Analizy i badania

Jak korzystać z rządowego wsparcia eksportu?

<p style="text-align: justify;"><strong>Mimo rosyjskiego embarga w 2014 roku wartość polskiego eksportu żywności zwiększyła się o 4,5 proc. do 21,3 mld euro w porównaniu do roku poprzedniego. Co więcej: według prognoz w najbliższych latach polski eksport powinien rosnąć w tempie ok. 5-6 proc. rocznie, dzięki czemu realne jest podwojenie jego obecnej wartości w 2030 roku do poziomu ponad 500 mld dolarów. W poniższym artykule prezentujemy programy rządowe, których celem jest wsparcie finansowe eksporterów, jak i promocja polskich przedsiębiorców za granicą.</strong></p>

>

Obiecuj?cy wydaje się dla polskich eksporterów rynek chiński - nasz eksport do Chin rośnie o prawie 6% w skali roku. Obecnie prowadzone s? rozmowy dotycz?ce otwarcia chińskiego rynku na polsk? wieprzowinę i jabłka. Tymczasem na tamtejszym rynku bardzo dobrze radzi sobie branża słodyczy – w  2014 roku wartość polskiego eksportu słodyczy do Chin wyniosła ok. 60   mln dolarów i była aż 10-krotnie wyższa niż przed rokiem. Jako branżę prosperuj?c? warto wymienić branżę drobiarsk? – w  pierwszym kwartale 2015 roku eksport z Polski poza Unię Europejsk? wzrósł o 40,2% r/r i wyniósł 41 tys. ton. Największ? rolę w eksporcie odgrywaj?: żywiec, mięso i jego przetwory (19 proc.); owoce, warzywa i ich przetwory (14 proc.) oraz zboża i ich przetwory (12 proc.).

Rz?dowe projekty promocyjne

Polacy handluj? już nie tylko w Europie, lecz próbuj? swoich sił także w dalszych regionach świata. Zdaniem Sławomira Majmana, prezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, otwarcie Polski na pozaeuropejskie rynki wynika nie tylko z konieczności, lecz także z wrodzonej ciekawości Polaków. „Rosyjskie embargo motywuje nas do odkrywania krajów bardziej odległych, ale za to z  ogromnym potencjałem, np. Azji, Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki czy RPA, które s? otwarte na nasze produkty objęte embargiem”. Właśnie w tym celu powstały dwa sztandarowe rz?dowe projekty, których celem jest wypromowanie polskiej gospodarki na pozaeuropejskich rynkach. Mowa o Go Africa oraz Go China.

Go China to inicjatywa Ministerstwa Gospodarki, które we współpracy   z innymi agendami rz?dowymi prowadzi wspóln?, spójn?   strategię rozwoju współpracy z Chinami. W projekt zaangażowane s? polskie Wydziały Promocji, Handlu i Inwestycji w Szanghaju i Pekinie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki,   Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja Rynku Rolnego. W ramach projektu prowadzony jest portal Go China, stanowi?cy kompendium wiedzy o rynku chińskim, gdzie zebrana jest odpowiednia wiedza o potencjalnym partnerze i o tym, jak prowadzić interesy w Chinach   z uwzględnieniem aspektów prawnych, kulturowych, gospodarczych.

Analogicznym do programu Go China jest istniej?cy od dwóch lat rz?dowy projekt Go Africa. Dziś jest oczywiste, że państwa afrykańskie s? najbardziej rozwijaj?cymi się krajami świata, dlatego warto zabiegać o te rynki – st?d rz?dowy program, który ma stymulować rozwój współpracy pomiędzy polskimi i afrykańskimi przedsiębiorstwami. W ramach programu Go Africa będ? prowadzone działania na rzecz zwiększenia obecności naszych firm w Angoli, Etiopii, Tanzanii i w niektórych krajach Afryki Północnej.

Istniej? też mniejsze projekty obejmuj?ce konkretne branże. Jednym z nim jest   Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego prowadzony przez Agencję Rynku Rolnego, w ramach któregoprzeznaczono ponad 12,112 mln złotych na realizację zadań zaplanowanych na 2015 rok. Do takich działań wlicza się promocję mięsa drobiowego oraz przetworów zarówno w Polsce, jak i za granic?, udział w wystawach i targach zwi?zanych z chowem i hodowl?, badania rynkowe i naukowe, a  także szkolenia producentów i przetwórców mięsa. Fundusz wesprze takie projekty, jak na przykład kampanię europejsk? „Święto Gęsi”, kampanię promocyjn? przeznaczon? na rynki RPA, Chin i Wietnam „Europejski drób - w jakości siła” czy „Kurczak w domu i szkole, nie tylko w rosole” akcję promocyjn? prowadzon? w czterech polskich województwach oraz na pograniczu polsko-czeskim.

