Analizy i badania

Inwestycje przedsiębiorstw na skraju ożywienia?

<p style="text-align: justify;">Dane o nakładach wszystkich przedsiębiorstw na środki trwałe opracowywane przez GUS są publikowane z opóźnieniem ok. dwóch kwartałów w stosunku do okresu sprawozdawczego. Utrudnia to szybką ocenę trendów inwestycyjnych w firmach. Dane GUS nt. inwestycji firm zatrudniających co najmniej 50 pracowników (50+) są dostępne z mniejszym opóźnieniem czasowym, jednak nie zawierają one informacji o nakładach na środki trwałe w podziale wg formy własności przedsiębiorstw.</p>

>

Firma Pontinfo przetwarza informacje przesyłane przez przedsiębiorstwa do GUS w ramach formularza F-01 (Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe). Dane te s? w dużej mierze spójne z oficjalnymi  statystykami GUS i s? one jednocześnie udostępniane z mniejszym opóźnieniem czasowym. Zgodnie z danymi Pontinfo, w III kw. ub. r. odnotowano w Polsce pogłębienie spadku inwestycji przedsiębiorstw w ujęciu rocznym (-10,9% r/r wobec -4,7% I poł. ub. r.). Spadek nakładów na środki trwałe można było zaobserwować we wszystkich segmentach przedsiębiorstw w podziale wg formy własności. Do zmniejszenia dynamiki w III kw. przyczynił się przede wszystkim spadek inwestycji krajowych przedsiębiorstw prywatnych (z 12,5% r/r w I poł r. do -0,6% w III kw., oddziałuj?cy w kierunku obniżenia dynamiki inwestycji przedsiębiorstw 50+ o 4,8 pkt. proc.). Załamanie inwestycji przedsiębiorstw kontrolowanych przez sektor publiczny (spadek o 35,9% r/r w III kw. wobec -35,2% w I poł. 2016 r.) oraz zagranicznych firm prywatnych (-4,3% r/r wobec -2,5%) miały negatywny wpływ na dynamikę inwestycji przedsiębiorstw 50+ o podobnej skali (po ok. -0,7 pkt. proc.). Zgodnie z danymi GUS, zmniejszenie dynamiki nakładów na środki trwałe w III kw. było efektem przede wszystkim niższych wkładów inwestycji w energetyce i usługach transportowych. Uważamy, że spadek w tych kategoriach był zwi?zany głównie z przejściowo niższym wykorzystaniem środków unijnych. W III kw. odnotowano również pogłębienie spadku nakładów na środki trwałe w przetwórstwie i budownictwie. Naszym zdaniem były to głównie prywatne firmy powi?zane z cyklem w inwestycjach publicznych (por. MAKROmapa z 28.11.2016 i 31.10.2016). Poniżej na podstawie dostępnych danych i wyników badań koniunktury przedstawiamy najbardziej prawdopodobny scenariusz kształtowania się inwestycji przedsiębiorstw 50+ w kolejnych kwartałach.

Jednym ze źródeł informacji nt. przewidywanego kształtowania się inwestycji przedsiębiorstw s? badania koniunktury przedsiębiorstw prowadzone przez NBP („Szybki monitoring”, październik 2016 r.). Wskaźnik „Prognozy inwestycji całorocznych” wykazuje umiarkowan? współzależność z dynamik? inwestycji przedsiębiorstw 50+ (korelacja równa ok. 40% w latach 2012-2016). Prognozy inwestycji firm kontrolowane przez sektor publiczny na IV kw. ub. r. pogorszyły się tylko nieznacznie w stosunku do III kw., a w przypadku inwestycji przedsiębiorstw prywatnych – lekko się poprawiły. Tym samym uważamy, że w świetle wyników badań koniunktury NBP, w IV kw. ub. r. można oczekiwać stabilizacji tempa spadku inwestycji przedsiębiorstw 50+ na podobnym jak w III kw., silnie ujemnym poziomie.

Drugim wskaźnikiem posiadaj?cym własności wyprzedzaj?ce w stosunku do inwestycji przedsiębiorstw 50+ jest tzw. ł?czna wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych. Jest to wartość nakładów na budowę środków trwałych rozpoczynan? w okresie sprawozdawczym wynikaj?ca z dokumentacji projektowokosztorysowej. Na podstawie  historycznych danych można zauważyć, że dynamika wartości kosztorysowej inwestycji rozpoczętych z wyprzedzeniem około dwóch kwartałów sygnalizuje zmiany w kształtowaniu się tempa wzrostu inwestycji przedsiębiorstw 50+. Ta zależność jest umiarkowanie silna (współczynnik korelacji równy 48,4% w latach 2010-2016). Bior?c pod uwagę, że dynamika inwestycji rozpoczętych kształtowała się powyżej zera w okresie I-III kw. 2016 r. oczekujemy, że w I poł. 2017 r. tempo wzrostu nakładów na środki trwałe przedsiębiorstw 50+ również ponownie osi?gnie wartości dodatnie.

Kolejnym źródłem informacji nt. przewidywanego kształtowania się inwestycji przedsiębiorstw jest badanie koniunktury GUS. Ankieta obejmuje 3500 podmiotów z branży przetwórstwa przemysłowego, zatrudniaj?cych co najmniej 9 pracowników. Formularz zawiera m.in. pytanie o oczekiwan? przez przedsiębiorstwa zmianę nakładów inwestycyjnych w przyszłym roku w porównaniu do bież?cego roku. Wskaźnik koniunktury z ankiety inwestycyjnej liczony jest metod? średniej ważonej ze wszystkich odpowiedzi pojedynczych przedsiębiorstw na to pytanie (indeks ważony przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w przetwórstwie przemysłowym). Historycznie wskaźnik ten wykazywał siln? zależność z dynamik? inwestycji przedsiębiorstw 50+ (współczynnik korelacji równy 80,0% w latach 2008-2015). Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej w październiku 2016 r., przedsiębiorstwa przewiduj? silny wzrost nakładów na środki trwałe w 2017 r. (+24,7% r/r wobec spadku o 2,8% oczekiwanego w 2016 r.), co z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na przyspieszenie inwestycji przedsiębiorstw 50+ w br.

Zarysowane powyżej tendencje obserwowane w badaniach koniunktury dotycz?ce aktywności inwestycyjnej firm stanowi? wsparcie dla naszej prognozy kwartalnej (por. MAKROmapa z 12.12.2016), zgodnie z któr? dynamika inwestycji przedsiębiorstw ogółem wzrośnie do 2,6% r/r w 2017 r. z -7,2% w 2016 r. W 2017 r. będziemy mieli do czynienia z coraz większ? absorbcj? środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej. W efekcie, w warunkach utrzymuj?cego się wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie można oczekiwać zwiększenia dynamiki nakładów inwestycyjnych firm. Jednocześnie stopniowo będ? uruchamiane kolejne projekty inwestycyjne w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez sektor publiczny (por. MAKROmapa z 31.10.2016 r.). Wysoka aktywność inwestycyjna firm stanowi wsparcie dla naszego scenariusza makroekonomicznego zakładaj?cego silne przyspieszenie inwestycji ogółem do 4,8% r/r w 2017 r. -5,3% w 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!