Analizy i badania

Inwestycje przedsiębiorstw wyhamowały

<p style="text-align: justify;">W strukturze PKB na szczególną uwagę zasługuje silny spadek dynamiki inwestycji do 6,4% r/r w II kw. z 11,4% w I kw. W konsekwencji ich wkład do wzrostu PKB zmniejszył się do 1,1 pkt. proc. wobec 1,4 pkt. proc. w I kw. Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki inwestycji w II kw. był wolniejszy wzrost nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw.</p>

>

Zgodnie z danymi GUS w II kw. nominalna dynamika inwestycji w firmach zatrudniaj?cych co najmniej 50 osób zmniejszyła się do 9,6% r/r wobec 16,2% w I kw. Spowolnienie inwestycji przedsiębiorstw jest wynikiem oddziaływania efektów wysokiej bazy w branży energetycznej. Od połowy 2014 r. silny dodatni wpływ na nakłady całego sektora przedsiębiorstw maj? przeprowadzane rozbudowy i modernizacje bloków energetycznych. W kolejnych kwartałach nie oczekujemy dalszego gwałtownego spowolnienia inwestycji. Głównym bodźcem dla szybkiego wzrostu nakładów przedsiębiorstw pozostaje bowiem wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym, który w lipcu br. wyniósł 78,1% (dane odsezonowane).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!