? być wystawiane i przekazywane do odbiorców końcowych i organów finansowych i czy nie zaistniał obowi?zek odprowadzenia podatku VAT. W przypadku prowadzenia sklepu B2C istnieje obowi?zek posiadania kasy fiskalnej.  

Sankcje.  Konsekwencje naruszenia prawa przy prowadzeniu sklepu internetowego s? dotkliwe dla przedsiębiorcy z punktu widzenia biznesowego. Szczególnie uci?żliwe s? skutki naruszenia praw konsumenta do informacji odnośnie zawieranej umowy oraz przepisów RODO.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

MaskMood - Trendy Luty 2021

Maseczka ochronna to wciąż gorący temat, który nie przestaje schodzić z ust wszystkich. Firma Mulliez-Flory przygotowała dla Państwa krótki zoom...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!