Analizy i badania

Jak długo potrwa boom w budownictwie ?

<p style="text-align: justify;">Poniżej przedstawiamy ostatnią część naszej analizy dotyczącej długookresowych perspektyw dla budownictwa. W tym raporcie prezentujemy oczekiwane przez nas kształtowanie się inwestycji przedsiębiorstw w budynki i budowle. Do tematu podeszliśmy od strony cykliczności nakładów firm na środki trwałe ogółem.</p>

>

Zgodnie z wynikami międzynarodowych badań, w ci?gu ostatnich kilkudziesięciu lat cykle inwestycyjne w gospodarkach rozwiniętych uległy stopniowemu skróceniu i spłyceniu. Skrócenie cyklu jest efektem m.in. coraz większej mobilności kapitału oraz popularyzacji technologii informatycznych. Coraz większa mobilność kapitału wynikaj?ca z postępu technicznego pozwala na szybsz? niż w przeszłości realizację projektów inwestycyjnych. Jednocześnie coraz większy udział nowoczesnych technologii w całości nakładów na środki trwałe wi?że się z konieczności? przeprowadzania inwestycji odtworzeniowych. Technologie te charakteryzuj? się dość krótk? żywotności? (szybko staj? się przestarzałe) oraz konieczności? uaktualnień, co sprzyja skróceniu cykli inwestycyjnych.

Dodatkowo w krajach rozwiniętych mamy w ostatnich latach do czynienia ze zjawiskiem tzw. stagnacji sekularnej (secular stagnation). Jest to sytuacja, w której wzrost gospodarczy kształtuje się na niższym niż w przeszłości poziomie, pomimo prowadzenia ekspansywnej polityki fiskalnej i/lub pieniężnej (stopy procentowe blisko lub poniżej zera, programy luzowania ilościowego). Stagnacja ta ma przede wszystkim zwi?zek z brakiem nowych, istotnych bodźców do rozwoju, których rolę w przeszłości odgrywały m.in. rywalizacja podczas zimnej wojny, czy wynalezienie internetu. Poza tym jest ona zwi?zana m.in. z bardziej rygorystycznymi niż przed kryzysem z 2008r. wymogami kredytowymi, a także utrzymuj?c? się po globalnym kryzysie finansowym i kryzysie zadłużenia w strefie euro ostrożności? podmiotów prowadz?cych działalność gospodarcz?. Stagnacja sekularna znajduje również odzwierciedlenie w spłyceniu cykli inwestycyjnych przedsiębiorstw. W wyniku większej niepewności przedsiębiorstw dotycz?cej przyszłej koniunktury, firmy wol? przeprowadzać mniejsze projekty inwestycyjne, co skutkuje zmniejszeniem amplitudy wahań cyklicznych nakładów na środki trwałe w ostatnich latach. Jednocześnie nasilaj?ce się procesy regulacyjne (np. w sektorze bankowym) oddziałuj? w sposób stagnacyjny na aktywność inwestycyjn?.

Dane o inwestycjach przedsiębiorstw ogółem w Polsce potwierdzaj? tendencje obserwowane w skali międzynarodowej. W celu wyodrębnienia wahań cyklicznych inwestycji przedsiębiorstw w latach 1999- 2017 posłużyliśmy się modelowaniem ekonometrycznym. W pierwszej kolejności zlogarytmowaliśmy urealnione deflatorem inwestycji ogółem nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw. Następnie używaj?c filtru spektralnego Hodricka-Prescotta wyznaczyliśmy trend szeregu czasowego nakładów na środki trwałe. Odejmuj?c od rzeczywistych wartości inwestycji wartość trendu uzyskano procentowe wahania cykliczne nakładów przedsiębiorstw na środki trwałe.