Innym tego typu projektem jest przygotowany przez Agencję Rynku Rolnego, Polsk? Izbę Mleka i Polsk? Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka specjalny program informacyjno-promocyjny „Trade Milk”, realizowany na rynku chińskim w latach 2014-2016. Program dotyczy wybranych przetworów mlecznych (mleczka smakowe, mleko w proszku, jogurty i sery żółte dojrzewaj?ce) i jego celem jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku przetworów mlecznych pochodz?cych z UE oraz zwiększenie udziału produktów objętych programem w wolumenie sprzedaży. Program skierowany jest do dystrybutorów, przedstawicieli sieci handlowych, hurtowników oraz przedstawicieli mediów.

Finansowe wsparcie z budżetu państwa

Poniżej przedstawiamy opis kilku kluczowych programów rz?dowych, których celem jest wsparcie finansowe i stymulowanie wzrostu eksportu wśród polskich przedsiębiorców. Te programy to Fundusz Ekspansji Zagranicznej, projekt „Finansowe Wsparcie Eksportu” oraz Program wspierania eksportu DOKE.

Przygotowywana przez Bank Gospodarstwa Krajowego oferta Funduszu Ekspansji Zagranicznej skierowana jest do polskich firm działaj?cych z powodzeniem w kraju i planuj?cych rozszerzenie działalności poza granice Polski. Pocz?tkowy kapitał funduszu wyniesie 100 mln zł, a w perspektywie 7 lat może wzrosn?ć do 1,5 mld zł. Fundusz będzie wspierał ekspansję zagraniczn? firm poprzez inwestowanie w zagraniczne podmioty polskich spółek w postaci kapitału i pożyczek. Udział Funduszu w każdym z projektów wyniesie od 5 mln do 50 mln złotych i będzie stanowił nie więcej niż połowę wartości całej inwestycji. Działaj?c we współpracy z Funduszem Ekspansji Zagranicznej polska firma będzie mogła np.: stworzyć lub rozbudować zagraniczn? sieć sprzedaży i dystrybucji; ulokować działalność bliżej zagranicznych klientów; uzyskać dostęp do surowców; komponentów lub technologii; przej?ć marki handlowe zagranicznych konkurentów; w całości powielić na innych rynkach model działania, który przyniósł jej sukces w Polsce.

Innym programem rz?dowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest   projekt „Finansowe Wspieranie Eksportu”, polegaj?cy na udzielaniu zagranicznym nabywcom przez BGK kredytów finansuj?cych kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Środki z kredytów wypłacane s? bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru/usługi, dokonuj? spłaty kredytów. Dodatkowo, program umożliwia udzielanie przez BGK kredytu na prefinansowanie eksportu z gwarancj? KUKE S.A. Wszystkie kredyty musz? być ubezpieczone w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. W ramach programu przewidziane s? następuj?ce instrumenty finansowania polskiego eksportu: kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy lub udzielany bezpośrednio; wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego (nowy produkt); postfinansowanie akredytyw dokumentowych; dyskontowanie należności z akredytyw dokumentowych; potwierdzanie akredytyw dokumentowych (nowy produkt); prefinansowanie eksportu.

Przedsiębiorcy planuj?cy sprzedaż zagraniczn? mog? też skorzystać z Programu wspierania eksportu DOKE. Bank Gospodarstwa Krajowego administruje Programem DOKE (dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych), który jest instrumentem wspierania eksportu finansowanego kredytami średnio- i długoterminowymi o stałych stopach procentowych. Program DOKE to system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mog? być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. Polega on na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu (dopłat lub nadwyżek) pomiędzy BGK a  bankiem udzielaj?cym kredytu eksportowego, z którym została podpisana Umowa DOKE dotycz?ca wspieranej transakcji.

ZRZESZENIA EKSPORTERÓW

Planuj?c ekspansję zagraniczn? warto pomyśleć o członkostwie w organizacji zrzeszaj?cej przedsiębiorców. Taka współpraca owocuje poszerzeniem wiedzy, kontaktów oraz uzyskiwaniem nowych narzędzi w prowadzeniu efektywnej wymiany handlowej z zagranicznymi kontrahentami. Poniżej przedstawiamy cztery naszym zdaniem najwartościowsze organizacje.

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jest organizacj? non-profit samorz?du gospodarczego reprezentuj?c? interesy przedsiębiorstw działaj?cych w sferze importu, eksportu i kooperacji, skupiaj?c? na zasadach dobrowolności wszelkie podmioty gospodarcze zajmuj?ce się produkcj?, handlem, usługami i kooperacj? w obrocie krajowym i międzynarodowym. Izba zrzesza przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne. Izba ma inspirować i realizować zadania w zakresie tworzenia i obsługi ośrodków rozwoju innowacyjności, przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego, a  także inne zlecane kierunki działań.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich jest organizacj? zrzeszaj?c? ponad 300 polskich eksporterów ze wszystkich branż i regionów naszego kraju. Prowadzi swoj? działalność od 2002 roku i utrzymuje kontakty z ponad pięcioma tysi?cami spółek na całym terytorium Polski. Prowadzi także ożywion? działalność na rzecz swoich członków i eksporterów. Rysem wyróżniaj?cym Stowarzyszenie spośród innych organizacji jest to, że powstało z inicjatywy eksporterów, a więc jego działalność koncentruje się na ich specyficznych potrzebach. Stowarzyszenie podejmuje szereg inicjatyw promuj?cych polski eksport; organizuje spotkania i konferencje wzbogacaj?ce wiedzę i umiejętności eksporterów.

