Analizy i badania

Jak praca tymczasowa optymalizuje koszty w firmie

<p style="text-align: justify;"><strong>Dynamicznie zmieniające się warunki ekonomiczne wymagają od firm obniżania kosztów, przy jednoczesnym zwiększaniu elastyczności i wydajności. Odpowiedzią na to wyzwanie może być korzystanie z pracy tymczasowej, która umożliwia optymalizację kosztów w firmie. Jak to działa? Wyjaśniają eksperci LeasingTeam Group.</strong></p>

>

Wymagaj?ce warunki rynkowe sprawiaj?, że firmy cały czas musz? identyfikować obszary, które s? nieefektywne kosztowo i podejmować działania, ukierunkowane na ich optymalizację.Jednym z takich obszarów s? koszty pracy, a ich racjonalizacja jest szczególnie ważna dla firm mocno odczuwaj?cych zmiany koniunktury. Praca tymczasowa umożliwia elastyczne dopasowanie zasobów do potrzeb biznesowych, a to przekłada się na większ? efektywność kosztow?.  

1.         Przekształcenie kosztu stałego w koszt zmienny

Planowanie procesów produkcyjnych lub usługowych w dużej mierze polega na zapewnieniu odpowiednich zasobów do realizacji działań, w dynamicznie zmieniaj?cym się otoczeniu biznesowym. Firmy potrzebuj? niezawodnych pracowników, aby utrzymać odpowiedni poziom wydajności.Jednocześnie koszty pracy s? jednym z najwyższych w każdej organizacji. Zatrudnianie etatowych pracowników to stały koszt, który trzeba regulować niezależnie od kondycji przedsiębiorstwa.Aby sprawnie zarz?dzać wydatkami, a przy tym zwiększać produktywność, firmy korzystaj? z usługi pracy tymczasowej. Współpraca z agencj? zatrudnienia i korzystanie ze wsparcia pracowników tymczasowych umożliwia przekształcenie kosztu pracy w zmienny koszt przedsiębiorstwa, uzależniony od cyklów produkcyjnych, poziomu świadczonych usług, czy możliwości organizacji. Wprowadzenie kosztu zmiennego daje firmie możliwość jeszcze większej kontroli nad budżetem i elastycznego reagowania, np. w razie spadku sprzedaży czy produkcji.  

„Zarz?dzaj?cy procesami musz? być przygotowani na zmiany wielkości zamówień, a przy tym utrzymanie jakości realizacji. Działanie na konkurencyjnym rynku nie jest więc możliwe bez elastycznego dopasowania wielkości zatrudnienia do potrzeb firmy. Koszt usługi traktowany jest jako koszt zmienny. To rozwi?zanie odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw, które realizuj? zamówienia nawet w trybie ad hoc,” – wyjaśnia  Andrzej Trela, Dyrektor Sprzedaży w LeasingTeam Group.  

2.         Redukcja kosztów nadgodzin

Nadgodziny to kosztowny sposób realizacji dodatkowych zadań w organizacji. Przytłoczeni nadmiern? ilości? zadań etatowi pracownicy mog? być zdemotywowani, pracuj? mniej efektywnie, popełniaj? więcej błędów i częściej przebywaj? na zwolnieniach lekarskich.W takich sytuacjach zwiększa się także poziom rotacji, co powoduje przestoje na stanowiskach. Utrzymywanie wysokiego poziomu nadgodzin generuje więc znacznie wyższe koszty niż tylko koszt przepracowanych dodatkowo godzin. Wł?czenie pracowników tymczasowych do zespołu realizuj?cego zamówienia, pozwala znacznie zredukować liczbę nadgodzin, dzięki możliwości elastycznego planowania grafików. W ten sposób stali pracownicy mog? skoncentrować się na głównych zadaniach i zachować oczekiwan? produktywność, a firma może realizować plany w terminie.  

