Analizy i badania

Jak prowadzić e-shop w Polsce – lista kontrolna

<p style="text-align: justify;">Jeśli rozważasz rozszerzenie profilu swojej działalności o sklep internetowy powinieneś przestrzegać wszystkich obowiązujących regulacji prawnych. Szybko rozwijający się obszar e-commerce jest prawnie regulowany na poziomie europejskim jak również przez ustawodawstwa państw członkowskich, w tym Polski. Sprawdź, na co należy zwrócić uwagę.</p>

>

Formy działalności gospodarczej.  Sklep może prowadzić osoba fizyczna pod warunkiem zarejestrowania swojej działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub spółka prawa handlowego wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru S?dowego.  

Dokumentacja.  Aby sklep internetowy funkcjonował zgodnie z prawem, będziesz potrzebował pełnej dokumentacji. Pamiętaj o takich dokumentach jak: regulamin sklepu, procedura reklamacji, dokumenty zakupu towarów, czy dokumenty dotycz?ce gwarancji towarów.  

Obowi?zek informacyjny.  Zakres uprawnień konsumentów zależy od rzetelnego dopełnienia przez przedsiębiorcę obowi?zków informacyjnych. W szczególności zadbaj o odpowiednie oznakowanie towarów oraz jasn? informację, co do cen produktów oraz praw konsumenta.  

Prawa konsumenta.  Konsument, w zwi?zku z samym faktem zawarcia umowy za pomoc? środków porozumiewania się na odległość, ma dodatkowe prawa, o których powinien być informowany przez operatora sklepu internetowego. Najważniejszym z nich jest prawo do odst?pienia od umowy sprzedaży w ustawowym terminie 14 dni bez podania przyczyn.  

Ochrona danych osobowych Klientów.  Jeśli przetwarzasz dane osobowe swoich klientów, musisz przestrzegać przepisów dotycz?cych ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów RODO. Pamiętaj, że za niespełnianie wymogów RODO może zostać nałożona kara finansowa.  

Kwestie podatkowe.  Jako podatnik powinieneś ze szczególn? uwag? sprawdzić, jakie dokumenty musz? być wystawiane i przekazywane do odbiorców końcowych i organów finansowych i czy nie zaistniał obowi?zek odprowadzenia podatku VAT. W przypadku prowadzenia sklepu B2C istnieje obowi?zek posiadania kasy fiskalnej.  

Sankcje.  Konsekwencje naruszenia prawa przy prowadzeniu sklepu internetowego s? dotkliwe dla przedsiębiorcy z punktu widzenia biznesowego. Szczególnie uci?żliwe s? skutki naruszenia praw konsumenta do informacji odnośnie zawieranej umowy oraz przepisów RODO.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!