Analizy i badania

Jak pokonać stres ?

<p style="text-align: justify;">Stres jest i powinien być obecny w naszym życiu, gdyż jest on czynnikiem mobilizującym do działania i rozwiązywania problemów. Jednak stres w nadmiarze i przez zbyt długi czas może skutecznie pozbawiać nas siły, a nawet doprowadzać do wielu poważnych chorób i problemów w relacjach z innymi ludźmi. Dla wielu osób nadmiar stresu staje się niezwykle groźnym przeciwnikiem, a potyczka z nim może mieć bardzo negatywne i długofalowe skutki. Istnieje jednak wiele sposobów jak radzić sobie w walce ze stresem. O to kilka sprawdzonych porad:</p>

>

  1. Pielęgnuj bliskie relacje z ludźmi (Silne więzi spo ?łecz ?ne i ro ?dzin ?ne do ?sko ?na ?le osła ?bia ?j? de ?struk ?cyj ?ne od ?dzia ?ły ?wa ?nie stre ?su na or ?ga ?nizm.)
  2. Nie spiesz się! (Po ?śpiech to świet ?na po ?żyw ?ka dla stre ?su. Do ?brze zor ?ga ?ni ?zo ?wa ?ny i za ?pla ?no ?wa ?ny dzień po ?mo ?że unik ?n?ć nie ?po ?trzeb ?nych ner ?wów.)
  3. Wygospodaruj czas tylko dla siebie (Rób wszyst ?ko, co spra ?wia ci przy ?jem ?ność i to jak naj ?czę ?ściej! Dzię ?ki temu ode ?rwiesz się i zdy ?stan ?su ?jesz do stre ?su ?j? ?cej rze ?czy ?wi ?sto ?ści, a miło spę ?dzo ?ny czas zbu ?du ?je wzmoc ?ni po ?czu ?cie bez ?pie ?czeń ?stwa i twoj? ba ?rie ?rę an ?ty ?stre ?so ?w?.)
  4. Śmiej się! ( Śmiech do ?tle ?nia or ?ga ?nizm, sty ?mu ?lu ?je pracę płuc, serca oraz mię ?śni, zwięk ?sza od ?por ?ność dla ?te ?go szu ?kaj oka ?zji, by śmiać się jak naj ?czę ?ściej i jak naj ?dłu ?żej.)
  5. Dbaj o porz?dek w domu i miejscu pracy (Dzię ?ki temu unik ?niesz wiecz ?ne ?go szu ?ka ?nia "aku ?rat teraz naj ?po ?trzeb ?niej ?szej rze ?czy" i tym samym zde ?ner ?wo ?wa ?nia i fru ?stra ?cji. Ład i po ?rz? ?dek wokół nas ko ?rzyst ?nie wpły ?wa ?j? na psy ?chicz ?n? rów ?no ?wa ?gę, po ?czu ?cie har ?mo ?nii i we ?wnętrz ?ne ?go spo ?ko ?ju.)

Ze stresem można radzić sobie stosuj?c popularne techniki redukuj?ce nadmierny stres. Należ? do nich:

  • Regularna aktywność fizyczna,
  • Hobby,
  • Metody umysłowe polegaj?ce na celowym relaksowaniu umysłu (medytacja, hipnoza czy techniki wizualizacyjne)
  • Relaks ciała (np. techniki oddechowe, joga, tai-chi)
  • Rozmowa.

Powyżej opisane techniki maj? na celu zwalczanie stresu. Warto się jednak zastanowić, czy zamiast zwalczać stres, nie dałoby się wyeliminować jego przyczyn. Nie każd? przyczynę da się zlikwidować, ale dokonuj?c pewnych zmian w naszym życiu możemy obniżyć poziom odczuwanego stresu.

W walce ze stresem może pomóc namopanowanie technik zarz?dzania czasem, utrzymywanie równowagi i dystansu, prowadzenie zdrowego stylu życia, spędzanie wolnego czasu z rodzin? i przyjaciółmi oraz kontrolowanie swojego umysłu, tak aby nie zadręczać się stresuj?cymi myślami.

Dzięki specjalnym metodom i narzędziom można skutecznie radzić sobie i ze sob? w sytuacjach stresowych. Można zwiększać własn? skuteczność zawodow? i budować swoj? odporność na stres   czy   wreszcie nauczyć się odpoczywać. Dbaj?c o swój bilans energetyczny i emocjonalny jesteśmy w stanie nie tylko lepiej planować swoje cele, ale również je realizować.

Meetingpoint jest polsk? firm? doradztwa personalnego specjalizuj?c? się w rekrutacji i selekcji personelu do pracy w Polsce i za granic?, oraz doradztwie w obszarze zarz?dzania zasobami ludzkimi.  

Od jedenastu lat pracujemy na rzecz pracodawców, pracowników i kandydatów do pracy stale doskonal?c nasze rzemiosło z zakresu poszukiwania pracowników, oceny pracowniczej i oceny kandydatów do pracy oraz doskonalenia kadr. Wspieranie naszych Klientów to nie tylko dostarczanie narzędzi i rozwi?zań, ale przede wszystkim rozpoznawanie potrzeb pracodawców dotycz?cych zasobów ludzkich, potrzeb i możliwości osób aktywnych zawodowo na wszystkich poziomach rozwoju zawodowego oraz potrzeb i możliwości kandydatów do pracy.

Z naszych doświadczeń, obserwacji, wiedzy i narzędzi jakimi dysponujemy powstaj? nowe narzędzia i rozwi?zania, którymi dzielimy się z innymi.

Na rok 2014 przygotowaliśmy kolejn? porcję wsparcia jakim s? szkolenia otwarte. To specjalny pakiet narzędzi od fachowców i praktyków dla fachowców i praktyków biznesu, które będ? wspierać działania uczestników na polu profesjonalnym i osobistym. Meetingpoint nie tylko rekrutuje, prowadzi oceny pracownicze ale również szkoli i trenuje - „meetingpointTRAINS”!

TRAINS jest części? grupy meetingpoint, doradców ds. oceny pracowniczej, szkoleń i rekrutacji.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!