3.      Wyeliminowanie kosztów rekrutacji i administracji kadrowo-płacowej

Współpracuj?c z agencj? zatrudnienia przedsiębiorstwo nie zatrudnia u siebie dodatkowych pracowników, a jedynie korzysta z usługi. W tej trójstronnej relacji, to agencja zatrudnienia jest pracodawc?, który oddelegowuje pracowników tymczasowych do pracy na rzecz pracodawcy-użytkownika, czyli swojego klienta. Oznacza to, że agencja zatrudnienia ponosi odpowiedzialność za proces rekrutacji i obsługę administracyjn? pracowników, a także opłaca realizację tych procesów. Zadaniem partnera HR jest zrekrutowanie pracowników o poż?danych kwalifikacjach i oddelegowanie ich do pracy w ustalonym terminie. To agencja zatrudnienia bierze na siebie ryzyko błędu rekrutacyjnego i zwi?zanych z nim kosztów, jak również odpowiedzialność za obsługę administracyjno-kadrow?, od zatrudnienia po prowadzenia teczek osobowych, naliczanie wynagrodzeń i urlopów, rozliczanie podatku dochodowego i składek ubezpieczeniowych. To duże odci?żenie dla firmy,zwłaszcza w przypadku realizacji wielkich zamówień, które wymagaj? dodatkowego zaangażowania kilkuset pracowników.  

„Agencje zatrudnienia oddelegowuj? do pracy u swoich klientów nawet kilkadziesi?t tysięcy pracowników tymczasowych miesięcznie. Każdego pracownika trzeba zatrudnić, a potem zapewnić mu pełn? obsługę administracyjn?. To bardzo czasochłonna praca. Największe agencje zatrudnienia korzystaj? z najnowocześniejszych rozwi?zań technologicznych, które umożliwiaj? efektywne zarz?dzanie procesami rekrutacyjnymi, administracyjnymi i kadrowo-płacowymi. Warto dodać, że agencja zatrudnienia, jako pracodawca, ponosi koszty absencji pracowników. Wszystkie te pozycje kosztowe s? wkalkulowane w koszt usługi. Takie ujęcie kosztów pracy pozwala naszym klientom efektywniej planować wydatki,” – podkreśla Andrzej Trela z LeasingTeam Group.  

4.         Likwidacja kosztów szkoleń i adaptacji pracowników  

Każdy nowy pracownik wymaga szkoleń i czasu na adaptację w nowym środowisku pracy. W okresie wdrożenia, nowo zatrudnieni zazwyczaj s? mniej produktywni, a ich praca niższej jakości, co wi?że się z kosztami dla pracodawców.Własna baza kandydatów i sieć kontaktów, pozwala agencjom zatrudnienia w krótkim czasie zapewnić dostęp do doświadczonych i odpowiednio przygotowanych pracowników tymczasowych.Dzięki temu efektywność i jakość pracy już od pocz?tku jest na poż?danym poziomie, co pozwala firmom zaoszczędzić koszty.  

Praca tymczasowa optymalizuje koszty w przedsiębiorstwie na wiele sposób. Uzależnienie zatrudnienia od poziomu produkcji czy świadczonych usług, pozwala firmom elastycznie reagować na sezonowość produkcji lub wahania popytu.Możliwość szybkiego reagowania na wzrosty lub spadki produkcji bez generowania godzin nadliczbowych oraz dodatkowych nakładów na rekrutacje, szkolenia i obsługę administracyjn? i kadrowo-płacow? pracowników, prowadzi do racjonalizacji kosztów w przedsiębiorstwie. Firmy wzmacniaj? pozycję rynkow? i staj? się bardziej konkurencyjne.

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw.

Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.  

LeasingTeam Group na LinkedIn  

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.:       +48 22 460 50 41
Kom.:   +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Paulina Wiśniewolska
Kierownik Projektów Marketingowych i PR
Tel.:       +48 22  460 50 28
Kom.:   +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!