Analizy i badania

Jak długo potrwa boom w budownictwie?

<p style="text-align: justify;">Poniżej przedstawiamy kolejną część naszej analizy dotyczącej długookresowych perspektyw dla budownictwa. Tym razem prezentujemy temat z punktu widzenia kształtowania się inwestycji publicznych.</p>

>

Zgodnie z dostępnymi informacjami, znacz?c? część publicznych nakładów stanowić będ? inwestycje polegaj?ce na budowie obiektów inżynierii l?dowej, w szczególności infrastruktury drogowej, kolejowej oraz służ?cej dostarczaniu mediów (np. energetyka). Przebieg inwestycji infrastrukturalnych jest istotny z punktu widzenia prognozowania produkcji budowlano-montażowej. W ostatnich kilku latach wartość produkcji budowlano-montażowej zwi?zanej z robotami drogowymi lub na kolei stanowiła bowiem 40-50% produkcji w segmencie „obiekty inżynierii l?dowej i wodnej” oraz 20-30% produkcji budowlano-montażowej ogółem.

Plany inwestycyjne w wymienionych przekrojach s? przedstawione w zwięzły sposób w   dwóch dokumentach: „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” (dalej PBDK) oraz „Krajowy Program Kolejowy do 2023 r.” (dalej KPK). Przekrojowy przegl?d inwestycji energetycznych do 2030 r.  opublikowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa przewiduje realizację projektów wartych kilka miliardów złotych w horyzoncie najbliższych lat. KPK i PBDK wskazuj?, że ł?czne nakłady na inwestycje w drogownictwie i kolejnictwie w 2017 r. wzrosn? o 26,6% r/r., a w 2018 r. o 35,7% r/r. Będzie to jednocześnie szczyt ożywienia. Od 2019 r. dynamika inwestycji publicznych w tym segmencie będzie się zmniejszała i od 2020 r. spadnie poniżej zera.

Drugim źródłem informacji o inwestycjach infrastrukturalnych, tym razem finansowanych przez jednostki samorz?du terytorialnego (JST), s? Wieloletnie Prognozy Finansowe (WPF). WPF s? opisami zamierzonych, w perspektywie co najmniej trzech lat,   wewnętrznie spójnych działań organów samorz?du terytorialnego zwi?zanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem zasobów pieniężnych pod k?tem osi?gania wyznaczonych celów zwi?zanych z organizowaniem i udostępnianiem dóbr publicznych i społecznych. W WPF opisane s? między innymi planowane przedsięwzięcia inwestycyjne, które będ? realizowane przez JST w kolejnych latach. Ustalenie ł?cznych nakładów na środki trwałe wszystkich JST wymaga zsumowania planów inwestycyjnych pojedynczych jednostek. Zgodnie z zebranymi przez nas danymi nt. realizacji budżetów i prognoz wydatków, dynamika inwestycji w JST powinna zwiększyć się z -20,9% r/r w 2016 r. do 98,3% w 2017 r. Zgodnie z prognozami zawartymi w WPF, pocz?wszy od 2018 r. przewidziany jest spadek wydatków w JST na środki trwałe w ujęciu rocznym.

Szacunki wydatków inwestycyjnych przedstawione w WPF należy jednak traktować ostrożnie. W MAKROmapie z 05.06.2017 przeprowadziliśmy dokładn? analizę kształtowania się wydatków inwestycyjnych JST. Na podstawie dostępnych danych za lata 2003-2016 zaobserwowaliśmy, że rzeczywiste wydatki inwestycyjne kształtowały się przeciętnie o 15,5% niżej niż zakładały plany budżetowe. Tym samym uważamy, że rzeczywisty profil wydatków inwestycyjnych JST będzie wyraźnie odbiegał od tego przedstawionego w WPF. Przede wszystkim oczekujemy, że spadek dynamiki nakładów inwestycyjnych w 2018 r. nie będzie tak gwałtowny. Czynnikiem wspieraj?cym wysokie wydatki inwestycyjne będ? wybory samorz?dowe. Tym samym, przedstawiona w WPF i opisana powyżej ścieżka nakładów na środki trwałe ulegnie wygładzeniu.

Zarysowane powyżej czynniki, podobnie jak analiza przeprowadzona w poprzedniej MAKROmapie, stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym boom w inwestycjach infrastrukturalnych zakończy się na przełomie lat 2018-2019.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!