Analizy i badania

Jak MiloG zaburza funkcjonowanie rynku wewnętrznego UE

<p style="text-align: justify;"><strong>Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (z niem. MiLoG) niesie konsekwencje dla całej gospodarki Unii Europejskiej. Regulacja swoim zasięgiem objęła również pracowników czasowo wykonujących pracę na terytorium Niemiec. Według firmy doradczej Deloitte może to poważnie wpłynąć na branżę transportu drogowego w Polsce. Wynikający z MiLoG wzrost wynagrodzeń może doprowadzić do ujemnej marży netto u 42% przebadanych polskich przedsiębiorstw, co grozi im wypadnięciem z rynku. W rezultacie pracę może stracić nawet 53 tys. osób.</strong></p>

>

Niemiecka ustawa o płacy minimalnej (z niem. Mindestlohngesetz, w skrócie: MiLoG) funkcjonuje od pocz?tku 2015 r. MiLoG wprowadził nie tylko minimaln? stawkę godzinow? 8,5 euro, ale także surowe wymogi administracyjne i środki kontroli w stosunku do pracodawców maj?cych siedzibę poza granicami Niemiec. Firmy s? zobowi?zane do zgłoszenia licznych dokumentów w języku niemieckim w przypadku, jeżeli ich pracownicy wykonuj? pracę w Niemczech. Co więcej, przedsiębiorstwa musz? przechowywać w tym kraju co najmniej przez dwa lata dokumentację (w języku niemieckim) zwi?zan? z wymogami określonymi w MiLoG. Za nieprzestrzeganie przepisów ustawy groż? wysokie kary pieniężne – do 0.5 miliona euro.

  „Polska branża transportowa to przykład sukcesu naszych przedsiębiorstw na unijnym rynku.   Jesteśmy liderami na skalę UE w przewozach międzynarodowych, z 24-proc. udziałem wyprzedzamy Hiszpanię i Niemcy. W ogólnych przewozach Unii Europejskiej posiadamy 14,4-proc. udział w rynku, co daje nam drug? lokatę za Niemcami, a przed Hiszpani? i Francj?. MiLoG może skutecznie zahamować rozwój naszego transportu drogowego i poważnie wpłyn?ć na sektor, który wypracowuje 6,6% PKB Polski” – mówi Maciej Wroński, przewodnicz?cy organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska.

Raport Deloitte „Dok?d zmierza jednolity rynek europejski? Wpływ ustawy MiLoG na branżę transportu drogowego w Polsce” analizuje konsekwencje wprowadzenia płacy minimalnej w Niemczech dla polskiej gospodarski i unijnego rynku wewnętrznego.   Według wyliczeń Deloitte wynikaj?cy z MiloG wzrost wynagrodzeń może skutkować ujemn? marż? netto u 42% przebadanych polskich przedsiębiorstw, co grozi im wypadnięciem z rynku w sytuacji, gdy inne okoliczności się nie zmieni?. W scenariuszu granicznym, gdy firmy nie podejm? działań dostosowawczych, w efekcie regulacji pracę w 1074 badanych przedsiębiorstwach może stracić 14 tys., osób, a w całej branży nawet – 53 tys. Negatywne konsekwencje MiLoG odczuj? powi?zane z transportem branże, przede wszystkim finansowa – część firm może zaprzestać spłacania kredytów i rat leasingowych - oraz motoryzacyjna.   Regulacja wpłynie również na eksporterów i firmy zajmuj?ce się handlem hurtowym.

„Efekty MiLoG mog? zostać zwielokrotnione, ponieważ niemiecka ustawa stała wzorem dla innych regulacji europejskich, przede wszystkim we Francji oraz w Norwegii. Następne kraje szykuj?ce się do wprowadzenia płacy minimalnej dla kierowców to Belgia, Holandia, Luksemburg i Włochy” – podkreśla Julia Patorska, Starszy Menedżer w zespole Deloitte ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej, autorka raportu. – „MiLoG może wpłyn?ć negatywnie nie tylko na rynek polski, ale także na cały rynek UE. Wszystko wskazuje na to, że przepisy tej ustawy ze względu na swoj? nieproporcjonalność do założonych celów mog? być sprzeczne z prawem UE i zaburzać funkcjonowanie unijnego wspólnego rynku. W niektórych obszarach mog? one doprowadzić do fragmentacji rynku wewnętrznego, który jest podstaw? unijnej integracji i europejskiego dobrobytu” – dodaje.

Więcej informacji o raporcie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!