Analizy i badania

Jak nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierają procesy HR

<p style="text-align: justify;"><strong>Implementacja systemów informatycznych wspomagających realizację procesów HR staje się coraz bardziej popularna. W końcu im sprawniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, tym większa efektywność całego przedsiębiorstwa. </strong></p>

>

Zarówno globalne organizacje, jak i średniej wielkości przedsiębiorstwa coraz chętniej inwestuj? w nowoczesne technologie informatyczne usprawniaj?ce kluczowe procesy w firmie, również te dotycz?ce zarz?dzania zasobami ludzkimi. Wsparcie rozwi?zaniami IT takich procesów jak rekrutacje i obsługa kadrowo-płacowa pracowników może przynieść organizacji wymierne korzyści. Eksperci LeasingTeam Group wyjaśniaj?, jak to działa.

Skuteczne zarz?dzanie aplikacjami i czasem pracy rekruterów

W dzisiejszym świecie pracy dostęp do ogłoszeń rekrutacyjnych w Internecie jest nieograniczony, a dokumenty aplikacyjne wysyłane s? drog? elektroniczn?.To powoduje, że spływ aplikacji jest ogromny. W zależności od branży i poziomu stanowiska, w odpowiedzi na ogłoszenie przychodzi kilkanaście CV dziennie, czyli nawet kilkaset w miesi?cu. Dla rekrutera, który prowadzi kilka procesów rekrutacyjnych w tym samym czasie, zapoznanie się z tak wielk? liczb? aplikacji jest ogromnym, wręcz niemożliwym do realizacji wyzwaniem. Na szczęście na rynku dostępne s? już gotowe systemy informatyczne, które wspieraj? zarz?dzanie rekrutacjami. Dla bardziej wymagaj?cych firm istnieje możliwość zaprojektowania takiego rozwi?zania pod indywidualne potrzeby. Systemy do zarz?dzania aplikacjami i publikacji ogłoszeń usprawniaj? proces rekrutacji oraz zarz?dzanie szerok? baz? kandydatów. Zamiast publikować oferty osobno na każdym portalu ogłoszeniowym, firma może korzystać z tzw. multipostingu, co oznacza, że ogłoszenie raz stworzone w systemie można wyeksportować do wybranych serwisów, a to zwiększa jego zasięg i ułatwia docieranie do kandydatów.To narzędzie umożliwia tworzenie bazy kandydatów oraz sprawne zarz?dzanie danymi. Odpowiednio zaprojektowana wyszukiwarka i możliwość nakładania filtrów pozwalaj? w łatwy sposób przeszukiwać bazę pod k?tem kompetencji i umiejętności kandydatów oraz ich doświadczenia, również przy okazji kolejnych rekrutacji. Dzięki temu rekruterzy nie trac? z pola widzenia najlepszych kandydatów, a to przekłada się na oszczędność czasu i kosztów. System wspiera więc rekrutera w sprawnym zarz?dzaniu całym procesem rekrutacji: od wyselekcjonowania kandydatów spełniaj?cych oczekiwania,przez bież?c? komunikację z kandydatami, aż po przesłanie uczestnikom procesu informacji o zakończeniu rekrutacji.Sprawdza się to w przypadku każdej rekrutacji, zarówno na stanowiska niższego szczebla, jak i kadry menedżerskiej. Jednocześnie, dzięki dostępowi do systemu i możliwości generowania raportów, menedżerowie mog? kontrolować efektywność rekruterów na każdym etapie projektu.

„Proces rekrutacji składa się z wielu czasochłonnych i kosztownych etapów, dlatego tak ważne jest zadbanie o jego efektywność. Wdrożenie odpowiednio dopasowanego rozwi?zania oszczędza czas konsultantów, umożliwia skuteczne zrealizowanie rekrutacji i finalnie obniża koszty procesu.Największe agencje zatrudnienia korzystaj? ze wsparcia najnowocześniejszych rozwi?zań IT, dzięki czemu s? w stanie realizować procesy nie tylko szybko, ale i efektywnie kosztowo. Nie da się osi?gać takich rezultatów bez rozbudowanego zaplecza technologicznego” – komentuje Andżelika Majewska, Wiceprezes Zarz?du LeasingTeam Sp. z o.o.