Krajowa Izba Gospodarcza jest największ? niezależn? organizacj? biznesu w Polsce działaj?c? od 1990 roku. Reprezentuje największ? liczbę przedsiębiorców, ł?cz?c ponad 150 organizacji biznesowych. KIG jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych) i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. Izba ma podpisane umowy o  współpracy z większości? narodowych izb gospodarczych na świecie. Prezes KIG Andrzej Arendarski obejmuj?c od 2008 roku stanowisko wiceprezesa Eurochambres umocnił pozycję Krajowej Izby Gospodarczej na arenie międzynarodowej.

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszaj?cym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowi? Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadaj?ce aktualn? i  obszern? wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.

Promocja marki Polska

Nie można też zapominać o europejskim wsparciu polskich przedsiębiorców. Z ekonomicznego punktu widzenia Polsce udało się unikn?ć skutków światowego kryzysu gospodarczego dzięki wzrostowi eksportu, który od kilku lat napędza wzrost gospodarczy. Można pokusić się o stwierdzenie, że Polska stała się największym beneficjentem polityki spójności Unii Europejskiej, której celem jest wyrównanie poziomu rozwoju ekonomicznego we wszystkich regionach Wspólnoty Europejskiej. W  ramach tej polityki obecnie realizowany jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, który powinien jeszcze bardziej zachęcić polskich przedsiębiorców do odważnego podbijania rynków zagranicznych oraz zacieśnienia dotychczasowych relacji z zagranicznymi partnerami biznesowymi.   Warto wzi?ć pod uwagę ten aspekt, zważywszy na dotacje z budżetu państwa oraz budżetu europejskiego. Komisja Europejska przeznaczyła 10,5 mln zł na kampanię promocyjn? polskiej żywności regionalnej, a  podobn? sumę przygotowała również Agencja Rynku Rolnego.

„Nie zapominajmy, że ważn? rolę w budowaniu mocnej pozycji polskiego eksportu jest edukacja zagranicznych kontrahentów na temat polskiej gospodarki, jej potencjału i możliwości współpracy. Trzeba pamiętać, że informacja biznesowa pozostaje kluczowym aspektem w nawi?zywaniu kontaktów zagranicznych oraz rozwijaniu polskiego eksportu. Aby skutecznie pozyskiwać obce rynki, polscy przedsiębiorcy musz? nabywać wiedzę o tych rynkach i aktywnie promować swoj? działalność i  potencjał. To recepta na dalszy, udany rozwój polskiego eksportu” – mówi Marek Wcisło, dyrektor zarz?dzaj?cy firmy Kompass Poland Sp. z o.o.

Według raportu Brand Finance Institut marka Polska znajduje się na 20. miejscu najbardziej wartościowych marek narodowych. Krajowa marka to reputacja, która przekłada się na lepsze postrzeganie polskich miejsc, idei i produktów. To ułatwia Polakom znalezienie zatrudnienia w zagranicznych firmach, produkty „made in Poland” s? chętniej kupowane i klienci s? w stanie więcej za nie zapłacić. Duż? rolę w umocnieniu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej odegrała Koncepcja Marki Polskiej Gospodarki, opracowana na potrzeby promocji gospodarczej Polski, która opiera się na idei przewodniej Polska Power! Marka Polskiej Gospodarki ma promować polskie produkty i polskich przedsiębiorców za granic?. „Jeżeli naszym największym aktywem w świecie biznesu jesteśmy my sami, Polacy, to musimy dumnie reprezentować Markę jako jej ambasadorzy. Poł?czenie talentu Polaków, w różnych sektorach gospodarki, w Polsce i za granic?, stworzy pozytywny i trwały wizerunek Polski jako kraju, w którym warto realizować działania biznesowe” – stwierdzaj? twórcy Marki.

"Zgodnie z naszym doświadczeniem znaczenie marki „Made in Poland” ewaluowało. Obecnie w wielu rejonach świata, m.in. w krajach azjatyckich , czy w Afryce oznaczenie, że towar pochodzi z Polski wzbudza bardzo pozytywne skojarzenia. Obecnie Polska kojarzy się z wysok? jakości?, przy relatywnie niskiej cenie.   Ten korzystny bilans jakości do ceny powoduje, że coraz częściej odbiorcy chc? kupować towary właśnie „Made in Poland”. Dodatkowo nie bez znaczenia jest fakt, że sprzedaj?c bezpośrednio, producenci mog? liczyć na większe marże, niż w przypadku sprzedaży na dalekie rynki przez pośredników" – podkreśla   Andrzej Łyko Prezes Zarz?du Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu.

Źródło: Kompass Poland Sp. z o. o.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!