Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Istotne dane z niemieckiej gospodarki

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy istotne dane z niemieckiej gospodarki. Dynamika zamówień w przetwórstwie zwiększyła się w lutym do 4,8% m/m wobec 0,5% w styczniu, kształtując się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (0,3%). Wyższe tempo wzrostu zamówień wynikało ze zwiększenia dynamiki zamówień krajowych, podczas gdy dynamika zamówień zagranicznych nieznacznie obniżyła się, choć pozostała dodatnia. Wzrost zamówień zagranicznych był efektem zarówno wyższych zamówień z krajów strefy euro, jak i z krajów spoza obszaru wspólnej waluty. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również dane dotyczące produkcji przemysłowej, której dynamika zmniejszyła się w lutym do 2,0% m/m wobec 3,7% w styczniu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku. W kierunku obniżenia tempa wzrostu produkcji przemysłowej oddziaływała jej niższa dynamika w energetyce i w budownictwie, podczas gdy przeciwny wpływ miało jej zwiększenie w przetwórstwie. W ujęciu sektorowym na uwagę zasługują kolejne oznaki ożywienia w branży chemicznej, gdzie aktywność w ostatnich miesiącach została silnie obniżona z uwagi na wysokie ceny gazu i energii. Obserwowany jest również dalszy, silny wzrost aktywności w branży motoryzacyjnej, wspierany przez większą dostępność dóbr pośrednich i krótsze czasy dostaw. W ubiegłym tygodniu poznaliśmy również dane nt. bilansu handlu zagranicznego w Niemczech, którego saldo nie zmieniło się w lutym w porównaniu do stycznia i wyniosło 16,0 mld EUR. Jednocześnie w lutym odnotowano wzrost zarówno dynamiki importu (4,6% m/m w lutym wobec -1,4% w styczniu), jak i eksportu (4,0% wobec 2,5%), co wskazuje na pierwsze sygnały ożywienia aktywności w niemieckim handlu zagranicznym. Ubiegłotygodniowe dane z niemieckiej gospodarki sygnalizują ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą kwartalna dynamika PKB w Niemczech wyniosła w I kw. -0,3% wobec -0,4% w IV kw.

 

PEŁEN RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!