Zgodnie z wynikami analizy, od 1999 r. w Polsce wyst?piły trzy pełne cykle inwestycyjne przedsiębiorstw oraz dwa niepełne cykle – faza ożywienia kończ?ca się w IV kw. 2000 r. oraz faza spowolnienia rozpoczynaj?ca się od III kw. 2015 r. Na szczególn? uwagę zasługuj? dwie cechy charakterystyczne tych cykli. Po pierwsze, długość trwania cykli (definiowana jako odległość pomiędzy dwoma szczytami) uległa skróceniu. Pierwszy z cykli w analizowanym przez nas okresie trwał 28 kwartałów, drugi 16 kwartałów, trzeci 15 kwartałów. Po drugie, amplituda wahań cyklicznych (rozumiana jako suma względnych absolutnych odchyleń szczytu i dna cyklu od trendu) zmniejsza się w czasie. Podczas pierwszego cyklu wyniosła ona 28%, w drugim 25%, a w trzecim była ona równa tylko ok. 6%.

Poprzedzenie analizy cyklu inwestycji firm w budynki i budowle analiz? kształtowania się cykli nakładów przedsiębiorstw na środki trwałe ogółem jest podyktowana dostępności? danych. Dane o inwestycjach w budynki dostępne s? bowiem tylko od 2006 r. Niewielka liczba obserwacji może przyczynić się do obci?żenia wyników modelowania ekonometrycznego i wnioskowania o przebiegu cykli. Dla okresu, kiedy dostępne s? dane dla obu szeregów czasowych, można zaobserwować jednak, że cykl inwestycji firm w budynki i budowle oraz cykl inwestycji nakładów przedsiębiorstw na środki trwałe ogółem maj? podobny przebieg. Pozwala nam to założyć, że cykl inwestycji w obu przekrojach kształtował się w podobny sposób również w latach 1999-2006.

Ostatni szczyt w cyklu inwestycji przedsiębiorstw w budynki i budowle przypadał na IV kw. 2015 r. Na podstawie zarysowanych powyżej tendencji można oczekiwać, że kolejny szczyt w cyklu inwestycji przedsiębiorstw w budynki i budowle przypadnie na przełomie 2018 r. i 2019 r. Oznacza to, że w tym okresie nakłady brutto na środki trwałe przedsiębiorstw będ? w największym stopniu oddziaływały w kierunku wzrostu dynamiki produkcji budowlano-montażowej.

Poniżej przedstawiamy główne wnioski z analiz przeprowadzonych w ostatnich tygodniach dotycz?cych długoterminowych perspektyw dla produkcji budowlano-montażowej:

  • Przy założeniu podobnego profilu absorbcji środków unijnych jak podczas perspektywy 2007-2013, szczyt tempa ich wykorzystania podczas perspektywy 2014-2020 przypadnie najprawdopodobniej na 2018 r.
  • Oczekujemy, że szczyt tempa wzrostu inwestycji infrastrukturalnych przypadnie na lata 2017-2018.
  • Uważamy, ze korzystne warunki do finansowania mieszkania kredytem będ? utrzymywały się do przełomu lat 2018-2019. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu popytu będzie ograniczane przez stopniowe podwyżki stóp procentowych oraz wyhamowuj?c? poprawę na rynku pracy.
  • Popyt na mieszkania w celu ich wynajmu będzie stabilny w najbliższych latach.
  • Programy rz?dowe dla rynku mieszkaniowego w największym stopniu przyczyni? się do wzrostu produkcji budowlano-montażowej w latach 2018-2019. Należy jednak zwrócić uwagę, że programy rz?dowe maj? o wiele mniejsze znaczenie niż zakupy lokali na rynku pierwotnym w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych lub w celu ich wynajmu.
  • Szczyt w cyklu inwestycji przedsiębiorstw w budynki i budowle przypadnie na przełomie 2018 r. i 2019 r.

Powyższe czynniki wskazuj?, że wysokie tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej utrzyma się do przełomu 2018 i 2019 r. Podobny profil będzie można zaobserwować w przypadku tempa wzrostu PKB.

  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!