Szybsze zarz?dzanie procesami kadrowo-płacowymi

Agencje zatrudnienia zatrudniaj? od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy pracowników miesięcznie. Każdy z nich wymaga pełnej obsługi administracyjnej, od zatrudnienia po prowadzenie teczek osobowych i rozliczenia kadrowo-płacowe. To rodzi konieczność zapewnienia działom kadr i płac najlepszych systemów umożliwiaj?cych digitalizację teczek osobowych i automatyzację szeregu procesów kadrowych, takich jak: naliczanie wynagrodzeń, zarz?dzanie czasem pracy i urlopami, rozliczenia ZUS i US, a także kontrolę aktualności badań i szkoleń. Automatyzacja procesów oszczędza czas pracowników poświęcony na powtarzalne czynności, co jednocześnie pozwala kadrowcom zaj?ć się innymi obszarami działania. Korzystaj?c z takich usprawnień firmy s? w stanie efektywnie zarz?dzać procesami kadrowo-płacowymi nawet przy bardzo wysokim poziomie zatrudnienia. Innym, równie ważnym aspektem jest podniesienie bezpieczeństwa działań, dzięki zminimalizowaniu ryzyka kar wynikaj?cych z niedopełnienia obowi?zków ustawowych.

Efektywna obsługa administracyjno-kadrowa

Nie wszystkie gotowe rozwi?zania IT dostępne na rynku s? w stanie zaspokoić zróżnicowane potrzeby biznesowe. Dlatego w trosce o efektywność procesów w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa, firmy często decyduj? się pójść o krok dalej i inwestuj? w autorskie, innowacyjne narzędzia. Przykładem takiego rozwi?zania jest portal LeasingTeam HRM, który umożliwia realizację procesów kadrowych, zarz?dzanie czasem pracy oraz dostęp do najważniejszych danych kadrowych.

Portal ułatwia także codzienn? komunikację zarówno pomiędzy menedżerami i koordynatorami agencji zatrudnienia, menedżerami po stronie klienta, jaki pracownikami i współpracownikami. Innowacyjność portalu LeasingTeam HRM polega między innymi na wł?czeniu dostępu do systemu opiekunom pracowników po stronie klienta. Nadawane im uprawnienia dotycz? wył?cznie wyselekcjonowanych danych bezpośrednio podlegaj?cych im osób. Portal zapewnia wszystkim uprawnionym użytkownikom (zarówno klientom, jak i pracownikom) bezpieczny dostęp on-line do danych oraz funkcjonalności upraszczaj?cych obsługę administracyjno-kadrow?. Dzięki dopasowaniu rozwi?zania do wymagań urz?dzeń mobilnych, pracownik w dowolnym czasie i miejscu może zalogować się do systemu i przykładowo złożyć wniosek o urlop. W razie potrzeby może też sprawdzić i wydrukować pasek płacowy dostosowany do IMIR (dawna RMUA), zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, czy deklarację PIT.   Dzięki systemowi HRM koordynatorzy w agencji zatrudnienia LeasingTeam mog? zawierać umowy z pracownikami i współpracownikami, rejestrować nowe osoby i rozliczać ich czas pracy.Użytkownikami portalu s? zarówno pracownicy produkcyjni, pracownicy biurowi niższego szczebla, specjaliści, jak i kadra menedżerska, dlatego HRM ma przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiaj?cy intuicyjn? obsługę.

System LeasingTeam HRM został stworzony i jest nadal rozwijany na bazie naszej wiedzy i doświadczenia, a także potrzeb naszych klientów. LeasingTeam HRM umożliwiaj?c sprawn? obsługę wniosków urlopowych, ewidencję absencji i czasu pracy, dostęp do najważniejszych danych kadrowych oraz zawieranie umów, skutecznie zwiększa efektywność procesów zarz?dzania zasobami ludzkimi” – podkreśla Andżelika Majewska, Wiceprezes Zarz?du LeasingTeam Sp. z o.o.

W dzisiejszych czasach nowoczesne systemy informatyczne stanowi? ogromne wsparcie w realizacji zadań HR. Stosowanie odpowiednich narzędzi IT w realizacji procesów personalnych, takich jak rekrutacja, procesy kadrowo-płacowe i administracyjno-kadrowe, prowadzi do ich optymalizacji, automatyzacji i standaryzacji, przekłada się na zwiększenie efektywności pracowników realizuj?cych działania i przynosi oszczędność kosztów dla organizacji.

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw.
Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.

Kontakt dla dziennikarzy:

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.:       +48 22 460 50 41
Kom.:   +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

Paulina Wiśniewolska
Specjalista ds. Komunikacji
Tel.:       +48 22  460 50 28
Kom.:   +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!